بوروندی

بازارها آخرین مرجع
پول 1857 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
نرخ تورم 4 2019-10
نرخ بهره 5.5 2019-06
موازنه تجاری -112153 2019-06
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.08 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2018-12
جمعیت 11.18 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-10
تورم مواد غذایی 6.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-10
CPI مسکن آب و برق 123 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-10
قیمت صادرات 96.2 2019-06
قیمت واردات 93.59 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-06
عرضه پول M0 624569 2019-08
ترازنامه بانک 2653320 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1504448 2019-08
ذخایر ارزی 139486 2019-06
عرضه پول M2 1828883 2019-06
عرضه پول M3 2007139 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -112153 2019-06
حساب جاری -362 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2018-12
صادرات 17617 2019-06
واردات 129770 2019-06
ذخایر طلا 0.03 2019-06
بدهی خارجی 874569 2019-06
رابطه مبادله 103 2019-06
شاخص تروریسم 5.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.2 2018-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 104348 2019-08
ارزش بودجه دولت -907 2019-08
درآمدهای دولت 103441 2019-08
مخارج نظامی 67 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.6 2019-07
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 40.25 2019-12
رتبه رقابتی 135 2019-12
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
آسانی کسب و کار 166 2019-12
تولید الکتریسیته 21.03 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.