کامبوج

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3991.00 4012 4033 4055 4077 4121
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 3.04 3.3 3.5 2.9 3.2 2.8
نرخ بهره 1.40 1.4 1.5 1.6 1.6 2
موازنه تجاری -739.50 300 680 1010 1250 1700
حساب جاری -3252.10 -961 -1007 -1153 -1273 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 36.2 36.2 36.2 36.2 36.7
بودجه دولت -0.90 -2 -2 -2 -2 -1.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
افراد شاغل 10416.00 8532 8532 8532 8532 8587
جمعیت 16.00 16.5 16.5 16.5 16.24 16.48
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 182.00 182 182 182 182 190
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.04 3.3 3.5 2.9 3.2 2.8
تورم مواد غذایی 3.20 2.1 2 1.8 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.00 178 180 179 179 184
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.40 1.4 1.5 1.6 1.6 2
نرخ بهره سپرده 1.53 1.53 1.63 1.73 1.73 1.73
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -739.50 300 680 1010 1250 1700
حساب جاری -3252.10 -961 -1007 -1153 -1273 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -9.5
واردات 5746.10 4700 4820 4890 4950 5100
صادرات 5006.60 5000 5500 5900 6200 6800
ورود توریست 426274.00 599500 601900 471800 605100 610000
ذخایر طلا 12.40 12.44 12.44 12.4 12.4 12.4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 36.2 36.2 36.2 36.2 36.7
بودجه دولت -0.90 -2 -2 -2 -2 -1.5
مخارج نظامی 446.21 483 483 483 483 508
هزینه های دولت 3185.70 3402 3402 3402 3402 3610
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 1910 1910 1910 1910 2000
قیمت گازوئیل 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75 0.75
هزینه های مصرف کننده 37562.20 40116 40116 40116 40116 42564


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.