بلغارستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.74 1.68 1.86 1.86 1.86 1.94
بازار سهام 575.29 579 575 571 566 558
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 0.72 0.74 0.76 0.79 0.84
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.6 3.1 3.8 3.4 3.7
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
نرخ تورم 3.60 2.3 1.9 2.1 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -178.00 -300 -40 -1420 -150 -1300
حساب جاری 416.21 300 450 -190 -190 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 2 2 2 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 20.9 20.9 20.9 20 20
بودجه دولت 0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 25.70 25 24 26 26 22
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -23.3 -22.7 -22.5 -22.5 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
دستمزد 1205.00 1129 1128 1300 1300 1400
حداقل دستمزد 286.33 286 286 286 340 320
جمعیت 7.05 7.02 7.02 7 6.95 6.95
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.17 61.33 61.5 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.08 64.08 64.17 64.25 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1056 1075 1360 1360 1400
دستمزد در تولید 1034.00 1082 1101 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 562 570 680 680 700
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1074 1069 1097 1097 1097
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.60 2.3 1.9 2.1 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6980.35 6950 7020 7058 7115 7206
قیمت مصرف کننده اصلی 101.32 102 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 1.80 1.5 1.8 1.8 1.8 1.6
قیمت تولید 107.80 114 113 113 115 118
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 6.6 6.4 6.5 6.5 4
CPI مسکن آب و برق 15633.10 15329 15646 15889 15944 16223
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7737.57 8115 8262 7793 7718 7956
تورم مواد غذایی 5.60 2.5 2.4 2.6 2.6 2.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -178.00 -300 -40 -1420 -150 -1300
حساب جاری 416.21 300 450 -190 -190 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 2 2 2 1.5 1.5
واردات 4821.20 5410 5020 5740 5040 5950
صادرات 4643.20 5110 4980 4320 4890 4650
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 20.9 20.9 20.9 20 20
بودجه دولت 0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 -0.1
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 33.7 33.7 33.7 33.4 33.4
هزینه های دولت 2271.54 1833 1745 2358 2349 2445
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 25.70 25 24 26 26 22
تولید صنعتی 6.60 0.1 2.5 3.5 2.8 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -23.3 -22.7 -22.5 -22.5 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.10 4.5 4.4 4.2 4.2 2.7
قیمت گازوئیل 1.22 1.18 1.15 1.12 1.1 1.1
هزینه های مصرف کننده 18768.35 16632 16911 19482 19406 20202
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 9.20 2.3 1.8 2.8 2.8 3.5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.