کنگو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1630.00 1637 1648 1658 1669 1690
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5
نرخ بیکاری 46.10 38 38 38 36 36
نرخ تورم 7.83 5 4 4 5 7
نرخ بهره 14.00 13 13 13 13 15
موازنه تجاری 208.20 669 965 500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -10 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 80 77 77
بودجه دولت -1.60 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 37.24 45 45 45 49 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 409.10 371 424 424 432 432
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808.10 711 837 837 854 854
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 46.10 38 38 38 36 36
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 7.83 5 4 4 5 7
تورم مواد غذایی 8.40 4 4 6 6 8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 14.00 13 13 13 13 15
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 208.20 669 965 500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -10 -8 -8
واردات 11340.00 9656 9102 10500 13000 13000
صادرات 11548.20 10325 10067 11000 12500 12500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 80 77 77
بودجه دولت -1.60 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.