برونئی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
نرخ تورم -0.2 2019-04
نرخ بهره 5.5 2018-12
موازنه تجاری 468 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.13 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4783 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 665 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2033 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 635 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1924 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 117 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 52.8 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2575 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
جمعیت 0.42 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.2 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.1 2019-02
تورم مواد غذایی -0.9 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.32 2017-12
ترازنامه بانک 18328 2018-12
عرضه پول M0 1249 2018-12
عرضه پول M1 4274 2018-12
عرضه پول M2 14930 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 468 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
صادرات 953 2019-01
واردات 484 2019-01
تولید نفت خام 112 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635 2017-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1021 2018-09
مخارج نظامی 348 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.6 2018-09
شاخص رقابتی 61.43 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 55 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 918 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.