جمهوری آفریقای مرکزی

Markets آخرین مرجع
Currency 609 2018-12
Overview آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 4.5 2017-12
Unemployment Rate 6 2017-12
Inflation Rate 38.04 2016-02
Interest Rate 2.95 2018-10
Balance of Trade -29.8 2014-06
Current Account -14.9 2016-12
Current Account to GDP -9.7 2017-12
Government Debt to GDP 38.8 2017-12
Government Budget -0.1 2017-12
GDP آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 4.5 2017-12
GDP 1.95 2017-12
GDP per capita 335 2017-12
GDP per capita PPP 661 2017-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 6 2017-12
Population 5.1 2017-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 38.04 2016-02
Money آخرین مرجع
Interest Rate 2.95 2018-10
Deposit Interest Rate 2.45 2016-12
Trade آخرین مرجع
Balance of Trade -29.8 2014-06
Current Account -14.9 2016-12
Current Account to GDP -9.7 2017-12
Exports 4.1 2014-06
Imports 33.9 2014-06
Terrorism Index 6.39 2016-12
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 38.8 2017-12
Government Budget -0.1 2017-12
Credit Rating 15
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 19 2018-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 1445 2017-03
IP Addresses 525 2017-03
Corruption Index 23 2017-12
Corruption Rank 156 2017-12
Ease of Doing Business 183 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری آفریقای مرکزی - شاخص های اقتصادی.