شیلی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 776.60 813 820 827 834 848
بازار سهام 23540.85 22424 22147 21872 21600 21069
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.29 3.26 3.33 3.4 3.47 3.62
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 -2.5 0.3 0.5 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 1 1.2 1.5 1.3 1.5
نرخ بیکاری 7.00 7.1 6.9 7 6.9 6.8
نرخ تورم 2.70 3 2.8 3 3.1 3.3
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -307.10 -200 300 200 100 100
حساب جاری -3145.00 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 30 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار 51.52 48 50.5 51.5 51.7 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.70 34 36 38 9 40
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.10 28 10 -2 -3 26
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.00 7.1 6.9 7 6.9 6.8
افراد بیکار 639.59 665 665 665 660 675
دستمزد 4958.57 5000 5000 5000 5000 5300
دستمزد در تولید 116.11 110 110 110 110 112
حداقل دستمزد 301000.00 301000 320000 320000 320000 320000
جمعیت 18.75 18.84 18.94 18.94 18.94 18.94
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.70 3 2.8 3 3.1 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.55 104 104 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.98 123 104 105 106 126
اندازه اصل تورم 2.50 2.5 2.7 2.9 3 2.9
تورم مواد غذایی 3.80 2.8 3 3.3 3.3 3.4
قیمت تولید 114.33 118 119 118 119 123
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 3.4 3.5 3.8 4 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.83 104 102 104 104 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 2.09 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
ترازنامه بانک 154798.00 154000 155000 156000 157000 158000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 193 184 184 184 184
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -307.10 -200 300 200 100 100
حساب جاری -3145.00 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 5563.82 5500 6000 6200 5900 6200
صادرات 5256.73 5300 6300 6400 6000 6300
بدهی خارجی 195277.35 199000 202000 205000 208000 211000
ورود توریست 238301.00 370000 340000 280000 290000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -988.61 -1000 -1000 -800 -700 -600
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 30 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 5574.06 5889 4472 5597 5610 5977
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 51.52 48 50.5 51.5 51.7 52
تولید صنعتی -3.40 -0.3 2.5 3.5 2.1 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 -1.5 0.2 0.6 0.1 1.3
تولید صنعتی -5.80 -1.7 -0.5 0.6 1.1 2.2
مجموع فروش خودرو 28038.00 34500 34500 32800 38000 36000
شاخص اقتصادی مقدم -3.40 2 2.3 2.7 3.1 2.5
استخراج معدن -1.70 1.5 1.7 1.9 2 2.2
تولید مس 494.00 480 680 685 690 700
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.70 34 36 38 9 40
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.10 28 10 -2 -3 26
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.10 1.3 2.5 3.9 3.7 1.3
هزینه های مصرف کننده 25237.00 26622 24947 25385 25401 27022
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.60 46.6 47 47.4 47.4 47.9
نرخ وام بانکی 4.90 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
قیمت گازوئیل 1.03 0.94 0.92 0.89 0.86 0.82
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 10227.00 11000 12500 12800 11000 12000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.