کلمبیا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3146.25 3215 3245 3275 3305 3366
بازار سهام 1574.31 1571 1554 1537 1521 1488
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.36 6.53 6.64 6.74 6.85 7.07
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.7 1.1 0.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.2 3.3 3.5 3.2 3.3
نرخ بیکاری 11.80 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2
نرخ تورم 3.21 3.3 3.4 3.3 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 5.25
موازنه تجاری -1.24 -0.22 -0.08 0.8 -0.6 1.2
حساب جاری -3680.00 -3400 -3600 -3300 -3500 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -4 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 52 53 53
بودجه دولت -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
اطمینان کسب و کار 5.10 4 4.5 3.9 4 5.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 3 3 5 3 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.30 1.5 -3 5 3 4
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.7 1.1 0.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.2 3.3 3.5 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 309.19 370 370 370 375 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 233040.93 211528 218583 241197 240498 249157
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48209.53 47376 49621 49897 49752 51543
تولید ناخالص داخلی سرانه 7600.76 8400 8400 8400 8600 8600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13254.95 13530 13530 13530 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13328.03 13255 13493 13795 13755 14250
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17267.86 13618 15699 17872 17820 18462
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27207.71 25917 26994 28160 28078 29089
تولید ناخالص داخلی از معادن 11068.99 10873 11240 11456 11423 11834
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11214.81 10763 10976 11607 11574 11990
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6734.00 6455 6806 6970 6949 7200
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.80 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2
افراد بیکار 2943.87 2380 2390 2450 2450 2500
جمعیت 49.29 50.1 50.1 49.83 50.37 50.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
نرخ اشتغال 56.35 58 58.5 58 57.9 57.9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.21 3.3 3.4 3.3 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.62 102 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.51 102 103 103 105 107
قیمت تولید 116.37 119 122 119 121 125
تورم مواد غذایی 1.40 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 4.71 4.7 5.3 4.8 4.5 4.4
CPI مسکن آب و برق 101.20 101 102 103 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.53 102 103 103 104 107
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 5.25
نرخ بهره بین بانکی 4.26 4.26 4.51 4.76 4.76 4.76
نرخ بهره سپرده 6.00 6 6.25 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1.24 -0.22 -0.08 0.8 -0.6 1.2
حساب جاری -3680.00 -3400 -3600 -3300 -3500 -2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -4 -3.7 -3.7
واردات 4.30 4 3.85 3.7 4.5 3.8
صادرات 3.18 3.57 3.7 4.5 3.9 5
بدهی خارجی 134712.30 127150 127200 127150 127150 127000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52 52 52 53 53
بودجه دولت -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
هزینه های دولت 34153.12 33543 33772 35348 35246 36515
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 5.10 4 4.5 3.9 4 5.4
تولید صنعتی 2.80 7.2 3 3.6 4.5 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 2.20 3 2.9 3.3 3.1 3.1
شاخص PMI تولید 48.90 51.7 52.3 53 52.5 54
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 3 3 5 3 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.30 1.5 -3 5 3 4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 4.4 5.7 4.2 4 4.1
هزینه های مصرف کننده 149236.34 147564 149675 154460 154012 159557
قیمت گازوئیل 0.80 0.77 0.75 0.74 0.72 0.72


کلمبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.