بلغارستان

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.73 1.68 1.68 1.68 1.68 1.94
Stock Market 589.60 621 616 612 607 589
Government Bond 10Y 0.90 1.05 1.1 1.17 1.23 1.54
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.70 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6
GDP Annual Growth Rate 3.10 3.4 3.6 3.6 3.1 3.7
Unemployment Rate 5.90 7 7 6.9 6.8 6.5
Inflation Rate 3.10 3.2 2.5 2.4 2.4 2.1
Inflation Rate Mom -0.10 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 1
Balance of Trade -414.00 -780 -590 0 -158 -500
Current Account 312.70 -350 -50 300 450 -100
Current Account to GDP 4.50 2.5 1.5 1.5 1.5 1
Government Debt to GDP 22.10 21.5 20.9 20.9 20.9 20
Government Budget 0.90 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
Business Confidence 27.00 31 27 25 24 22
Consumer Confidence -27.00 -24.1 -22.9 -23.3 -22.7 -20
Retail Sales MoM 0.50 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5
Corporate Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
Personal Income Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.70 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6
GDP Annual Growth Rate 3.10 3.4 3.6 3.6 3.1 3.7
GDP 56.83 59 62 62 62 69
GDP Constant Prices 24363.66 25015 18984 22837 22727 26926
Gross Fixed Capital Formation 4375.65 5015 3359 4926 4902 5398
GDP per capita 8311.93 8320 8450 8450 8450 8560
GDP per capita PPP 18563.31 18900 19200 19200 19200 20300
GDP From Agriculture 1887.14 738 421 772 768 794
GDP From Construction 1331.51 835 840 1046 1041 899
GDP From Manufacturing 5883.01 5624 4861 5695 5667 6054
GDP From Public Administration 3061.47 3456 3358 3332 3316 3720
GDP From Services 5889.07 5722 3615 5070 5045 6159
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 5.90 7 7 6.9 6.8 6.5
Wages 1135.00 1230 1200 1129 1128 1400
Minimum Wages 260.76 261 295 295 295 340
Population 7.05 7.05 7 7.02 7.02 6.97
Retirement Age Women 61.17 61.17 61.33 61.17 61.17 61.5
Retirement Age Men 64.08 64.08 64.17 64.08 64.08 64.25
Wages High Skilled 1280.00 1360 1360 1056 1075 1400
Wages In Manufacturing 1034.00 1010 1030 1082 1101 1150
Wages Low Skilled 600.00 680 680 562 570 700
Living Wage Family 1080.00 1091 1113 1074 1069 1070
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 3.10 3.2 2.5 2.4 2.4 2.1
Inflation Rate Mom -0.10 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
Consumer Price Index CPI 6901.34 6934 6906 6954 7024 7243
Harmonised Consumer Prices 103.25 104 104 105 106 109
Core Consumer Prices 100.70 101 101 102 103 105
Core Inflation Rate 2.30 1.7 1.6 1.5 1.8 1.6
Producer Prices 107.60 109 109 113 112 121
Producer Prices Change 4.40 6.2 6.5 6.6 6.4 4
CPI Housing Utilities 15516.50 15319 15316 15337 15653 16000
CPI Transportation 7828.60 7861 7743 8119 8266 8211
Food Inflation 2.50 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 1
Interbank Rate -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 0.02 0.77
Deposit Interest Rate 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 1.05
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -414.00 -780 -590 0 -158 -500
Current Account 312.70 -350 -50 300 450 -100
Current Account to GDP 4.50 2.5 1.5 1.5 1.5 1
Imports 5790.10 5400 5740 5410 4906 6150
Exports 5376.10 4620 5150 5410 4749 5650
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 22.10 21.5 20.9 20.9 20.9 20
Government Budget 0.90 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
Government Budget Value 159.08 281 298 302 301 300
Government Spending to GDP 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Government Spending 1692.07 2133 1604 1843 1834 2296
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
Personal Income Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate 32.40 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
Social Security Rate For Companies 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
Social Security Rate For Employees 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 27.00 31 27 25 24 22
Industrial Production 1.60 1.5 -0.23 -0.2 -0.2 1.6
Industrial Production Mom 0.80 0.6 0.2 0.3 0.2 0.4
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence -27.00 -24.1 -22.9 -23.3 -22.7 -20
Retail Sales MoM 0.50 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5
Retail Sales YoY 4.90 5.6 4.8 4.5 4.4 2.7
Gasoline Prices 1.19 1.37 1.34 1.32 1.3 1.2
Consumer Spending 16402.15 18948 15469 16857 16776 20396
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 1.80 -0.1 1.1 2.3 1.8 3.5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.