بلغارستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.73 1.68 1.68 1.86 1.86 1.94
بازار سهام 576.65 581 577 572 568 559
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 0.88 0.9 0.93 0.96 1.02
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.6 3.6 3.1 3.8 3.7
نرخ بیکاری 6.10 7 6.9 6.8 6.8 6.5
نرخ تورم 3.00 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.5 1
موازنه تجاری -435.60 -590 0 -158 -700 -500
حساب جاری 58.60 -50 300 450 -190 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.50 5 5 5 5 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 20.9 20.9 20.9 20.9 20
بودجه دولت 0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
اطمینان کسب و کار 28.40 27 25 24 26 22
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -22.9 -23.3 -22.7 -22.5 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.10 7 6.9 6.8 6.8 6.5
دستمزد 1205.00 1200 1129 1128 1300 1400
حداقل دستمزد 260.76 295 295 295 295 340
جمعیت 7.05 7 7.02 7.02 7 6.95
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.33 61.17 61.17 61.33 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.17 64.08 64.08 64.17 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1360 1056 1075 1360 1400
دستمزد در تولید 1034.00 1030 1082 1101 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 680 562 570 680 700
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1113 1074 1069 1097 1097
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.00 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6935.95 6906 6950 7020 7060 7208
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.26 104 105 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 101.53 101 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 2.10 1.6 1.5 1.8 1.8 1.6
قیمت تولید 106.40 111 114 113 123 129
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 6.5 6.6 6.4 6.5 4
CPI مسکن آب و برق 15629.07 15316 15329 15646 15873 16207
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7406.70 7743 8115 8262 8009 8177
تورم مواد غذایی 3.60 2.4 2.5 2.4 2.6 2.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 0.02 0.27 0.27
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.3 0.55 0.55
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -435.60 -590 0 -158 -700 -500
حساب جاری 58.60 -50 300 450 -190 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.50 5 5 5 5 5.5
واردات 4590.30 5740 5410 4906 5840 6150
صادرات 4154.70 5150 5410 4749 5140 5650
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 20.9 20.9 20.9 20.9 20
بودجه دولت 0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
ارزش بودجه دولت -2831.81 298 302 301 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 33.7 33.7 33.7 33.7 33.4
هزینه های دولت 1692.07 1620 1877 1745 1756 1821
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.40 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 28.40 27 25 24 26 22
تولید صنعتی -3.80 -0.23 -0.2 -0.2 1.4 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -22.9 -23.3 -22.7 -22.5 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 4.8 4.5 4.4 4.2 2.7
قیمت گازوئیل 1.15 1.13 1.11 1.08 1.05 1.05
هزینه های مصرف کننده 16402.15 15545 16632 16572 17025 17655
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -1.40 1.1 2.3 1.8 2.8 3.5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.