کامبوج

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 4051.00 4072 4094 4116 4138 4183
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
نرخ بهره 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
موازنه تجاری -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
حساب جاری -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 29.5 30 30 30 30
بودجه دولت -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
جمعیت 16.25 16.33 16.4 16.4 16.4 16.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
حداقل دستمزد 182.00 182 190 190 190 190
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
تورم مواد غذایی 2.19 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.47 182 182 180 180 187
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ بهره سپرده 1.38 1.73 1.73 1.32 1.32 1.73
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
حساب جاری -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
واردات 7084.10 6100 6250 6450 6450 5900
صادرات 5299.40 4500 5100 4250 4500 4500
ورود توریست 450013.00 705100 705100 420100 470100 750000
ذخایر طلا 12.44 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 29.5 30 30 30 30
بودجه دولت -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 3393.90 3402 3380 3396 3396 3610
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2079 2066 2076 2076 2206
قیمت گازوئیل 0.91 0.83 0.81 0.79 0.76 0.72
هزینه های مصرف کننده 39289.50 40116 39853 40041 40041 42564


کامبوج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.