کلمبیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3133.21 3133 3163 3193 3223 3284
بازار سهام 1488.84 1431 1416 1401 1386 1356
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.05 6.89 6.97 7.04 7.12 7.28
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 1 0.7 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.5 2.8 3.3 3.5 3.3
نرخ بیکاری 9.70 9.3 9.2 9.2 9.1 9.2
نرخ تورم 3.15 3.3 3.6 3.4 3.3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 5.25
موازنه تجاری -0.78 -0.5 -0.6 -0.08 -0.6 -0.6
حساب جاری -3109.00 -2000 -2200 -2300 -2200 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 52 52 52 52 53
بودجه دولت -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
اطمینان کسب و کار -1.10 1.8 3 4.5 3.9 5.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.30 -18 -15 -12 -10 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.90 -15 1.66 1.67 1.5 1.6
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 1 0.7 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.5 2.8 3.3 3.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 309.19 370 370 370 370 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213273.78 203640 212796 215726 219885 227141
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48815.66 46611 47330 49377 50329 51990
تولید ناخالص داخلی سرانه 7600.76 8400 8400 8400 8400 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13254.95 13530 13530 13530 13530 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13130.25 13878 13135 13281 13537 13984
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15098.69 13103 13660 15446 15567 16080
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26334.91 24113 25595 26638 27151 28047
تولید ناخالص داخلی از معادن 11119.17 10804 11036 11375 11464 11842
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10517.16 10088 10447 10638 10843 11201
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6536.00 6152 6302 6611 6739 6961
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.70 9.3 9.2 9.2 9.1 9.2
افراد بیکار 2471.54 2400 2380 2390 2450 2500
جمعیت 49.29 50.1 50.1 50.1 49.83 50.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 753328 781232 781232 781232 781232
افراد شاغل 22953.01 22790 22803 22800 22801 22800
نرخ اشتغال 58.73 58.45 58.5 58.47 58.49 58.48
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.15 3.3 3.6 3.4 3.3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 146 147 147 148 153
قیمت مصرف کننده اصلی 147.51 150 151 152 152 158
قیمت تولید 114.53 115 119 124 121 126
تورم مواد غذایی 2.43 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 2.72 3.6 4.7 6.5 4.2 4.4
CPI مسکن آب و برق 148.00 148 151 152 153 158
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.37 136 138 138 138 143
قیمت صادرات 109.34 109 109 110 109 109
قیمت واردات 118.67 117 118 118 118 118
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 5.25
نرخ بهره بین بانکی 4.26 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ بهره سپرده 6.00 6 6 6 6 6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -0.78 -0.5 -0.6 -0.08 -0.6 -0.6
حساب جاری -3109.00 -2000 -2200 -2300 -2200 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
واردات 4.18 3.75 4 3.85 3.7 3.8
صادرات 3.40 3.6 3.57 3.7 4.5 5
بدهی خارجی 129205.89 127100 127150 127200 127150 127000
رابطه مبادله 131.86 93.23 93.07 93.06 92.94 92.56
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 52 52 52 52 53
بودجه دولت -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت -2927.63 -3832 -4277 -3802 -4162 -4053
هزینه های دولت 33223.94 34201 34010 33988 34254 35384
درآمدهای دولت 12732.30 11736 12189 12180 12113 12127
هزینه های مالی 15659.93 15568 16465 15982 16275 16180
مخارج نظامی 8976.14 9395 9395 9395 9395 9400
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -1.10 1.8 3 4.5 3.9 5.4
تولید صنعتی -0.80 -0.4 7.2 3 2.4 2.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.24 2.8 2.6 2.9 3.3 3.1
شاخص PMI تولید 51.50 52 51.7 52.3 53 54
تولید سیمان 1089381.00 1120000 1100000 1108781 1100000 1300000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.30 -18 -15 -12 -10 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.90 -15 1.66 1.67 1.5 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00 3.8 4.4 5.7 4.2 4.1
هزینه های مصرف کننده 147245.34 146225 147418 148939 151810 156820
قیمت گازوئیل 0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.72


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.