بوروندی

بازارها آخرین مرجع
پول 1837 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
نرخ تورم -4 2019-06
نرخ بهره 5.5 2019-03
موازنه تجاری -105190 2019-03
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.08 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
جمعیت 10.9 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -4 2019-06
تورم مواد غذایی -8.5 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-06
CPI مسکن آب و برق 122 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-06
قیمت صادرات 109 2019-03
قیمت واردات 90.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -2.6 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-03
عرضه پول M0 606978 2019-03
ترازنامه بانک 2501113 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 1419237 2019-03
ذخایر ارزی 102613 2019-03
عرضه پول M1 1098144 2018-07
عرضه پول M2 1704502 2019-03
عرضه پول M3 1889804 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -105190 2019-03
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
صادرات 28094 2019-03
واردات 133285 2019-03
ذخایر طلا 38.44 2019-03
بدهی خارجی 824024 2019-03
رابطه مبادله 120 2019-03
شاخص تروریسم 5.32 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 99644 2019-03
ارزش بودجه دولت 16940 2019-03
درآمدهای دولت 116584 2019-03
مخارج نظامی 67 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.8 2019-03
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 37.53 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
آسانی کسب و کار 168 2018-12
تولید الکتریسیته 22.36 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.