بوروندی

بازارها آخرین مرجع
پول 1812 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2017-12
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
نرخ تورم -2.9 2019-03
نرخ بهره 5.48 2018-12
موازنه تجاری -85058 2018-12
حساب جاری -352 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.48 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 213 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
جمعیت 10.9 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.9 2019-03
تورم مواد غذایی -7.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
CPI مسکن آب و برق 122 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-03
قیمت صادرات 131 2018-09
قیمت واردات 94.67 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.48 2018-12
عرضه پول M0 569709 2018-10
ترازنامه بانک 2313792 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 1368980 2018-10
ذخایر ارزی 127036 2018-12
عرضه پول M1 1098144 2018-07
عرضه پول M2 1575347 2018-10
عرضه پول M3 1744708 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -85058 2018-12
حساب جاری -352 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 2017-12
صادرات 21156 2018-12
واردات 106214 2018-12
ذخایر طلا 38.44 2019-03
بدهی خارجی 790884 2018-12
رابطه مبادله 139 2018-09
شاخص تروریسم 5.32 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12
بودجه دولت -8.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 126950 2018-12
ارزش بودجه دولت -20047 2018-12
درآمدهای دولت 106903 2018-12
مخارج نظامی 56.3 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.9 2018-10
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 37.53 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
آسانی کسب و کار 168 2018-12
تولید الکتریسیته 20.07 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوروندی - شاخص های اقتصادی.