جزایر کیمن

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
نرخ بیکاری 4.90 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3
نرخ تورم 3.50 3.8 4.3 4.2 2.5 2.4
موازنه تجاری -848.30 -865 -865 -865 -865 -860
حساب جاری -997.20 -1000 -1000 -1000 -1000 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 -18.51 -23.22 -21.77 -23.22 -21.77
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 13.9 13.9 13.9 13.9 14.2
بودجه دولت 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.90 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3
جمعیت 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 2085.00 2209 2215 2250 2220 2220
افراد شاغل 40856.00 42153 42313 42500 42500 43258
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.50 3.8 4.3 4.2 2.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 107 110 110 108 110
تورم مواد غذایی 4.20 3 2.8 2.6 2.5 3.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -848.30 -865 -865 -865 -865 -860
حساب جاری -997.20 -1000 -1000 -1000 -1000 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 -18.51 -23.22 -21.77 -23.22 -21.77
صادرات 27.70 24 24 24 24 28
واردات 254.00 255 255 260 260 265
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 13.9 13.9 13.9 13.9 14.2
بودجه دولت 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.