کیپ ورد

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 98.28 99.38 99.92 100 101 102
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 4.2 4.6 5 3.8 5.2
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.4 12.5 13.8 13.8
نرخ تورم 1.10 1.6 1.6 2 1.8 2.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 6 6
موازنه تجاری -5049.60 -5384 -5840 -5680 -6325 -6900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 124 124 124 126 126
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.4 12.5 13.8 13.8
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 13000 15000 15000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.10 1.6 1.6 2 1.8 2.1
تورم مواد غذایی -0.60 1 0.6 1.3 1.7 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.53 102 102 102 102 105
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 6 6
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 3 3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -5049.60 -5384 -5840 -5680 -6325 -6900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 124 124 124 126 126
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 6826.20 7322 6377 6359 6329 6626
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 29097.50 27773 27254 27176 27046 28318


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.