کامبوج

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 4061.80 4070 4092 4115 4138 4185
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 3.07 3.5 2.9 3.2 3.5 2.8
نرخ بهره 1.39 1.5 1.6 1.6 1.6 2
موازنه تجاری -2519.00 680 1010 1250 1250 1700
حساب جاری -3008.83 -1007 -1153 -1273 -1273 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9 -9 -9.1 -9.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 36.2 36.2 36.2 36.7 36.7
بودجه دولت -5.10 -2 -2 -2 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
جمعیت 16.00 16.5 16.5 16.24 16.48 16.48
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 182.00 182 182 182 190 190
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.07 3.5 2.9 3.2 3.5 2.8
تورم مواد غذایی 3.20 2 1.8 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.00 180 181 182 182 187
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.39 1.5 1.6 1.6 1.6 2
نرخ بهره سپرده 1.53 1.63 1.73 1.73 1.73 1.73
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2519.00 680 1010 1250 1250 1700
حساب جاری -3008.83 -1007 -1153 -1273 -1273 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9 -9 -9.1 -9.1
واردات 5746.10 4820 4890 4950 4950 5100
صادرات 5006.60 5500 5900 6200 6200 6800
ورود توریست 453370.00 601900 471800 605100 605100 610000
ذخایر طلا 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 36.2 36.2 36.2 36.7 36.7
بودجه دولت -5.10 -2 -2 -2 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 3185.70 3402 3402 3402 3380 3610
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2079 2079 2079 2066 2206
قیمت گازوئیل 0.94 0.88 0.86 0.84 0.82 0.82
هزینه های مصرف کننده 37562.20 40116 40116 40116 39853 42564


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.