اوراق قرضه

قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.56 0.00 0.00% 0.06% -0.05% -0.39% 2019-04-18
10Y 1.19 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.33% 2019-04-18
ژاپن -0.02 0.01 -0.02% 0.04% 0.02% -0.08% 2019-04-19
آلمان 0.02 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2019-04-19
هلند 0.20 0.00 0.00% -0.04% 0.03% -0.55% 2019-04-19
یونان 3.32 0.01 0.01% -0.47% -0.67% -0.73% 2019-04-19
اسپانیا 1.06 0.01 -0.01% 0.06% -0.12% -0.21% 2019-04-19
استرالیا 1.95 0.01 0.01% 0.09% 0.00% -0.87% 2019-04-19
فرانسه 0.37 0.00 0.00% -0.03% -0.09% -0.44% 2019-04-19
پرتغال 1.19 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.46% 2019-04-19
ایتالیا 2.61 0.02 0.02% 0.10% 0.13% 0.84% 2019-04-18
مکزیک 8.03 0.02 -0.02% 0.13% -0.03% 0.53% 2019-04-18
کانادا 1.77 0.05 -0.05% 0.05% 0.04% -0.57% 2019-04-18
برزیل 8.96 0.05 -0.05% 0.03% 0.17% -0.66% 2019-04-18
هند 7.42 0.03 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% 2019-04-18
نیوزیلند 2.00 0.01 -0.01% -0.06% -0.08% -0.86% 2019-04-18
سوئیس -0.29 0.04 -0.04% 0.02% 0.09% -0.41% 2019-04-18

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.56 0.00 0.00% 0.06% -0.05% -0.39% 2019-04-18
1M 2.41 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% 0.77% 2019-04-18
3M 2.42 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 0.61% 2019-04-18
6M 2.46 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.47% 2019-04-18
52W 2.45 0.00 0.00% 0.03% -0.06% 0.26% 2019-04-18
2Y 2.38 0.00 0.00% 0.02% -0.09% -0.08% 2019-04-18
3Y 2.35 0.00 0.00% 0.04% -0.08% -0.27% 2019-04-18
5Y 2.37 0.00 0.00% 0.06% -0.05% -0.43% 2019-04-18
7Y 2.46 0.00 0.00% 0.06% -0.06% -0.44% 2019-04-18
20Y 2.95 0.04 -0.04% 0.05% -0.07% -0.22% 2019-04-18
30Y 2.96 0.00 0.00% 0.02% -0.07% -0.18% 2019-04-18

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.19 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.33% 2019-04-18
1M 0.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.23% 0.27% 2019-04-19
3M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.17% 0.23% 2019-04-19
6M 0.79 0.02 0.00% 0.02% -0.01% 0.19% 2019-04-18
52W 0.77 0.00 0.00% -0.02% 0.02% 0.04% 2019-04-19
3Y 0.79 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.09% 2019-04-18
5Y 0.91 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.26% 2019-04-18
7Y 1.00 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.30% 2019-04-18
20Y 1.64 0.01 -0.01% 0.05% 0.03% -0.23% 2019-04-18
30Y 1.71 0.01 -0.01% 0.04% 0.03% -0.18% 2019-04-18

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.02 0.01 -0.02% 0.04% 0.02% -0.08% 2019-04-19
ژاپن 1M -0.16 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.05% 2019-04-19
ژاپن 3M -0.18 0.00 0.01% 0.01% -0.03% -0.08% 2019-04-19
ژاپن 6M -0.19 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.06% 2019-04-19
ژاپن 52W -0.16 0.00 -0.01% 0.00% 0.00% -0.03% 2019-04-19
ژاپن 2Y -0.15 0.00 -0.01% 0.01% 0.01% -0.02% 2019-04-19
ژاپن 3Y -0.15 0.00 -0.01% 0.02% 0.01% -0.04% 2019-04-19
ژاپن 5Y -0.15 0.00 -0.01% 0.02% 0.01% -0.07% 2019-04-19
ژاپن 7Y -0.14 0.00 -0.02% 0.04% 0.04% -0.11% 2019-04-19
ژاپن 20Y 0.39 0.01 0.01% 0.04% 0.00% -0.14% 2019-04-19
ژاپن 30Y 0.59 0.03 0.03% 0.07% 0.02% -0.14% 2019-04-19

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.02 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2019-04-19
آلمان 3M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 2019-04-18
آلمان 6M -0.49 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.15% 2019-04-18
آلمان 52W -0.55 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.10% 2019-04-18
آلمان 2Y -0.59 0.01 0.00% -0.02% -0.06% -0.05% 2019-04-18
آلمان 3Y -0.55 0.01 0.00% 0.03% -0.02% -0.15% 2019-04-18
آلمان 5Y -0.39 0.03 0.00% 0.05% -0.02% -0.38% 2019-04-18
آلمان 7Y -0.27 0.05 0.00% 0.02% -0.05% -0.50% 2019-04-18
آلمان 30Y 0.68 0.00 0.00% 0.04% -0.08% -0.58% 2019-04-19

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 52W -0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 2019-04-18
فرانسه 3M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 2019-04-18
فرانسه 3Y -0.44 0.03 -0.01% -0.01% -0.08% -0.13% 2019-04-18
فرانسه 6M -0.52 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 2019-04-18
فرانسه 1M -0.54 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.02% 2019-04-19
فرانسه 2Y -0.50 0.00 0.00% 0.01% -0.04% -0.07% 2019-04-19
فرانسه 5Y -0.23 0.00 0.00% 0.02% -0.08% -0.25% 2019-04-19
فرانسه 7Y -0.05 0.00 0.00% 0.03% -0.08% -0.43% 2019-04-19
فرانسه 0.37 0.00 0.00% -0.03% -0.09% -0.44% 2019-04-19
فرانسه 30Y 1.44 0.00 0.00% 0.06% -0.07% -0.20% 2019-04-19
فرانسه 20Y 1.06 0.00 0.00% 0.06% -0.09% -0.26% 2019-04-19

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.27 0.04 0.01% 0.00% 0.11% 0.29% 2019-04-18
ایتالیا 3M -0.15 0.00 0.00% 0.06% 0.11% 0.31% 2019-04-18
ایتالیا 6M -0.08 0.00 0.01% -0.01% 0.08% 0.32% 2019-04-18
ایتالیا 2.61 0.02 0.02% 0.10% 0.13% 0.84% 2019-04-18
ایتالیا 52W 0.07 0.00 0.00% 0.04% 0.08% 0.47% 2019-04-19
ایتالیا 2Y 0.55 0.01 0.01% 0.09% 0.33% 0.72% 2019-04-19
ایتالیا 7Y 2.04 0.02 0.02% 0.10% 0.03% 0.78% 2019-04-19
ایتالیا 30Y 3.47 0.01 0.01% 0.11% -0.09% 0.62% 2019-04-19
ایتالیا 3Y 1.01 0.02 0.02% 0.08% 0.37% 1.01% 2019-04-19
ایتالیا 5Y 1.67 0.02 0.02% 0.09% 0.23% 1.02% 2019-04-19
ایتالیا 20Y 3.24 0.01 0.01% 0.10% -0.09% 0.67% 2019-04-19

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 8.24 0.00 0.00% 0.01% -0.04% 0.96% 2019-04-19
روسیه 1M 7.67 0.00 0.00% 0.05% 0.05% 0.61% 2019-04-19
روسیه 3M 7.69 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.62% 2019-04-19
روسیه 3Y 7.92 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 1.00% 2019-04-19
روسیه 6M 7.75 0.00 0.00% 0.00% -0.08% 0.70% 2019-04-19
روسیه 5Y 7.96 0.02 0.02% 0.01% -0.07% 1.00% 2019-04-19
روسیه 20Y 8.49 0.02 -0.02% 0.01% 0.00% 0.91% 2019-04-19
روسیه 52W 7.55 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% 1.06% 2019-04-19
روسیه 2Y 7.70 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.88% 2019-04-19
روسیه 7Y 8.13 0.01 0.01% 0.05% 0.04% 1.04% 2019-04-19

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 2.00 0.01 -0.01% -0.06% -0.08% -0.86% 2019-04-18
استرالیا 1.95 0.01 0.01% 0.09% 0.00% -0.87% 2019-04-19
استرالیا 52W 1.55 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% -0.46% 2019-04-19
استرالیا 2Y 1.51 0.00 0.00% 0.02% -0.06% -0.62% 2019-04-19
استرالیا 3Y 1.47 0.01 0.01% 0.04% -0.05% -0.78% 2019-04-19
استرالیا 5Y 1.56 0.00 0.00% 0.05% -0.03% -0.91% 2019-04-19
استرالیا 20Y 2.37 0.01 0.01% 0.08% -0.03% -0.82% 2019-04-19
استرالیا 30Y 2.57 0.00 0.00% 0.08% -0.01% -0.83% 2019-04-19
استرالیا 7Y 1.75 0.00 0.00% 0.07% -0.02% -0.93% 2019-04-19

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.77 0.05 -0.05% 0.05% 0.04% -0.57% 2019-04-18
کانادا 20Y 2.00 0.04 -0.04% 0.07% 0.05% -0.43% 2019-04-18
کانادا 2Y 1.63 0.03 -0.03% 0.06% 0.00% -0.30% 2019-04-18
کانادا 30Y 2.05 0.04 -0.04% 0.07% 0.03% -0.39% 2019-04-18
کانادا 3M 1.67 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.48% 2019-04-18
کانادا 3Y 1.63 0.04 -0.04% 0.06% 0.00% -0.40% 2019-04-18
کانادا 5Y 1.62 0.05 -0.05% 0.06% 0.02% -0.55% 2019-04-18
کانادا 7Y 1.70 0.01 -0.01% 0.11% 0.06% -0.55% 2019-04-18
کانادا 1M 1.68 0.02 -0.02% 0.00% 0.03% 0.51% 2019-04-19
کانادا 52W 1.74 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.09% 2019-04-19
کانادا 6M 1.71 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% 0.37% 2019-04-19

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 20Y 3.70 0.02 -0.02% 0.09% 0.20% -0.19% 2019-04-19
چین 2Y 2.93 0.02 -0.02% 0.03% 0.16% -0.27% 2019-04-19
چین 5Y 3.21 0.03 -0.03% 0.05% 0.17% -0.03% 2019-04-19
چین 7Y 3.40 0.04 -0.04% 0.08% 0.20% -0.14% 2019-04-19
چین 3Y 3.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.24% -0.04% 2019-04-19
چین 3.39 0.00 0.00% 0.03% 0.22% -0.16% 2019-04-19
چین 30Y 3.96 0.01 -0.01% 0.11% 0.21% -0.07% 2019-04-19
چین 52W 2.68 0.02 -0.02% 0.27% 0.26% -0.31% 2019-04-19

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 7.42 0.03 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% 2019-04-18
هند 52W 6.54 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -0.08% 2019-04-18
هند 2Y 6.73 0.02 0.02% 0.07% 0.14% -0.26% 2019-04-18
هند 30Y 7.70 0.03 0.03% 0.01% -0.06% -0.14% 2019-04-18
هند 3M 6.34 0.00 0.03% 0.14% 0.01% 0.19% 2019-04-18
هند 3Y 6.98 0.04 -0.04% 0.01% 0.35% -0.27% 2019-04-18
هند 5Y 7.25 0.02 0.02% 0.12% 0.29% -0.29% 2019-04-18
هند 6M 6.44 0.06 0.06% 0.17% 0.07% 0.12% 2019-04-18
هند 7Y 7.46 0.04 0.04% 0.06% 0.16% -0.28% 2019-04-18

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 8.96 0.05 -0.05% 0.03% 0.17% -0.66% 2019-04-18
برزیل 52W 6.51 0.03 -0.03% -0.05% 0.17% 0.23% 2019-04-18
برزیل 2Y 7.26 0.11 -0.11% -0.03% 0.23% 0.11% 2019-04-18
برزیل 3M 6.41 0.00 0.00% -0.01% -0.07% 0.21% 2019-04-18
برزیل 3Y 7.76 0.09 -0.09% 0.00% 0.17% -0.48% 2019-04-18
برزیل 5Y 8.13 0.08 -0.08% 0.02% 0.19% -0.74% 2019-04-18
برزیل 6M 6.37 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% 0.23% 2019-04-18

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.47 0.00 -0.04% -0.03% -0.30% 0.46% 2019-04-18
آفریقای جنوبی 30Y 9.57 0.05 -0.10% -0.04% -0.22% 0.67% 2019-04-18
آفریقای جنوبی 3M 6.78 0.49 0.49% 1.00% -0.07% 0.43% 2019-04-18
آفریقای جنوبی 5Y 7.66 0.01 -0.04% 0.03% -0.17% 0.17% 2019-04-18
آفریقای جنوبی 20Y 9.60 0.01 -0.01% -0.05% -0.32% 0.77% 2019-04-18
آفریقای جنوبی 2Y 6.81 0.08 -0.08% -0.07% -0.33% -0.12% 2019-04-18

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.58 0.05 -0.05% -0.09% -0.15% 0.90% 2019-04-18
اندونزی 1M 5.90 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 1.58% 2019-04-18
اندونزی 20Y 8.15 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.82% 2019-04-18
اندونزی 3M 6.05 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.50% 2019-04-18
اندونزی 5Y 7.10 0.03 -0.03% -0.06% -0.22% 1.04% 2019-04-18
اندونزی 6M 6.33 0.00 0.00% 0.00% 0.23% 1.43% 2019-04-18
اندونزی 52W 6.58 0.03 0.03% -0.07% -0.33% 0.98% 2019-04-18
اندونزی 30Y 8.48 0.00 0.00% 0.01% -0.09% 0.93% 2019-04-18
اندونزی 3Y 7.02 0.00 0.00% -0.05% -0.06% 1.07% 2019-04-18

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 1.90 0.01 0.01% 0.02% -0.08% -0.77% 2019-04-19
کره جنوبی 20Y 1.91 0.00 0.00% 0.01% -0.09% -0.79% 2019-04-19
کره جنوبی 30Y 1.90 0.00 0.00% 0.02% -0.13% -0.79% 2019-04-19
کره جنوبی 5Y 1.79 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -0.66% 2019-04-19
کره جنوبی 3Y 1.76 0.02 0.02% 0.02% -0.06% -0.45% 2019-04-19
کره جنوبی 52W 1.76 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.15% 2019-04-19
کره جنوبی 2Y 1.77 0.01 0.01% 0.03% -0.07% -0.36% 2019-04-19

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 3M 1.58 0.02 0.02% 0.02% 0.18% 0.44% 2019-04-19
یونان 1M 1.70 0.10 0.10% 0.10% 0.39% 0.64% 2019-04-19
یونان 6M 1.15 0.01 0.01% -0.44% -0.35% 0.03% 2019-04-19
یونان 3.32 0.01 0.01% -0.47% -0.67% -0.73% 2019-04-19
یونان 20Y 4.08 0.02 -0.02% -0.05% -0.37% -0.63% 2019-04-19

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.35 0.00 0.00% 0.01% -0.03% 0.04% 2019-04-18
پرتغال 2Y -0.34 0.01 -0.02% 0.00% -0.08% -0.18% 2019-04-18
پرتغال 3M -0.37 0.00 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 2019-04-18
پرتغال 3Y -0.17 0.02 0.00% 0.01% -0.06% -0.10% 2019-04-18
پرتغال 6M -0.36 0.00 0.00% -0.03% -0.03% -0.01% 2019-04-18
پرتغال 7Y 0.69 0.03 0.03% 0.05% -0.11% -0.46% 2019-04-18
پرتغال 1.19 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.46% 2019-04-19
پرتغال 20Y 1.94 0.01 0.01% 0.04% -0.12% -0.43% 2019-04-19
پرتغال 30Y 2.27 0.01 0.01% 0.04% -0.11% -0.36% 2019-04-19
پرتغال 5Y 0.14 0.00 0.00% 0.04% -0.10% -0.44% 2019-04-19

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.19 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.33% 2019-04-18
1M 0.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.23% 0.27% 2019-04-19
3M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.17% 0.23% 2019-04-19
6M 0.79 0.02 0.00% 0.02% -0.01% 0.19% 2019-04-18
52W 0.77 0.00 0.00% -0.02% 0.02% 0.04% 2019-04-19
3Y 0.79 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% -0.09% 2019-04-18
5Y 0.91 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.26% 2019-04-18
7Y 1.00 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.30% 2019-04-18
20Y 1.64 0.01 -0.01% 0.05% 0.03% -0.23% 2019-04-18
30Y 1.71 0.01 -0.01% 0.04% 0.03% -0.18% 2019-04-18
آلمان 0.02 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2019-04-19
آلمان 3M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 2019-04-18
آلمان 6M -0.49 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.15% 2019-04-18
آلمان 52W -0.55 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.10% 2019-04-18
آلمان 2Y -0.59 0.01 0.00% -0.02% -0.06% -0.05% 2019-04-18
آلمان 3Y -0.55 0.01 0.00% 0.03% -0.02% -0.15% 2019-04-18
آلمان 5Y -0.39 0.03 0.00% 0.05% -0.02% -0.38% 2019-04-18
آلمان 7Y -0.27 0.05 0.00% 0.02% -0.05% -0.50% 2019-04-18
آلمان 30Y 0.68 0.00 0.00% 0.04% -0.08% -0.58% 2019-04-19
یونان 3M 1.58 0.02 0.02% 0.02% 0.18% 0.44% 2019-04-19
یونان 1M 1.70 0.10 0.10% 0.10% 0.39% 0.64% 2019-04-19
یونان 6M 1.15 0.01 0.01% -0.44% -0.35% 0.03% 2019-04-19
یونان 3.32 0.01 0.01% -0.47% -0.67% -0.73% 2019-04-19
اسلوونی 0.69 0.06 0.06% 0.02% -0.14% -0.42% 2019-04-19
اتریش 0.31 0.00 0.00% -0.03% -0.08% -0.49% 2019-04-19
بلژیک 0.46 0.00 0.00% -0.03% -0.07% -0.39% 2019-04-19
ایتالیا 2Y 0.55 0.01 0.01% 0.09% 0.33% 0.72% 2019-04-19
ایتالیا 7Y 2.04 0.02 0.02% 0.10% 0.03% 0.78% 2019-04-19
فرانسه 20Y 1.06 0.00 0.00% 0.06% -0.09% -0.26% 2019-04-19
هلند 0.20 0.00 0.00% -0.04% 0.03% -0.55% 2019-04-19
ایتالیا 30Y 3.47 0.01 0.01% 0.11% -0.09% 0.62% 2019-04-19
ایتالیا 3Y 1.01 0.02 0.02% 0.08% 0.37% 1.01% 2019-04-19
ایتالیا 5Y 1.67 0.02 0.02% 0.09% 0.23% 1.02% 2019-04-19
اسلواکی 0.61 0.01 0.01% -0.04% -0.14% -0.21% 2019-04-19
ایتالیا 20Y 3.24 0.01 0.01% 0.10% -0.09% 0.67% 2019-04-19
روسیه 8.24 0.00 0.00% 0.01% -0.04% 0.96% 2019-04-19
روسیه 1M 7.67 0.00 0.00% 0.05% 0.05% 0.61% 2019-04-19
روسیه 3M 7.69 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.62% 2019-04-19
روسیه 3Y 7.92 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 1.00% 2019-04-19
روسیه 6M 7.75 0.00 0.00% 0.00% -0.08% 0.70% 2019-04-19
لهستان 2.88 0.12 0.12% 0.11% 0.08% -0.22% 2019-04-19
فرانسه 0.37 0.00 0.00% -0.03% -0.09% -0.44% 2019-04-19
فرانسه 30Y 1.44 0.00 0.00% 0.06% -0.07% -0.20% 2019-04-19
جمهوری چک 1.84 0.00 0.00% 0.01% -0.11% 0.22% 2019-04-19
ایتالیا 52W 0.07 0.00 0.00% 0.04% 0.08% 0.47% 2019-04-19
دانمارک 0.11 0.06 -0.06% -0.03% -0.06% -0.52% 2019-04-19
ایرلند 0.53 0.00 0.00% -0.07% -0.17% -0.44% 2019-04-19
پرتغال 1.19 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.46% 2019-04-19
پرتغال 20Y 1.94 0.01 0.01% 0.04% -0.12% -0.43% 2019-04-19
پرتغال 30Y 2.27 0.01 0.01% 0.04% -0.11% -0.36% 2019-04-19
پرتغال 5Y 0.14 0.00 0.00% 0.04% -0.10% -0.44% 2019-04-19
فنلاند 0.34 0.07 -0.05% 0.04% 0.01% -0.36% 2019-04-18
فرانسه 52W -0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 2019-04-18
فرانسه 3M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 2019-04-18
فرانسه 3Y -0.44 0.03 -0.01% -0.01% -0.08% -0.13% 2019-04-18
فرانسه 6M -0.52 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 2019-04-18
مجارستان 3.25 0.07 -0.04% 0.05% 0.09% 0.71% 2019-04-18
نروژ 1.77 0.05 0.05% 0.13% 0.17% -0.06% 2019-04-18
بلغارستان 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.11% -0.62% 2019-04-18
Euro Area EFSF 0.18 0.55 -0.55% 0.48% 0.52% 0.57% 2019-04-18
ایتالیا 1M -0.27 0.04 0.01% 0.00% 0.11% 0.29% 2019-04-18
ایتالیا 3M -0.15 0.00 0.00% 0.06% 0.11% 0.31% 2019-04-18
ایتالیا 2.61 0.02 0.02% 0.10% 0.13% 0.84% 2019-04-18
پرتغال 7Y 0.69 0.03 0.03% 0.05% -0.11% -0.46% 2019-04-18
فرانسه 1M -0.54 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.02% 2019-04-19
فرانسه 2Y -0.50 0.00 0.00% 0.01% -0.04% -0.07% 2019-04-19
فرانسه 5Y -0.23 0.00 0.00% 0.02% -0.08% -0.25% 2019-04-19
فرانسه 7Y -0.05 0.00 0.00% 0.03% -0.08% -0.43% 2019-04-19
ایسلند 4.33 0.05 0.00% -0.05% -0.52% -1.10% 2019-04-18
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-04-18
لیتوانی 1.00 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 2019-04-18
سوئد 0.42 0.13 0.13% 0.19% 0.08% -0.34% 2019-04-18
پرتغال 52W -0.35 0.00 0.00% 0.01% -0.03% 0.04% 2019-04-18
پرتغال 2Y -0.34 0.01 -0.02% 0.00% -0.08% -0.18% 2019-04-18
پرتغال 3M -0.37 0.00 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 2019-04-18
پرتغال 3Y -0.17 0.02 0.00% 0.01% -0.06% -0.10% 2019-04-18
پرتغال 6M -0.36 0.00 0.00% -0.03% -0.03% -0.01% 2019-04-18
سوئیس -0.29 0.04 -0.04% 0.02% 0.09% -0.41% 2019-04-18
کرواسی 1.85 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.38% 2019-04-19
ترکیه 17.19 0.13 0.13% -0.36% 1.70% 4.89% 2019-04-19
یونان 20Y 4.08 0.02 -0.02% -0.05% -0.37% -0.63% 2019-04-19
اسپانیا 1.06 0.01 -0.01% 0.06% -0.12% -0.21% 2019-04-19
روسیه 5Y 7.96 0.02 0.02% 0.01% -0.07% 1.00% 2019-04-19
روسیه 20Y 8.49 0.02 -0.02% 0.01% 0.00% 0.91% 2019-04-19
روسیه 52W 7.55 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% 1.06% 2019-04-19
روسیه 2Y 7.70 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.88% 2019-04-19
روسیه 7Y 8.13 0.01 0.01% 0.05% 0.04% 1.04% 2019-04-19
رومانی 5.02 0.02 -0.02% -0.04% 0.17% 0.48% 2019-04-19
اسپانیا 5Y 0.04 0.00 0.00% 0.06% -0.08% -0.22% 2019-04-18
هلند 3M -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.07% 2019-04-19
اسپانیا 52W -0.33 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.09% 2019-04-19
اسپانیا 3M -0.41 0.00 0.00% -0.03% -0.02% 0.20% 2019-04-19
اسپانیا 6M -0.37 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.10% 2019-04-19
هلند 6M -0.52 0.01 0.00% -0.01% -0.01% 0.07% 2019-04-18
اسپانیا 3Y -0.20 0.02 -0.01% -0.01% -0.06% -0.10% 2019-04-18

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.56 0.00 0.00% 0.06% -0.05% -0.39% 2019-04-18
1M 2.41 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% 0.77% 2019-04-18
3M 2.42 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 0.61% 2019-04-18
6M 2.46 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.47% 2019-04-18
52W 2.45 0.00 0.00% 0.03% -0.06% 0.26% 2019-04-18
2Y 2.38 0.00 0.00% 0.02% -0.09% -0.08% 2019-04-18
3Y 2.35 0.00 0.00% 0.04% -0.08% -0.27% 2019-04-18
5Y 2.37 0.00 0.00% 0.06% -0.05% -0.43% 2019-04-18
7Y 2.46 0.00 0.00% 0.06% -0.06% -0.44% 2019-04-18
20Y 2.95 0.04 -0.04% 0.05% -0.07% -0.22% 2019-04-18
30Y 2.96 0.00 0.00% 0.02% -0.07% -0.18% 2019-04-18
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-04-18
مکزیک 8.03 0.02 -0.02% 0.13% -0.03% 0.53% 2019-04-18
کانادا 1M 1.68 0.02 -0.02% 0.00% 0.03% 0.51% 2019-04-19
کانادا 52W 1.74 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.09% 2019-04-19
کانادا 6M 1.71 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% 0.37% 2019-04-19
شیلی 4.09 0.02 -0.02% 0.01% -0.18% -0.28% 2019-04-18
کلمبیا 6.36 0.04 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 2019-04-18
کانادا 1.77 0.05 -0.05% 0.05% 0.04% -0.57% 2019-04-18
کانادا 20Y 2.00 0.04 -0.04% 0.07% 0.05% -0.43% 2019-04-18
کانادا 2Y 1.63 0.03 -0.03% 0.06% 0.00% -0.30% 2019-04-18
کانادا 30Y 2.05 0.04 -0.04% 0.07% 0.03% -0.39% 2019-04-18
کانادا 3M 1.67 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.48% 2019-04-18
کانادا 3Y 1.63 0.04 -0.04% 0.06% 0.00% -0.40% 2019-04-18
کانادا 5Y 1.62 0.05 -0.05% 0.06% 0.02% -0.55% 2019-04-18
کانادا 7Y 1.70 0.01 -0.01% 0.11% 0.06% -0.55% 2019-04-18
برزیل 8.96 0.05 -0.05% 0.03% 0.17% -0.66% 2019-04-18
برزیل 52W 6.51 0.03 -0.03% -0.05% 0.17% 0.23% 2019-04-18
برزیل 2Y 7.26 0.11 -0.11% -0.03% 0.23% 0.11% 2019-04-18
برزیل 3M 6.41 0.00 0.00% -0.01% -0.07% 0.21% 2019-04-18
برزیل 3Y 7.76 0.09 -0.09% 0.00% 0.17% -0.48% 2019-04-18
برزیل 5Y 8.13 0.08 -0.08% 0.02% 0.19% -0.74% 2019-04-18
برزیل 6M 6.37 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% 0.23% 2019-04-18
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 2019-04-18

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.02 0.01 -0.02% 0.04% 0.02% -0.08% 2019-04-19
ژاپن 1M -0.16 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.05% 2019-04-19
ژاپن 3M -0.18 0.00 0.01% 0.01% -0.03% -0.08% 2019-04-19
ژاپن 6M -0.19 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.06% 2019-04-19
ژاپن 52W -0.16 0.00 -0.01% 0.00% 0.00% -0.03% 2019-04-19
ژاپن 2Y -0.15 0.00 -0.01% 0.01% 0.01% -0.02% 2019-04-19
ژاپن 3Y -0.15 0.00 -0.01% 0.02% 0.01% -0.04% 2019-04-19
ژاپن 5Y -0.15 0.00 -0.01% 0.02% 0.01% -0.07% 2019-04-19
ژاپن 7Y -0.14 0.00 -0.02% 0.04% 0.04% -0.11% 2019-04-19
ژاپن 20Y 0.39 0.01 0.01% 0.04% 0.00% -0.14% 2019-04-19
ژاپن 30Y 0.59 0.03 0.03% 0.07% 0.02% -0.14% 2019-04-19
تایلند 2.48 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.04% 2019-04-19
ویتنام 4.77 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.38% 2019-04-19
قطر 3.67 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% -0.54% 2019-04-19
تایوان 0.77 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.26% 2019-04-19
کره جنوبی 1.90 0.01 0.01% 0.02% -0.08% -0.77% 2019-04-19
کره جنوبی 20Y 1.91 0.00 0.00% 0.01% -0.09% -0.79% 2019-04-19
کره جنوبی 30Y 1.90 0.00 0.00% 0.02% -0.13% -0.79% 2019-04-19
کره جنوبی 5Y 1.79 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -0.66% 2019-04-19
کره جنوبی 3Y 1.76 0.02 0.02% 0.02% -0.06% -0.45% 2019-04-19
چین 20Y 3.70 0.02 -0.02% 0.09% 0.20% -0.19% 2019-04-19
چین 2Y 2.93 0.02 -0.02% 0.03% 0.16% -0.27% 2019-04-19
چین 5Y 3.21 0.03 -0.03% 0.05% 0.17% -0.03% 2019-04-19
چین 7Y 3.40 0.04 -0.04% 0.08% 0.20% -0.14% 2019-04-19
چین 3Y 3.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.24% -0.04% 2019-04-19
پاکستان 13.21 0.11 -0.11% -0.08% 0.09% 4.21% 2019-04-19
مالزی 3.93 0.04 0.04% 0.15% 0.08% -0.13% 2019-04-19
چین 3.39 0.00 0.00% 0.03% 0.22% -0.16% 2019-04-19
چین 30Y 3.96 0.01 -0.01% 0.11% 0.21% -0.07% 2019-04-19
چین 52W 2.68 0.02 -0.02% 0.27% 0.26% -0.31% 2019-04-19
کره جنوبی 52W 1.76 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -0.15% 2019-04-19
کره جنوبی 2Y 1.77 0.01 0.01% 0.03% -0.07% -0.36% 2019-04-19
هنگ کنگ 1.68 0.02 -0.02% 0.06% -0.04% -0.47% 2019-04-18
اندونزی 7.58 0.05 -0.05% -0.09% -0.15% 0.90% 2019-04-18
اندونزی 1M 5.90 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 1.58% 2019-04-18
اندونزی 20Y 8.15 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.82% 2019-04-18
اندونزی 3M 6.05 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.50% 2019-04-18
اندونزی 5Y 7.10 0.03 -0.03% -0.06% -0.22% 1.04% 2019-04-18
اندونزی 6M 6.33 0.00 0.00% 0.00% 0.23% 1.43% 2019-04-18
هند 7.42 0.03 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% 2019-04-18
هند 52W 6.54 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -0.08% 2019-04-18
هند 2Y 6.73 0.02 0.02% 0.07% 0.14% -0.26% 2019-04-18
هند 30Y 7.70 0.03 0.03% 0.01% -0.06% -0.14% 2019-04-18
هند 3M 6.34 0.00 0.03% 0.14% 0.01% 0.19% 2019-04-18
هند 3Y 6.98 0.04 -0.04% 0.01% 0.35% -0.27% 2019-04-18
هند 5Y 7.25 0.02 0.02% 0.12% 0.29% -0.29% 2019-04-18
هند 6M 6.44 0.06 0.06% 0.17% 0.07% 0.12% 2019-04-18
هند 7Y 7.46 0.04 0.04%