کیپ ورد

بازارها آخرین مرجع
پول 99.45 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-03
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ بهره 5.5 2019-06
موازنه تجاری -5975 2019-05
حساب جاری 2145 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 11 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 18 2019-06
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1.99 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40928 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3479 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2547 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6622 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4288 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3351 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1312 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
جمعیت 0.55 2017-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2019-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-07
تورم مواد غذایی 2.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-06
اندازه اصل تورم 0.9 2019-06
CPI مسکن آب و برق 101 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-06
عرضه پول M0 106846 2019-05
عرضه پول M2 182091 2019-05
ذخایر ارزی 61178 2019-05
نرخ بهره سپرده 1.9 2018-12
عرضه پول M1 75246 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5975 2019-05
حساب جاری 2145 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 413 2019-05
واردات 6388 2019-05
حواله 1170 2019-05
گردش سرمایه 1650 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3140 2019-03
ورود توریست 233721 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 11891 2019-03
هزینه های دولت 7737 2019-03
مخارج نظامی 10 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2019-06
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 18 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 104210 2019-05
هزینه های مصرف کننده 24385 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.