جمهوری آفریقای مرکزی

بازارها آخرین مرجع
پول 584 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2018-12
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
نرخ تورم 3 2018-12
نرخ بهره 3.5 2019-11
حساب جاری -14.9 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.38 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 775 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
جمعیت 4.67 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری -14.9 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
ذخایر طلا 0 2019-03
شاخص تروریسم 6.62 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 28 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1445 2017-03
آدرس های IP 525 2017-03
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 184 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری آفریقای مرکزی - شاخص های اقتصادی.