کیپ ورد

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 99.34 100 101 101 102 103
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.8 5 4.7 4.9 6
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.5 13.8 13.8 13.8
نرخ تورم 1.10 1.6 2.2 2 1.8 2.1
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
موازنه تجاری -5974.90 -5751 -5734 -5734 -6325 -5714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 124 124 126 126 126
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7 -2.7
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.5 13.8 13.8 13.8
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 15000 15000 15000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.10 1.6 2.2 2 1.8 2.1
تورم مواد غذایی 2.20 0.6 1.3 1.7 1.7 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.52 102 103 102 103 105
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
نرخ بهره سپرده 1.90 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -5974.90 -5751 -5734 -5734 -6325 -5714
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 124 124 126 126 126
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 7737.48 6876 7725 8101 8117 8188
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 24385.41 26387 29540 25532 25580 31312


کیپ ورد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.