کومور

بازارها آخرین مرجع
پول 444 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
نرخ بیکاری 3.7 2018-12
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ بهره 1.14 2019-08
موازنه تجاری -101294 2018-12
حساب جاری -11770 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1363 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2514 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2018-12
جمعیت 0.83 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.14 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.75 2018-12
عرضه پول M1 88003 2019-06
عرضه پول M2 136325 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -101294 2018-12
حساب جاری -11770 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
صادرات 17515 2018-12
واردات 118809 2018-12
حواله 2980 2019-06
ورود توریست 27000 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 821 2017-03
آدرس های IP 1868 2017-03
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 160 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کومور - شاخص های اقتصادی.