جزایر کیمن

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.8 2.9 2.8 2.5 2.8
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3
نرخ تورم 1.70 2.5 3.5 2.5 2.4 2.4
موازنه تجاری -848.30 -865 -865 -865 -860 -860
حساب جاری -997.20 -1000 -1000 -1000 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 -23.22 -21.77 -23.22 -21.77 -21.77
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 13.9 13.9 13.9 14.2 14.2
بودجه دولت 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.8 2.9 2.8 2.5 2.8
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3
جمعیت 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
افراد بیکار 2085.00 2215 2250 2220 2220 2220
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.70 2.5 3.5 2.5 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 108 109 107 107 109
تورم مواد غذایی 4.60 3.5 3 2.5 2.6 3.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -848.30 -865 -865 -865 -860 -860
حساب جاری -997.20 -1000 -1000 -1000 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 -23.22 -21.77 -23.22 -21.77 -21.77
صادرات 27.70 24 24 24 28 28
واردات 254.00 255 260 260 260 265
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 13.9 13.9 13.9 14.2 14.2
بودجه دولت 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.