بوروندی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1798.09 1798 1801 1804 1807 1814
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.8 3.8 2.42 3.5 4.8
نرخ بیکاری 7.70 12 11 11 11 9.5
نرخ تورم -3.80 -3 -2 1.4 3 6.3
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5.6 5.5
موازنه تجاری -137056.70 -100064 -100220 -100544 -100155 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40 16.3 16.3 16.3 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.8 3.8 2.42 3.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.48 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 212.55 217 217 217 217 219
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702.23 740 740 740 740 750
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.70 12 11 11 11 9.5
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -3.80 -3 -2 1.4 3 6.3
تورم مواد غذایی -10.80 -7 3.3 4.4 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.90 110 111 110 112 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.70 111 115 120 123 131
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5.6 5.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -137056.70 -100064 -100220 -100544 -100155 -100321
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.40 16.3 16.3 16.3 16.3 17.1
بودجه دولت -8.20 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بوروندی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.