کامرون

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 610.60 608 612 616 621 629
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3.8 3.8 3.8 4.1 4.5
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4 4
نرخ تورم 2.10 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2
موازنه تجاری -1089.50 -601 -596 -591 -586 -597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -3.60 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3.8 3.8 3.8 4.1 4.5
تولید ناخالص داخلی 34.80 38 38 38 38 39
تولید ناخالص داخلی سرانه 1503.50 1612 1612 1612 1612 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3364.93 3480 3480 3480 3480 3500
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4 4
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.10 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.30 113 113 113 113 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 2.45 2.5 2.5 2.5 2.45 2.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1089.50 -601 -596 -591 -586 -597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -3.60 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


کامرون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.