بوتسوانا

بازارها آخرین مرجع
پول 10.59 2019-02
بازار سهام 7874 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 3.5 2018-12
نرخ بهره 5 2019-01
موازنه تجاری -3954 2018-11
حساب جاری 1414 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 17.41 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24174 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28705 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 392 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1823 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1470 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2440 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3104 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5086 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1537 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 316 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
جمعیت 2.29 2017-12
افراد شاغل 417162 2018-09
هزینه زندگی خانواده 4640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 2018-12
دستمزد 6347 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
تورم مواد غذایی -0.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 110 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-01
ترازنامه بانک 91449 2018-10
نرخ بهره سپرده 1.56 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 75274 2018-11
ذخایر ارزی 7230 2018-10
نرخ وام 6.5 2018-11
وام به بخش خصوصی 23205 2018-11
عرضه پول M1 17428 2018-11
عرضه پول M2 80604 2018-11
عرضه پول M3 80604 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3954 2018-11
حساب جاری 1414 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
صادرات 3433 2018-11
واردات 7387 2018-11
بدهی خارجی 16072 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 598 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
هزینه های دولت 19349 2017-12
بدهی های دولت 26977 2017-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 14933 2018-06
ارزش بودجه دولت 1087 2018-06
درآمدهای دولت 16019 2018-06
مخارج نظامی 487 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2216 2017-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 2018-06
شاخص رقابتی 54.54 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 86 2018-12
تولید صنعتی 5.4 2018-06
استخراج معدن 12.6 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11279 2018-09
نرخ وام بانکی 6.5 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 34963 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.