جمهوری آفریقای مرکزی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 606.03 608 612 616 621 629
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4 4 4 4 4.5
نرخ بیکاری 6.00 6 6 6 5.5 5.5
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
موازنه تجاری -29.80 -23.58 -25.68 -23.58 -25.68 -25.69
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 47 47 47 47 43
بودجه دولت -0.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4 4 4 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 1.95 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 335.03 380 380 380 380 395
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661.24 715 715 715 715 725
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.00 6 6 6 5.5 5.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -29.80 -23.58 -25.68 -23.58 -25.68 -25.69
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -7.6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 47 47 47 47 43
بودجه دولت -0.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


جمهوری آفریقای مرکزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.