بورکینا فاسو

بازارها آخرین مرجع
پول 580 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم -2.1 2019-02
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -264 2018-09
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12.87 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 689 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1703 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4929 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 895 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 183 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 797 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 19.2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.1 2019-02
تورم مواد غذایی -4.4 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-02
CPI مسکن آب و برق 96.8 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 4.44 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -264 2018-09
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
صادرات 314 2018-09
واردات 578 2018-09
بدهی خارجی 3188 2017-12
رابطه مبادله 336 2018-03
شاخص تروریسم 4.81 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 799 2017-12
مخارج نظامی 186 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 26.3 2018-09
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 58.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 20.2 2017-12
شاخص رقابتی 43.9 2018-12
رتبه رقابتی 124 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 151 2018-12
استخراج معدن 26 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2923 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.2 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.