کومور

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 447.12 444 446 448 450 455
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.1 1 1
موازنه تجاری -101294.00 -100768 -107621 -107621 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 30 32 32 32 32
بودجه دولت -3.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1370 1378 1378 1378 1378
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2540 2590 2590 2590 2590
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.13 1.13 1.13 1.1 1 1
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.72 1.62 1.62
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -101294.00 -100768 -107621 -107621 -107621 -107621
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 30 32 32 32 32
بودجه دولت -3.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


کومور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.