کانادا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.32 1.32 1.33 1.34 1.34 1.36
بازار سهام 15838.24 15399 15259 15119 14983 14712
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.90 1.92 1.96 2 2.04 2.12
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
رشد GDP سالانه 2.00 1.8 2.2 2.25 2 1.9
نرخ بیکاری 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
نرخ تورم 2.00 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2
نرخ بهره 1.75 2 2.25 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری -2060.10 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 93 93 93 93 90
بودجه دولت -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار 54.70 60 58 57 55 52
شاخص PMI تولید 53.00 55.4 54.9 54.9 54 52
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
رشد GDP سالانه 2.00 1.8 2.2 2.25 2 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653.04 2000 2000 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2059104.00 1928484 1940323 2114700 2094109 2125520
تولید ناخالص ملی 2206964.00 2227189 2252411 2266552 2244482 2278150
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441856.00 460591 459193 453786 449368 456108
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89 52200 52200 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59 44700 44700 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34879.00 35920 36607 36151 35399 35930
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 140822.00 149644 149265 145137 143607 145761
تولید ناخالص داخلی از ساخت 202727.00 207229 207203 207528 206858 209961
تولید ناخالص داخلی از معادن 148809.00 155798 155737 153661 152410 154696
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129254.00 131097 131823 131955 130938 132902
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1371333.00 1386410 1395392 1404769 1395210 1416138
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88115.00 89675 90095 91399 90266 91620
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44078.00 43178 43106 44186 44422 45088
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60 65.6 65.2 65.1 66 65
نرخ بیکاری جوانان 11.20 11.5 10.92 10.91 12 11.8
دستمزد 25.46 24.6 25.15 25.15 25.5 25.8
دستمزد در تولید 25.65 27.9 25.16 25.16 28.5 30
حداقل دستمزد 15.00 15 15 15 15 15.5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2830 2578 2567 2750 2800
تغییر اشتغال ADP -13.00 18.89 24.75 24.21 23.59 23.9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.00 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.40 136 137 137 136 139
قیمت مصرف کننده اصلی 132.60 133 133 134 135 138
اندازه اصل تورم 1.70 1.5 1.6 1.5 2.3 2.2
قیمت تولید 117.30 124 126 126 119 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 5.8 5.4 5.8 5.5 4.1
تورم مواد غذایی 2.90 1.8 1.6 1.4 1.9 2.4
CPI مسکن آب و برق 142.30 143 144 145 145 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.00 141 144 142 140 143
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 2 2.25 2.5 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.14 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.61 260 260 260 260 255
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2060.10 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
واردات 50389.50 52000 50800 51000 49000 49800
صادرات 48329.40 50500 49700 48000 49500 53000
رابطه مبادله 92.30 93.89 93.88 93.88 89.78 90.65
تولید نفت خام 4329.00 4000 4200 4000 4450 4300
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 93 93 93 93 90
بودجه دولت -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
ارزش بودجه دولت -2219.00 1147 1052 1029 -312 -312
هزینه های دولت 417220.00 374621 375730 428485 424313 430677
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 54.70 60 58 57 55 52
شاخص PMI تولید 53.00 55.4 54.9 54.9 54 52
تولید صنعتی 4.20 2.57 4.1 2.7 2.2 0.9
استفاده از ظرفیت 82.60 85.2 85 84 82.5 83
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0 0.2 -0.1 0.1 0.2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 1161382.00 1105759 1111853 1192739 1181125 1198842
نرخ وام بانکی 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
قیمت گازوئیل 0.81 0.8 0.78 0.76 0.74 0.74
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 103.30 103 103 103 104 106


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.