کیپ ورد

بازارها آخرین مرجع
پول 98.1 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
نرخ تورم 1.5 2019-05
نرخ بهره 5.5 2019-05
موازنه تجاری -5050 2019-02
حساب جاری -1055 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 9 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6223 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42660 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1502 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2784 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6534 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4501 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1745 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
جمعیت 0.55 2017-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2019-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-05
تورم مواد غذایی 1.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-03
اندازه اصل تورم 0.4 2019-03
CPI مسکن آب و برق 102 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-05
عرضه پول M0 101621 2018-10
عرضه پول M2 180191 2018-10
ذخایر ارزی 58503 2018-11
نرخ بهره سپرده 2.5 2017-12
عرضه پول M1 78570 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5050 2019-02
حساب جاری -1055 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 372 2019-02
واردات 5422 2019-02
حواله 1680 2019-01
گردش سرمایه -5779 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2113 2018-12
ورود توریست 212010 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 15703 2018-12
هزینه های دولت 6826 2018-12
مخارج نظامی 10 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2019-03
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 103231 2018-10
هزینه های مصرف کننده 29098 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.