شاخص های اقتصادی

پیش بینی شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

تجارت

مسکن سازی

تجارت2

تولید

مالیات

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)  Q3 2.3% 2.6% 2.5%
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  Q3 0.6% 0.1% 0.5%
07:00 AM
CN
FDI (حقیقی) (سالانه)  OCT 6.5% 6%
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری  OCT 2.9% 2.9% 2.80%
09:00 AM
EA
ECB Guindos Speech  
09:30 AM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech  
10:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه)  OCT 11.24% 11.3%
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank  
11:30 AM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)  Q3 1.9% 3.3%
01:00 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech  
03:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB  NOV 71 72 71
05:00 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو