چین

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.73 6.74 6.77 6.8 6.83 6.9
بازار سهام 2761.48 2542 2500 2458 2417 2338
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.16 3.16 3.2 3.23 3.26 3.33
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.4 6.4 6.3 6.2 5.8
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 4 4 4
نرخ تورم 1.70 2.3 2 2.3 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 13.5 12.75 12.75 12.5 12
موازنه تجاری 391.60 100 520 430 650 130
حساب جاری 546.00 -138 72.22 118 121 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 48.7 49.2
بودجه دولت -3.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7
اطمینان کسب و کار 49.50 51.6 50 51 50.9 50.5
شاخص PMI تولید 48.30 51.6 49.6 50.7 50.3 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.70 53 52.6 52.4 52 52
شاخص PMI خدمات 53.60 52.2 52 52.4 51.9 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 123.00 123 121 120 118 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.4 6.4 6.3 6.2 5.8
تولید ناخالص داخلی 12237.70 13200 13200 13200 13200 13900
تولید ناخالص ملی 824828.40 851635 851635 851223 876793 927647
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346440.80 357700 357700 357527 368267 389626
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09 7950 7950 7950 7950 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71 16800 16800 16800 16800 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64734.00 9193 22805 43523 44830 47430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61808.00 10206 26805 44252 44210 46774
تولید ناخالص داخلی از ساخت 305160.00 70331 149358 229274 236161 249859
تولید ناخالص داخلی از خدمات 469575.00 116082 234972 356838 367557 388875
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40550.00 9149 19661 30502 31418 33240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 900309.00 205144 432368 671402 956128 1011584
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 4 4 4
افراد شاغل 77586.00 77740 77740 77688 77740 77820
دستمزد 74318.00 84100 84100 84100 84100 88300
دستمزد در تولید 64452.00 74500 74500 74500 74500 79500
حداقل دستمزد 2420.00 2540 2540 2540 2540 2630
جمعیت 1390.08 1407 1407 1407 1407 1412
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 2.3 2 2.3 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 104 104 105 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 104 104 104 104 106
قیمت تولید 100.10 105 106 105 103 105
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.8 1.5 1.8 2 1.9
تورم مواد غذایی 1.90 2.2 2.1 2.3 2 1.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 13.5 12.75 12.75 12.5 12
نرخ بهره بین بانکی 2.66 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ترازنامه بانک 3230.00 1000 1700 1500 1200 1300
وام به بخش خصوصی 46400.00 18000 2000 1500 1200 1500
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.40 13.5 12.8 13 12.9 12.4
نرخ بهره معکوس 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.90 6.4 6.5 6.4 6.4 6.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 391.60 100 520 430 650 130
حساب جاری 546.00 -138 72.22 118 121 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5
واردات 1784.11 1600 1570 1750 1500 2000
صادرات 2175.72 1700 2090 2180 2150 2130
بدهی خارجی 17106.00 18500 18500 16581 18500 19000
رابطه مبادله 93.52 94.66 94.81 94.7 94.8 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 124.10 747 1000 717 1400 1500
ورود توریست 2917.00 3050 3050 2978 3050 3100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 48.7 49.2
بودجه دولت -3.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7
ارزش بودجه دولت -286.50 -273 -60 -537 -530 -496
هزینه های دولت 203330.00 216546 216546 216343 216140 228676
درآمدهای دولت 11019.00 15000 18600 15021 12200 13000
هزینه های مالی 29154.00 22500 28800 18378 25300 26800
مخارج نظامی 228173.00 280000 280000 244916 280000 300000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 49.50 51.6 50 51 50.9 50.5
شاخص PMI تولید 48.30 51.6 49.6 50.7 50.3 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.70 53 52.6 52.4 52 52
شاخص PMI خدمات 53.60 52.2 52 52.4 51.9 52
تولید صنعتی 5.70 6.2 5.8 5.9 5.4 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.54 0.48 0.1 0.2 0.5 0.3
تولید صنعتی 5.50 6.1 6.2 5.9 5.8 5.5
استخراج معدن 3.60 -0.5 3.4 2.9 2.7 1.2
استفاده از ظرفیت 76.00 76 76.4 76.5 76.2 76.5
پی ام آی مرکب 50.90 52 51.7 52.5 51 51.4
سود شرکت سهامی 6635140.00 1720000 3800000 8200000 8200000 8250000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 123.00 123 121 120 118 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 8.2 8 7.7 8 7.5
هزینه های مصرف کننده 317509.70 327829 327829 327670 337513 357089
نرخ وام بانکی 4.35 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
قیمت گازوئیل 0.77 0.74 0.72 0.7 0.69 0.69
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 50.30 50 51 51 53 55
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 10.00 10 11.8 8.7 8 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.