شیلی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 660.74 661 666 672 678 689
بازار سهام 27293.88 27096 26878 26659 26443 26018
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.36 4.52 4.56 4.6 4.64 4.72
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.3 0.8 1 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.6 3.8 2.7 3.3 3.2
نرخ بیکاری 6.70 6.9 7.1 7 6.7 6.8
نرخ تورم 1.80 2.4 2.6 2.8 3 3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.25
موازنه تجاری 1031.18 1450 100 200 1380 1420
حساب جاری -3395.00 -650 -700 -740 -725 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 27 27 27 27 30
بودجه دولت -2.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3
اطمینان کسب و کار 50.67 51.2 51.4 51.6 51.4 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.60 49 51 51.4 51 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 34.10 12.6 -3.4 0.7 32 26
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.9 7.1 7 6.7 6.8
افراد بیکار 610.88 675 680 685 665 675
دستمزد 4761.92 4850 4840 5007 5000 5300
دستمزد در تولید 112.31 109 109 111 110 112
حداقل دستمزد 301000.00 301000 301000 301000 301000 320000
جمعیت 18.37 18.7 18.7 18.7 18.55 18.73
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 2.4 2.6 2.8 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.75 119 120 120 122 122
قیمت مصرف کننده اصلی 100.97 121 122 122 123 126
اندازه اصل تورم 1.90 3 2.9 2.9 2.8 2.9
تورم مواد غذایی 1.10 3 3.4 3.4 3.6 3.4
قیمت تولید 113.99 113 118 118 119 129
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.9 2.3 3.6 4.4 7.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90 109 110 113 113 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.25 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.20 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
ترازنامه بانک 145066.00 142000 142000 143000 142000 144000
نرخ بهره سپرده 2.90 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 193 193 193 193 184
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1031.18 1450 100 200 1380 1420
حساب جاری -3395.00 -650 -700 -740 -725 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
واردات 5639.38 6100 6150 6000 6100 6200
صادرات 6670.56 6150 6250 6200 6200 6300
بدهی خارجی 183641.96 190000 192000 180028 194000 195000
رابطه مبادله 97.92 104 102 103 103 103
ورود توریست 387217.00 315700 295000 305300 311900 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -306.76 -900 -700 -1440 -1000 -600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 27 27 27 27 30
بودجه دولت -2.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3
ارزش بودجه دولت -1640785.90 -317752 -296142 -289373 -286880 -285724
هزینه های دولت 5457.71 4376 5617 5605 5638 5818
مخارج نظامی 4805.30 4900 4900 4900 4900 4900
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 50.67 51.2 51.4 51.6 51.4 52
تولید صنعتی 1.00 1.8 2.5 3.2 -0.3 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 0.6 0.2 0.2 0.5 1.3
تولید صنعتی 0.80 -0.7 -1.1 -4.2 -1.7 2.2
مجموع فروش خودرو 34981.00 33000 33000 36601 33000 36000
شاخص اقتصادی مقدم 2.60 3.4 3.7 3.8 3.2 3.1
استخراج معدن 1.30 3.4 3 3.6 3.4 3.5
تولید مس 560.90 500 485 495 545 560
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.60 49 51 51.4 51 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 34.10 12.6 -3.4 0.7 32 26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 3.4 4.2 5.74 3.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 24145.30 24289 24874 24471 24942 25740
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.10 44.07 44.28 44.21 45.4 45.4
نرخ وام بانکی 6.28 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05
قیمت گازوئیل 1.25 1.23 1.2 1.17 1.14 1.14
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 10923.00 11500 12000 7000 11000 12000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.