شیلی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 694.97 715 721 727 733 745
بازار سهام 25619.60 25152 24954 24756 24561 24176
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 3.76 3.8 3.84 3.87 3.94
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.8 1 1 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.5 2.7 3.3 3.2 3
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
نرخ تورم 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
موازنه تجاری 370.80 470 900 1380 300 100
حساب جاری -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 27 27 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.30 46 48 51 50 52
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
افراد بیکار 625.80 680 685 665 665 675
دستمزد 4866.76 4840 5007 5000 5000 5300
دستمزد در تولید 114.40 109 111 110 110 112
حداقل دستمزد 301000.00 301000 301000 301000 320000 320000
جمعیت 18.75 18.7 18.7 18.55 18.73 18.73
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.15 120 120 122 122 122
قیمت مصرف کننده اصلی 101.76 122 122 123 104 126
اندازه اصل تورم 1.90 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9
تورم مواد غذایی 2.20 1.8 2.3 2.8 3 3.4
قیمت تولید 115.03 118 117 118 119 123
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 3.3 2.9 3.4 3.5 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.03 102 104 104 102 107
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.70 3.13 3.13 3.13 3.13 3.63
ترازنامه بانک 145090.00 142000 143000 142000 142000 144000
نرخ بهره سپرده 2.90 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 193 193 193 184 184
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 370.80 470 900 1380 300 100
حساب جاری -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
واردات 5982.27 5330 5350 5600 6000 6200
صادرات 6353.07 5800 5900 6500 6300 6300
بدهی خارجی 189584.70 192000 180028 194000 194000 195000
ورود توریست 406399.00 210000 295000 370000 340000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -299.68 -700 -1440 -1000 -1000 -600
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 27 27 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 4407.29 5521 5544 6043 6037 6224
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
تولید صنعتی 0.70 2.5 3.2 -0.3 2.5 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.2 0.4 0.5 0.2 1.3
تولید صنعتی -1.40 -1.1 -4.2 -1.7 -0.5 2.2
مجموع فروش خودرو 32716.00 33000 36600 34500 33000 36000
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 3.3 3.2 3.1 3.3 3
استخراج معدن 2.60 -6 -3 2.5 3.5 3.5
تولید مس 462.00 484 500 650 680 700
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.30 46 48 51 50 52
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.80 2.5 3.3 3.8 2.5 3.7
هزینه های مصرف کننده 24790.40 24910 24833 27319 27292 28138
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.40 44.28 44.21 45.4 45.4 45.4
نرخ وام بانکی 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.15
قیمت گازوئیل 1.22 1.07 1.05 1.02 1 1
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جواز ساختمان 11152.00 12000 7000 11000 12500 12000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.