جزایر کیمن

بازارها آخرین مرجع
پول 0.83 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
نرخ بیکاری 4.9 2017-12
نرخ تورم 1.7 2018-12
موازنه تجاری -848 2017-12
حساب جاری -997 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.5 2017-12
بودجه دولت 5.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2017-12
جمعیت 0.06 2017-12
افراد شاغل 40856 2017-12
افراد بیکار 2085 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
تورم مواد غذایی 4.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -848 2017-12
حساب جاری -997 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.1 2017-12
صادرات 27.7 2017-12
واردات 254 2018-06
ورود توریست 418 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.5 2017-12
بودجه دولت 5.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 85
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7581 2017-03
آدرس های IP 23989 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جزایر کیمن - شاخص های اقتصادی.