کنگو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1628.00 1644 1656 1668 1680 1704
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4 4 4 4 5.5
نرخ بیکاری 46.10 38 38 38 38 36
نرخ تورم 9.60 6 5 4 4 7
نرخ بهره 14.00 13 13 13 13 15
موازنه تجاری 208.20 374 669 965 500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -10 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 80 80 77
بودجه دولت -1.60 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4 4 4 4 5.5
تولید ناخالص داخلی 37.24 45 45 45 45 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 409.10 371 371 424 424 432
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808.10 711 711 837 837 854
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 46.10 38 38 38 38 36
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.60 6 5 4 4 7
تورم مواد غذایی 8.40 5 4 4 6 8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 14.00 13 13 13 13 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 208.20 374 669 965 500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -10 -10 -8
واردات 11340.00 10209 9656 9102 10500 13000
صادرات 11548.20 10583 10325 10067 11000 12500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 80 80 77
بودجه دولت -1.60 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
ارزش بودجه دولت 151590.00 -55268 -42666 -48434 -47552 -47590


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.