کانادا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.38
بازار سهام 16612.81 15968 15836 15704 15574 15317
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 1.65 1.69 1.72 1.76 1.84
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.1 2.5 1.7 1.9 1.9
رشد GDP سالانه 0.40 1.3 1.9 1.5 1.9 1.6
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 6.3 6 6.7
نرخ تورم 1.90 1.7 1.9 2.1 2.1 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -2894.80 -1100 -3000 500 -3300 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 93 90 90
بودجه دولت -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار 54.30 52 55 55 57 52
شاخص PMI تولید 50.50 54.9 54.9 54 53.5 52
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.1 2.5 1.7 1.9 1.9
رشد GDP سالانه 0.40 1.3 1.9 1.5 1.9 1.6
تولید ناخالص داخلی 1653.04 2000 2000 2000 2160 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2063439.00 2094018 2112872 2098517 2102644 2138389
تولید ناخالص ملی 2193020.00 2241434 2262138 2230301 2234687 2272677
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 424259.00 456956 452902 431471 432320 439669
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89 52200 52200 52200 53000 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59 44700 44700 44700 45280 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40890.00 41169 41281 41285 41667 42070
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138115.00 147232 142541 137722 140739 140339
تولید ناخالص داخلی از ساخت 204074.00 206028 207265 204538 207951 208424
تولید ناخالص داخلی از معادن 144781.00 155447 154501 153175 147532 156086
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130228.00 131340 132289 131832 132702 134336
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1375957.00 1389450 1402527 1396719 1402100 1423257
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88871.00 89573 91040 89949 90560 91658
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43268.00 42948 44156 43834 44090 44667
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 6.3 6 6.7
قسمت مدت زمان اشتغال -0.90 3.79 3.83 3.83 -10 3.83
استخدام تمام وقت -6.40 15.39 15.27 15.26 30 15.26
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.2 65.1 66 65.8 65
نرخ بیکاری جوانان 10.70 10.92 10.91 12 11.8 11.8
بهره وری 106.22 111 111 112 112 113
دستمزد 25.44 25.55 25.87 26.34 26.05 27.13
دستمزد در تولید 25.15 25.59 25.92 27.23 25.75 28.05
حداقل دستمزد 14.00 14 14 14 14 15.5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2711 2706 2644 2642 2724
تغییر اشتغال ADP 13.20 24.75 24.21 23.59 23.59 23.9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.90 1.7 1.9 2.1 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.40 136 136 136 138 139
قیمت مصرف کننده اصلی 133.10 133 134 135 136 138
اندازه اصل تورم 1.60 1.6 1.5 1.9 2.1 2.2
قیمت تولید 117.10 123 124 122 122 127
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 3 4 4.5 4.3 4.1
تورم مواد غذایی 3.60 2.2 1.4 1.9 2.1 2.4
CPI مسکن آب و برق 143.80 143 144 145 147 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140.60 143 141 141 144 144
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2.02 2.02 2.02 2.27 2.27
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.35 0.35
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.61 260 260 260 255 255
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2894.80 -1100 -3000 500 -3300 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
واردات 50870.00 50800 51000 49000 54300 49800
صادرات 47970.00 49700 48000 49500 51000 53000
تولید نفت خام 4379.00 4200 4000 4450 4450 4300
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 93 90 90
بودجه دولت -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
هزینه های دولت 417805.00 373899 427650 424908 425743 432981
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 54.30 52 55 55 57 52
شاخص PMI تولید 50.50 54.9 54.9 54 53.5 52
تولید صنعتی 1.19 4.1 2.7 2.2 2 0.9
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 1166783.00 1106434 1190417 1186618 1188952 1209164
نرخ وام بانکی 3.95 3.95 3.95 3.95 4.2 4.2
قیمت گازوئیل 0.94 0.91 0.89 0.86 0.84 0.84
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 103.20 103 103 104 104 106


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.