شیلی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 709.00 709 714 720 726 737
بازار سهام 24265.86 24265 24080 23894 23710 23348
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68 2.92 2.95 2.99 3.03 3.1
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1 1 0.7 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3 3.2 3.4 3.3
نرخ بیکاری 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
نرخ تورم 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
نرخ بهره 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -30.00 900 1380 300 200 100
حساب جاری -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 27 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 42 45 47 48 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.60 0.7 32 10 -2 26
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
افراد بیکار 647.60 685 665 665 665 675
دستمزد 4874.69 4840 5000 5000 5000 5300
دستمزد در تولید 115.24 109 110 110 110 112
حداقل دستمزد 301000.00 301000 301000 320000 320000 320000
جمعیت 18.75 18.7 18.55 18.73 18.73 18.73
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.75 120 122 122 122 122
قیمت مصرف کننده اصلی 100.97 122 123 104 104 126
اندازه اصل تورم 0.80 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
تورم مواد غذایی 2.20 2.3 2.8 3 3.3 3.4
قیمت تولید 113.94 117 118 119 118 123
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 2.9 3.4 3.5 3.8 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90 103 104 102 104 107
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.51 2.47 2.47 2.72 2.72 2.72
ترازنامه بانک 147450.00 143000 142000 142000 142000 144000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 193 193 184 184 184
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -30.00 900 1380 300 200 100
حساب جاری -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 5799.00 5350 5600 6000 6200 6200
صادرات 5770.00 5900 6500 6300 6400 6300
بدهی خارجی 193992.73 186402 189151 192869 196266 195393
ورود توریست 270022.00 295000 370000 340000 280000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3116.00 -700 -1000 -1000 -800 -600
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 27 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 5570.80 5650 6025 4548 4557 6224
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
تولید صنعتی -2.90 2 -0.3 2.5 3.5 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.4 0.5 0.2 0.6 1.3
تولید صنعتی -5.40 -4.2 -1.7 -0.5 0.6 2.2
مجموع فروش خودرو 28446.00 36600 34500 34500 32800 36000
شاخص اقتصادی مقدم 1.30 3.2 3.1 3.3 3 3
استخراج معدن 0.00 -3 2.5 3.5 3.3 3.5
تولید مس 474.70 500 650 680 685 700
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 42 45 47 48 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.60 0.7 32 10 -2 26
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.90 3.3 3.8 2.5 3.9 3.7
هزینه های مصرف کننده 25164.78 25311 27239 25584 25633 28138
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.40 44.28 45.4 45.4 45.4 45.4
نرخ وام بانکی 5.60 5.41 5.41 5.66 5.66 5.66
قیمت گازوئیل 1.16 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 12380.00 7000 11000 12500 12800 12000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.