برزیل

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.77 3.69 3.74 3.79 3.84 3.93
بازار سهام 96932.27 95602 93839 92115 90420 87120
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.00 9.01 9.16 9.31 9.46 9.77
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.6 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.6 1.8 2.5 2.5
نرخ بیکاری 11.60 11.4 11.3 11 10.8 11.1
نرخ تورم 3.78 3.4 3.7 3.9 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.2 1 0.6 0.3 0.2
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 8
موازنه تجاری 2190.00 7000 5900 4900 3000 3000
حساب جاری -815.00 -4100 550 -3200 -4350 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 80 80 80 80 82
بودجه دولت -7.80 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6
اطمینان کسب و کار 64.50 64.3 64.7 64.5 64.6 65
شاخص PMI خدمات 52.00 52.4 51.9 50.9 51.1 50.7
شاخص PMI تولید 52.70 52 51.6 51 50.4 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.30 116 117 118 120 118
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.6 0.1 0.3 0.7 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.6 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.6 1.8 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 2055.51 2200 2200 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299801.42 291608 295636 302500 306997 314979
تولید ناخالص ملی 1683526.19 1632258 1673248 1697836 1722247 1763581
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 289187.77 251516 259367 291646 295839 302939
تولید ناخالص داخلی سرانه 10888.98 11500 11500 11500 11500 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103.45 14500 14500 14500 14500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18536.14 24249 22249 18694 18962 19418
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14111.61 13815 13685 14352 14436 14783
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32190.11 28326 29496 32464 32930 33721
تولید ناخالص داخلی از معادن 2698.68 2485 2610 2745 2761 2827
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40058.08 39874 40322 40739 40979 41963
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180834.92 174772 177816 182372 184994 189434
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8823.74 8142 8264 8899 9027 9243
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412.20 6749 6696 6467 6560 6717
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.60 11.4 11.3 11 10.8 11.1
افراد بیکار 12.20 12.3 12.3 12.25 12.15 12
هزینه های کار 93.07 90 95 100 100 115
دستمزد 2254.00 2240 2220 2250 2320 2370
حداقل دستمزد 998.00 998 998 998 998 1050
جمعیت 207.66 210 210 210 209 211
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی -334.40 45 -0.4 30 30 30
بهره وری 93.07 90 95 100 100 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4500 4500 4500 4600
دستمزد در تولید 2227.00 2280 2270 2250 2290 2340
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.78 3.4 3.7 3.9 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.2 1 0.6 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5116.93 5119 5231 5279 5300 5512
اندازه اصل تورم 3.67 3.5 3.5 3.45 3.6 3.7
قیمت تولید 752.95 817 876 911 890 1023
قیمت صادرات 129.10 134 134 134 134 135
قیمت واردات 125.00 122 122 122 122 124
تورم مواد غذایی 4.21 4.3 3.8 4.1 4.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 16 18 18 17 15
CPI مسکن آب و برق 8809.41 8639 8968 9197 9166 9551
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4903.77 4943 5055 5113 5114 5328
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 8
نرخ بهره سپرده 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51
میزان رشد وام 1.80 0.4 0.5 0.32 0.5 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2190.00 7000 5900 4900 3000 3000
حساب جاری -815.00 -4100 550 -3200 -4350 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.6
واردات 16386.53 17000 18000 18100 18000 22000
صادرات 18578.92 24000 23900 23000 24000 25000
رابطه مبادله 103.30 110 110 110 110 109
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8950.30 3700 4400 7374 4300 4500
حواله 201.90 210 209 195 205 215
تولید نفت خام 2522.00 2920 2900 2900 2900 3000
فروش اسلحه 45.00 75 75 75 75 70
ورود توریست 6589.00 6750 6650 6750 6750 6750
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 80 80 80 80 82
بودجه دولت -7.80 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6
ارزش بودجه دولت -68042.00 -52000 -51500 -54000 -53000 -55000
هزینه های دولت 148423.72 115702 106223 121673 118242 121079
درآمدهای دولت 160430.00 127000 129000 124000 125000 130000
مخارج نظامی 25751.34 21968 21968 21968 21968 22000
بدهی های دولت 5271982.26 5392112 5482798 5571938 5659558 5995350
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 64.50 64.3 64.7 64.5 64.6 65
شاخص PMI خدمات 52.00 52.4 51.9 50.9 51.1 50.7
شاخص PMI تولید 52.70 52 51.6 51 50.4 50
پی ام آی مرکب 52.30 53.6 53.8 54 54.2 54.6
تولید صنعتی -3.60 3.3 3 1.4 3.3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -1.2 0.7 0.4 0.8 1.3
تولید صنعتی -5.20 1.2 3 2.4 2.3 1.6
تولید خودرو 196767.00 250000 245000 260000 255000 265000
ثبت خودرو 200.00 215 210 218 220 240
شاخص اقتصادی مقدم 0.21 -0.2 2.3 0.3 1 0.6
استخراج معدن 6.60 -1.3 1.6 1.8 1.4 1.2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.30 116 117 118 120 118
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.6 0.1 0.3 0.7 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 1.04 3.3 1.08 2.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 1105840.80 1066599 1075064 1115240 1131275 1158426
نرخ وام بانکی 48.88 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57
قیمت گازوئیل 1.14 1.12 1.1 1.07 1.04 1.04
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 129.10 129 129 129 129 127


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.