کامبوج

بازارها آخرین مرجع
پول 4016 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
نرخ بیکاری 0.3 2017-12
نرخ تورم 3.07 2018-10
نرخ بهره 1.4 2019-01
موازنه تجاری -2519 2018-10
حساب جاری -3009 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2017-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 22.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4394 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11253 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 720 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 523 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19457 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3249 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 328 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13214 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2017-12
افراد شاغل 10416 2017-12
جمعیت 16 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1259600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200 2018-12
حداقل دستمزد 182 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.07 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 2018-10
اندازه اصل تورم 2.3 2018-10
CPI مسکن آب و برق 127 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2018-10
تورم مواد غذایی 3.2 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.4 2019-01
نرخ بهره سپرده 1.53 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2519 2018-10
حساب جاری -3009 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2018-12
صادرات 5007 2018-09
واردات 5746 2018-09
ورود توریست 453370 2018-10
ذخایر طلا 12.4 2019-03
شاخص تروریسم 0.02 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2017-12
بودجه دولت -5.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 3186 2017-12
مخارج نظامی 446 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5430 2017-03
آدرس های IP 86457 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 20 2018-12
رتبه فساد مالی 161 2018-12
آسانی کسب و کار 138 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1947 2017-12
هزینه های مصرف کننده 37562 2017-12
قیمت گازوئیل 0.91 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامبوج - شاخص های اقتصادی.