چاد

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 613.91 608 612 616 621 629
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.89 6 5.8 5.8 6 9
نرخ تورم 4.30 4.5 4 3.5 3 3.26
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
موازنه تجاری 247.40 -1176 -1165 -1154 -1143 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -6 -6 -6 -6 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 49 49 49 49 38
بودجه دولت 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 9.98 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 823.43 890 890 890 890 900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1768.15 1850 1850 1850 1850 1900
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.89 6 5.8 5.8 6 9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.30 4.5 4 3.5 3 3.26
تورم مواد غذایی -4.70 1.5 2 3 4 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 105 114 113 112 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 247.40 -1176 -1165 -1154 -1143 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -6 -6 -6 -6 -4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 49 49 49 49 38
بودجه دولت 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.