کیپ ورد

بازارها آخرین مرجع
پول 98.78 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
نرخ تورم 1 2019-03
نرخ بهره 5.5 2019-01
موازنه تجاری -5404 2018-11
حساب جاری -4752 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 9 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6223 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42660 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1502 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2784 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6534 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4501 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1745 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2018-12
جمعیت 0.55 2017-12
افراد شاغل 195000 2018-12
نرخ اشتغال 48.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2018-12
حداقل دستمزد 13000 2019-01
افراد بیکار 27028 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-03
تورم مواد غذایی -0.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-03
اندازه اصل تورم 0.4 2019-03
CPI مسکن آب و برق 102 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-01
عرضه پول M0 101621 2018-10
عرضه پول M2 180191 2018-10
ذخایر ارزی 58503 2018-11
نرخ بهره سپرده 2.5 2017-12
عرضه پول M1 78570 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5404 2018-11
حساب جاری -4752 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 2017-12
صادرات 745 2018-11
واردات 6149 2018-11
حواله 1317 2018-09
گردش سرمایه 1901 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2038 2018-09
ورود توریست 212010 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
درآمدهای دولت 12525 2018-09
هزینه های دولت 6826 2018-12
مخارج نظامی 9.13 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2019-03
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 131 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 103231 2018-10
هزینه های مصرف کننده 29098 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.