تقویم اقتصادی

 


23/11/2017 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
SG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 8.8% 2.2% ®
12:00 AM
SG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 5.2% 2.9%
03:00 AM
SG
حساب جاری Q3 S$21.69B S$19.81B ®
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 1.5% 1.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.4% 0.4%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.3% 0.0%
07:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.8% 0.6%
07:00 AM
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 2.8% 2.3% ®
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار NOV 112 111
07:55 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.09% 1.15%
08:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 60.1 57.4
08:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 57.5 56.1
08:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 60.2 57.3
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 2.85% 4.77% ®
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 3.21% 3.37% ®
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 57.6 56.6
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 62.5 60.6
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 54.9 54.7
08:35 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 57.5 56
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 60.0 58.5
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 56.2 55
09:30 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 0.4% 0.3%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 1.5% 1.5%
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) Prel Q3 1.3% 2.5%
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی QoQ Prel Q3 0.2% 0.5%
11:00 AM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA NOV 2.77% 2.71%
11:00 AM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA NOV 0.32% 0.34%
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) NOV 26 -36
11:05 AM
IL
OCT 4.2% 4.1%
12:30 PM
BR
حساب جاری OCT $-0.343B $0.441B ®
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی OCT $8.20B $6.34B
12:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 5.7% 5.4%
01:20 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.75% 6.75%
01:20 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10.25% 10.25%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.1% -0.1% ®
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 6.2% 7.1% ®
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل SEP 0.3% -0.4% ®
01:55 PM
BR
اطمینان کسب و کار NOV 56.5 56.0
01:55 PM
CO
اطمینان کسب و کار OCT -8.7 -3.4
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار NOV 1.6 0.5
02:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) NOV 6.6% 6.3%
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی NOV 0.92% 0.62%
02:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) NOV 0.28% 0.21%
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -0.3% 0.1% ®
02:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -0.3% -0.2%
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
03:45 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 51.1 51.1
04:30 PM
CH
سخنرانی جوردن SNB
06:15 PM
EA
ECB Cœuré Speech
07:00 PM
AR
موازنه تجاری OCT $-955M $-765M
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 109
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی NOV/16 ¥-105.0B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها NOV/16 ¥182.4B
24/11/2017 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی NOV 52.8
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) SEP -0.4%
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.3%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) SEP 1.9%
04:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) OCT 21.92%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی SEP 117.7
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی SEP 107.2
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 14.6%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -0.5%
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.8%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 1.7%
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات OCT 4.7%
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT 9.3%
07:00 AM
FI
PPI (سالانه) OCT 4.0%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 4.0%
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) OCT 3.4%
08:15 AM
CH
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی Q3 2.8%
08:15 AM
CH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q3 2.9%
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 3.80%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.4%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) OCT 4.3%
08:30 AM
TW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 2.13%
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO NOV 116.7
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO NOV 123.6
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO NOV 107.4
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی SEP 8.7%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی SEP 3.4%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی SEP 2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی SEP 12.2%
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری OCT 6.8%
09:30 AM
GB
تاییدیه های وام رهنی BBA OCT 41.584K
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 4.4%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -0.6%
10:30 AM
EA
سخنرانی Nouy - بانک مرکزی اروپا
11:00 AM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 2.4%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 17/NOV $399.29B
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده 10/NOV 9.2%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) 10/NOV 7.2%
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار NOV 109.5
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت NOV 79.7%
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) OCT 12.1%
12:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال OCT BRL105.6B
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی OCT 0%
12:30 PM
EA
سخنرانی Constâncio - بانک مرکزی اروپا
02:00 PM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.6%
02:00 PM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.9%
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) SEP 0.8%
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) SEP 2.3%
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 55.2
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 54.6
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 55.3
03:00 PM
MX
حساب جاری Q3 $-321M
04:00 PM
CA
موازنه بودجه SEP C$-2.6B
05:00 PM
FR
شکایات مزایای بیکاری OCT -64.8K
05:00 PM
FR
تعداد کل افراد جویای کار OCT 3475.6K
06:15 PM
EA
ECB Cœuré Speech
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q3 8.7%
07:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 5%
26/11/2017 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IL
SEP -1.2%
11:00 AM
IL
SEP -1.3%
27/11/2017 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) OCT 22.8%
07:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 23.1
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK DEC 10.7
08:15 AM
CH
آمار اشتغال غیر کشاورزی Q3 4.915M
08:30 AM
HK
موازنه تجاری OCT H$-44.7B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات OCT 9.4%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات OCT 9.7%
08:30 AM
SE
رشد وام خانوار OCT 7.1%
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار NOV 111
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 116.1
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار NOV -3
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.703%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.646%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.693%
02:00 PM
IL
0.1%
02:00 PM
MX
موازنه تجاری OCT $-1.886B
03:00 PM
US
فروش خانه جدید OCT 0.667M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز OCT 18.9%
03:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال NOV 27.6
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.285%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.415%
06:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.596%
06:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.058%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار NOV 81
28/11/2017 واقعی قبلی توافق
02:30 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 83.34
03:00 AM
TH
نرخ بیکاری OCT 1.2%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی NOV 101.4
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 2.5%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 0.2%
07:30 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) OCT 8.4%
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 100
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.4%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.1%
08:30 AM
SE
موازنه تجاری OCT SEK2.60B
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.8%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 4.6%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام OCT 2.7%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 5.1%
09:30 AM
GB
بانک مرکزی انگلیس گزارش ثبات مالی
10:15 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.400%
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -2.4%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 1.2%
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی SEP RUB6.4T
01:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY OCT 6.3%
01:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM OCT -0.1%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI OCT -0.3%
01:30 PM
CA
PPI (سالانه) OCT 1.5%
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا OCT $-64.14B
01:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv OCT 0.3%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/NOV 4.1%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/NOV -0.7%
02:00 PM
MX
نرخ بیکاری OCT 3.6%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller SEP 5.9%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller SEP 0.4%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن SEP 0.7%
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) OCT -1.20%
03:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 1.00%
03:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) NOV 125.9
03:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed NOV 12
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.130%
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.280%
09:30 PM
US
API هفتگی نفت خام NOV -6.356M
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.8%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.2%
29/11/2017 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
VN
موازنه تجاری NOV $2200M
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 17%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.98%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 12.7%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV 24.7%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات OCT 2.4%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT 5%
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار NOV 8.2
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 6.72%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی OCT 5.59%
07:00 AM