جزایر کیمن

بازارها آخرین مرجع
پول 0.83 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-12
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 4.5 2019-03
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بودجه دولت 3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
جمعیت 0.07 2018-12
افراد شاغل 44887 2018-12
افراد بیکار 1291 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
تورم مواد غذایی 1.3 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 32.3 2018-12
واردات 271 2019-03
ورود توریست 463 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بودجه دولت 3.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 85
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7581 2017-03
آدرس های IP 23989 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جزایر کیمن - شاخص های اقتصادی.