اوراق قرضه

قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.88 0.03 -0.03% 0.03% -0.24% 0.52% 2018-12-14
10Y 1.27 0.02 -0.02% 0.00% -0.10% 0.08% 2018-12-14
ژاپن 0.04 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% 0.00% 2018-12-14
آلمان 0.26 0.03 -0.03% 0.00% -0.10% -0.05% 2018-12-14
فرانسه 0.70 0.03 -0.03% 0.02% -0.05% 0.07% 2018-12-14
یونان 4.24 0.03 0.03% -0.85% -0.78% -0.27% 2018-12-14
هند 7.44 0.03 0.03% -0.02% -0.31% 0.31% 2018-12-14
اسپانیا 1.42 0.01 -0.01% -0.04% -0.22% -0.04% 2018-12-14
پرتغال 1.67 0.01 -0.01% -0.14% -0.31% -0.15% 2018-12-14
هلند 0.41 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.01% 2018-12-14
استرالیا 2.45 0.03 -0.03% -0.01% -0.28% -0.09% 2018-12-14
ایتالیا 2.95 0.01 -0.01% -0.18% -0.54% 1.14% 2018-12-14
کانادا 2.16 0.03 0.03% 0.07% -0.28% 0.30% 2018-12-13
برزیل 9.83 0.21 -0.21% -0.20% -0.62% -0.52% 2018-12-13
مکزیک 8.98 0.12 -0.08% -0.19% -0.13% 1.50% 2018-12-13
سوئیس -0.03 0.13 -0.01% 0.14% -0.03% 0.15% 2018-12-13
نیوزیلند 2.51 0.04 -0.04% 0.03% -0.27% -0.21% 2018-12-14

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.88 0.03 -0.03% 0.03% -0.24% 0.52% 2018-12-14
1M 2.37 0.09 0.09% 0.03% 0.17% 1.13% 2018-12-14
3M 2.43 0.01 0.01% 0.03% 0.06% 1.11% 2018-12-14
6M 2.55 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% 1.08% 2018-12-14
52W 2.69 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.98% 2018-12-14
2Y 2.73 0.03 -0.03% 0.02% -0.13% 0.89% 2018-12-14
3Y 2.72 0.04 -0.04% 0.00% -0.20% 0.77% 2018-12-14
5Y 2.71 0.04 -0.04% 0.02% -0.23% 0.55% 2018-12-14
7Y 2.79 0.04 -0.04% 0.03% -0.24% 0.51% 2018-12-14
20Y 3.16 0.03 -0.03% 0.01% -0.23% 0.46% 2018-12-14
30Y 3.14 0.03 -0.03% -0.01% -0.23% 0.45% 2018-12-14

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.27 0.02 -0.02% 0.00% -0.10% 0.08% 2018-12-14
1M 0.70 0.00 0.00% -0.03% -0.03% 0.46% 2018-12-14
3M 0.75 0.01 -0.01% 0.07% 0.00% 0.40% 2018-12-14
6M 0.75 0.03 -0.03% -0.01% -0.02% 0.32% 2018-12-14
52W 0.78 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 0.44% 2018-12-14
3Y 0.75 0.02 -0.02% 0.01% 0.05% 0.27% 2018-12-14
5Y 0.89 0.02 -0.02% 0.01% -0.03% 0.19% 2018-12-14
7Y 0.99 0.03 -0.03% 0.00% -0.07% 0.10% 2018-12-14
20Y 1.75 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% 0.06% 2018-12-14
30Y 1.84 0.00 0.00% 0.02% -0.08% 0.13% 2018-12-14

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.04 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% 0.00% 2018-12-14
ژاپن 1M -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.10% -0.07% 2018-12-14
ژاپن 3M -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.08% 2018-12-14
ژاپن 6M -0.18 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% -0.04% 2018-12-14
ژاپن 52W -0.17 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 2Y -0.15 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 2018-12-14
ژاپن 3Y -0.16 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 5Y -0.13 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 7Y -0.11 0.02 -0.02% -0.02% -0.08% -0.05% 2018-12-14
ژاپن 20Y 0.55 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.03% 2018-12-14
ژاپن 30Y 0.79 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.02% 2018-12-14

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.26 0.03 -0.03% 0.00% -0.10% -0.05% 2018-12-14
آلمان 3M -0.75 0.05 -0.05% -0.05% -0.02% 0.33% 2018-12-13
آلمان 6M -0.69 0.01 -0.01% -0.08% 0.00% 0.21% 2018-12-13
آلمان 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% 0.15% 2018-12-13
آلمان 2Y -0.58 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.15% 2018-12-13
آلمان 3Y -0.51 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% 0.11% 2018-12-13
آلمان 5Y -0.25 0.00 0.00% 0.03% -0.07% 0.10% 2018-12-13
آلمان 7Y -0.01 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.08% 2018-12-13
آلمان 30Y 0.88 0.02 -0.02% 0.00% -0.15% -0.22% 2018-12-14

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 1M -0.87 0.02 -0.02% -0.03% -0.27% 0.37% 2018-12-13
فرانسه 52W -0.60 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% 0.06% 2018-12-13
فرانسه 2Y -0.43 0.01 -0.01% 0.04% -0.03% 0.14% 2018-12-13
فرانسه 3M -0.83 0.06 -0.06% -0.15% -0.15% 0.06% 2018-12-13
فرانسه 3Y -0.28 0.01 -0.01% 0.02% -0.05% 0.19% 2018-12-13
فرانسه 6M -0.63 0.00 0.00% -0.04% 0.01% 0.15% 2018-12-13
فرانسه 20Y 1.34 0.03 -0.03% 0.00% -0.07% 0.16% 2018-12-14
فرانسه 30Y 1.62 0.03 -0.03% 0.01% -0.07% 0.04% 2018-12-14
فرانسه 5Y 0.02 0.03 -0.03% 0.00% -0.05% 0.19% 2018-12-14
فرانسه 0.70 0.03 -0.03% 0.02% -0.05% 0.07% 2018-12-14
فرانسه 7Y 0.26 0.02 -0.02% 0.01% -0.04% 0.11% 2018-12-14

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.36 0.01 0.01% -0.04% 0.04% 0.05% 2018-12-13
ایتالیا 3M -0.05 0.10 0.10% 0.30% 0.32% 0.82% 2018-12-13
ایتالیا 6M 0.16 0.06 0.06% 0.05% -0.02% 0.60% 2018-12-14
ایتالیا 52W 0.28 0.01 0.01% -0.04% -0.28% 0.66% 2018-12-14
ایتالیا 2.95 0.01 -0.01% -0.18% -0.54% 1.14% 2018-12-14
ایتالیا 2Y 0.55 0.01 -0.01% -0.19% -0.81% 0.85% 2018-12-14
ایتالیا 3Y 1.10 0.02 -0.02% -0.24% -0.86% 1.15% 2018-12-14
ایتالیا 5Y 2.00 0.01 -0.01% -0.22% -0.76% 1.47% 2018-12-14
ایتالیا 7Y 2.53 0.01 -0.01% -0.21% -0.66% 1.37% 2018-12-14
ایتالیا 20Y 3.47 0.00 0.00% -0.15% -0.45% 0.89% 2018-12-14
ایتالیا 30Y 3.60 0.01 -0.01% -0.14% -0.43% 0.59% 2018-12-14

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 7.45 0.01 0.01% 0.05% 0.06% -0.43% 2018-12-13
روسیه 3M 7.64 0.01 0.01% 0.06% 0.09% -0.17% 2018-12-13
روسیه 6M 7.86 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.09% 2018-12-13
روسیه 52W 7.97 0.15 0.15% 0.21% 0.33% 0.90% 2018-12-14
روسیه 2Y 8.12 0.17 0.17% 0.17% 0.26% 0.98% 2018-12-14
روسیه 3Y 8.37 0.05 0.05% 0.13% 0.13% 1.29% 2018-12-14
روسیه 5Y 8.40 0.01 -0.01% 0.03% -0.03% 1.15% 2018-12-14
روسیه 8.71 0.03 0.03% 0.03% 0.07% 1.12% 2018-12-14
روسیه 7Y 8.55 0.02 0.02% 0.03% 0.03% 1.17% 2018-12-14
روسیه 20Y 8.82 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.96% 2018-12-14

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 2.51 0.04 -0.04% 0.03% -0.27% -0.21% 2018-12-14
استرالیا 7Y 2.25 0.02 -0.02% 0.01% -0.26% -0.15% 2018-12-14
استرالیا 52W 1.98 0.04 0.04% 0.11% 0.00% 0.26% 2018-12-14
استرالیا 2Y 1.98 0.02 -0.02% 0.06% -0.12% 0.08% 2018-12-14
استرالیا 3Y 1.97 0.03 -0.03% 0.03% -0.21% -0.08% 2018-12-14
استرالیا 5Y 2.07 0.04 -0.04% 0.01% -0.25% -0.18% 2018-12-14
استرالیا 2.45 0.03 -0.03% -0.01% -0.28% -0.09% 2018-12-14
استرالیا 20Y 2.78 0.03 -0.03% -0.01% -0.28% -0.23% 2018-12-14
استرالیا 30Y 2.98 0.03 -0.03% -0.01% -0.26% -0.28% 2018-12-14

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 2.16 0.03 0.03% 0.07% -0.28% 0.30% 2018-12-13
کانادا 1M 1.59 0.00 0.01% 0.01% 0.04% 0.75% 2018-12-13
کانادا 2Y 2.07 0.00 0.00% 0.08% -0.21% 0.52% 2018-12-13
کانادا 30Y 2.33 0.04 0.04% 0.09% -0.14% 0.18% 2018-12-13
کانادا 5Y 2.09 0.02 0.02% 0.08% -0.28% 0.41% 2018-12-13
کانادا 52W 2.00 0.01 -0.01% 0.05% -0.13% 0.59% 2018-12-14
کانادا 3M 1.64 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% 0.71% 2018-12-14
کانادا 6M 1.83 0.01 -0.01% 0.06% -0.07% 0.70% 2018-12-14
کانادا 20Y 2.31 0.01 -0.01% 0.08% -0.14% 0.24% 2018-12-14
کانادا 3Y 2.06 0.03 -0.03% 0.05% -0.21% 0.47% 2018-12-14
کانادا 7Y 2.08 0.04 -0.04% 0.04% -0.27% 0.34% 2018-12-14

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 52W 2.62 0.01 0.01% 0.01% 0.09% -1.18% 2018-12-14
چین 20Y 3.62 0.03 0.03% 0.01% -0.17% -0.58% 2018-12-14
چین 2Y 2.76 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% -1.10% 2018-12-14
چین 30Y 3.84 0.04 0.04% 0.01% -0.16% -0.54% 2018-12-14
چین 3Y 2.90 0.03 0.03% 0.00% -0.13% -0.89% 2018-12-14
چین 5Y 3.07 0.02 0.02% -0.02% -0.12% -0.82% 2018-12-14
چین 7Y 3.28 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -0.72% 2018-12-14
چین 3.37 0.02 0.02% 0.04% -0.07% -0.56% 2018-12-14

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 30Y 7.66 0.06 -0.06% -0.12% -0.38% 0.21% 2018-12-13
هند 5Y 7.34 0.03 -0.03% -0.03% -0.25% 0.37% 2018-12-13
هند 3M 6.72 0.02 0.02% 0.03% -0.12% 0.56% 2018-12-14
هند 3Y 7.25 0.08 0.08% 0.01% -0.26% 0.56% 2018-12-14
هند 2Y 7.23 0.08 0.08% -0.02% -0.17% 0.62% 2018-12-14
هند 52W 7.01 0.03 0.03% -0.11% -0.38% 0.60% 2018-12-14
هند 7Y 7.43 0.03 0.03% -0.03% -0.31% 0.28% 2018-12-14
هند 7.44 0.03 0.03% -0.02% -0.31% 0.31% 2018-12-14
هند 6M 6.94 0.02 -0.02% -0.07% -0.18% 0.64% 2018-12-14

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.83 0.21 -0.21% -0.20% -0.62% -0.52% 2018-12-13
برزیل 52W 6.64 0.09 -0.09% -0.27% -0.32% -0.12% 2018-12-13
برزیل 2Y 7.70 0.18 -0.18% -0.38% -0.41% -0.31% 2018-12-13
برزیل 3Y 8.42 0.15 -0.15% -0.29% -0.45% -0.47% 2018-12-13
برزیل 5Y 8.87 0.14 -0.14% -0.23% -0.50% -1.05% 2018-12-13
برزیل 3M 6.39 0.08 -0.08% -0.03% 0.02% -0.57% 2018-12-14
برزیل 6M 6.41 0.09 -0.09% -0.10% -0.04% -0.34% 2018-12-14

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 7.17 0.87 0.87% -0.18% 0.39% 0.22% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 30Y 10.22 0.06 0.06% 0.21% 0.19% 0.23% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 3Y 7.26 0.03 0.03% 0.06% -0.29% -0.89% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 5Y 8.42 0.06 0.06% 0.10% -0.08% -0.06% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 9.20 0.06 0.06% 0.16% 0.02% 0.12% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 20Y 10.16 0.06 0.06% 0.22% 0.18% 0.13% 2018-12-14
آفریقای جنوبی 2Y 6.22 0.06 0.06% 0.06% -0.22% -1.86% 2018-12-14

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 8.07 0.06 -0.06% 0.02% -0.04% 1.59% 2018-12-14
اندونزی 3Y 7.60 0.01 -0.01% -0.04% -0.11% 1.68% 2018-12-14
اندونزی 5Y 8.03 0.08 -0.08% 0.06% -0.02% 2.01% 2018-12-14
اندونزی 1M 5.55 0.05 -0.05% -0.05% 0.10% 0.80% 2018-12-14
اندونزی 52W 6.64 0.24 0.24% 0.40% 0.13% 1.13% 2018-12-14
اندونزی 30Y 8.81 0.01 -0.01% 0.11% -0.10% 1.31% 2018-12-14
اندونزی 3M 6.00 0.01 -0.01% -0.29% 0.09% 1.15% 2018-12-14
اندونزی 6M 6.26 0.01 -0.01% 0.10% 0.12% 1.26% 2018-12-14
اندونزی 20Y 8.44 0.00 0.00% 0.09% -0.08% 1.17% 2018-12-14

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2Y 1.82 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -0.22% 2018-12-14
کره جنوبی 52W 1.74 0.02 0.02% -0.01% -0.06% -0.11% 2018-12-14
کره جنوبی 30Y 1.93 0.00 0.00% 0.03% -0.18% -0.47% 2018-12-14
کره جنوبی 3Y 1.78 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -0.30% 2018-12-14
کره جنوبی 5Y 1.90 0.01 -0.01% 0.01% -0.18% -0.37% 2018-12-14
کره جنوبی 2.00 0.02 -0.02% 0.02% -0.23% -0.43% 2018-12-14
کره جنوبی 20Y 1.98 0.01 -0.01% 0.02% -0.20% -0.46% 2018-12-14

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 1.35 0.05 0.05% -0.16% 0.15% -0.75% 2018-12-14
یونان 3M 1.45 0.03 -0.03% -0.02% 0.09% -0.72% 2018-12-14
یونان 6M 1.48 0.13 0.13% -0.03% 0.08% -0.65% 2018-12-14
یونان 4.24 0.03 0.03% -0.85% -0.78% -0.27% 2018-12-14
یونان 20Y 5.06 0.00 0.00% -0.09% -0.28% 0.44% 2018-12-14

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.32 0.00 0.00% 0.01% -0.09% 0.02% 2018-12-13
پرتغال 2Y -0.24 0.07 0.07% -0.01% -0.14% 0.05% 2018-12-13
پرتغال 3M -0.61 0.01 0.01% -0.03% -0.10% 0.10% 2018-12-13
پرتغال 3Y -0.14 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -0.09% 2018-12-13
پرتغال 6M -0.47 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.03% 2018-12-13
پرتغال 20Y 2.53 0.01 -0.01% -0.14% -0.24% -0.28% 2018-12-14
پرتغال 5Y 0.43 0.01 -0.01% -0.14% -0.35% -0.05% 2018-12-14
پرتغال 1.67 0.01 -0.01% -0.14% -0.31% -0.15% 2018-12-14
پرتغال 7Y 1.11 0.01 -0.01% -0.13% -0.33% 0.10% 2018-12-14
پرتغال 30Y 2.84 0.01 -0.01% -0.14% -0.24% -0.24% 2018-12-14

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.27 0.02 -0.02% 0.00% -0.10% 0.08% 2018-12-14
1M 0.70 0.00 0.00% -0.03% -0.03% 0.46% 2018-12-14
3M 0.75 0.01 -0.01% 0.07% 0.00% 0.40% 2018-12-14
6M 0.75 0.03 -0.03% -0.01% -0.02% 0.32% 2018-12-14
52W 0.78 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 0.44% 2018-12-14
3Y 0.75 0.02 -0.02% 0.01% 0.05% 0.27% 2018-12-14
5Y 0.89 0.02 -0.02% 0.01% -0.03% 0.19% 2018-12-14
7Y 0.99 0.03 -0.03% 0.00% -0.07% 0.10% 2018-12-14
20Y 1.75 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% 0.06% 2018-12-14
30Y 1.84 0.00 0.00% 0.02% -0.08% 0.13% 2018-12-14
آلمان 0.26 0.03 -0.03% 0.00% -0.10% -0.05% 2018-12-14
آلمان 3M -0.75 0.05 -0.05% -0.05% -0.02% 0.33% 2018-12-13
آلمان 6M -0.69 0.01 -0.01% -0.08% 0.00% 0.21% 2018-12-13
آلمان 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% 0.15% 2018-12-13
آلمان 2Y -0.58 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.15% 2018-12-13
آلمان 3Y -0.51 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% 0.11% 2018-12-13
آلمان 5Y -0.25 0.00 0.00% 0.03% -0.07% 0.10% 2018-12-13
آلمان 7Y -0.01 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.08% 2018-12-13
آلمان 30Y 0.88 0.02 -0.02% 0.00% -0.15% -0.22% 2018-12-14
فرانسه 20Y 1.34 0.03 -0.03% 0.00% -0.07% 0.16% 2018-12-14
فرانسه 30Y 1.62 0.03 -0.03% 0.01% -0.07% 0.04% 2018-12-14
فرانسه 5Y 0.02 0.03 -0.03% 0.00% -0.05% 0.19% 2018-12-14
ایرلند 0.94 0.04 -0.04% 0.03% -0.05% 0.43% 2018-12-14
پرتغال 20Y 2.53 0.01 -0.01% -0.14% -0.24% -0.28% 2018-12-14
پرتغال 5Y 0.43 0.01 -0.01% -0.14% -0.35% -0.05% 2018-12-14
روسیه 8.71 0.03 0.03% 0.03% 0.07% 1.12% 2018-12-14
روسیه 7Y 8.55 0.02 0.02% 0.03% 0.03% 1.17% 2018-12-14
لهستان 2.96 0.00 0.00% -0.07% -0.28% -0.28% 2018-12-14
روسیه 20Y 8.82 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.96% 2018-12-14
ایتالیا 20Y 3.47 0.00 0.00% -0.15% -0.45% 0.89% 2018-12-14
ایتالیا 30Y 3.60 0.01 -0.01% -0.14% -0.43% 0.59% 2018-12-14
فرانسه 0.70 0.03 -0.03% 0.02% -0.05% 0.07% 2018-12-14
یونان 4.24 0.03 0.03% -0.85% -0.78% -0.27% 2018-12-14
یونان 20Y 5.06 0.00 0.00% -0.09% -0.28% 0.44% 2018-12-14
سوئد 0.46 0.00 0.00% -0.02% -0.13% -0.27% 2018-12-14
اسپانیا 1.42 0.01 -0.01% -0.04% -0.22% -0.04% 2018-12-14
یونان 1M 1.35 0.05 0.05% -0.16% 0.15% -0.75% 2018-12-14
یونان 3M 1.45 0.03 -0.03% -0.02% 0.09% -0.72% 2018-12-14
یونان 6M 1.48 0.13 0.13% -0.03% 0.08% -0.65% 2018-12-14
رومانی 4.76 0.01 0.01% -0.14% -0.11% 0.31% 2018-12-14
روسیه 52W 7.97 0.15 0.15% 0.21% 0.33% 0.90% 2018-12-14
نروژ 1.86 0.01 -0.01% 0.05% -0.08% 0.34% 2018-12-14
روسیه 2Y 8.12 0.17 0.17% 0.17% 0.26% 0.98% 2018-12-14
روسیه 3Y 8.37 0.05 0.05% 0.13% 0.13% 1.29% 2018-12-14
ایتالیا 52W 0.28 0.01 0.01% -0.04% -0.28% 0.66% 2018-12-14
روسیه 5Y 8.40 0.01 -0.01% 0.03% -0.03% 1.15% 2018-12-14
اسلواکی 0.99 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.35% 2018-12-14
دانمارک 0.24 0.03 -0.03% 0.00% -0.09% -0.15% 2018-12-14
فنلاند 0.56 0.02 -0.02% 0.01% -0.08% 0.09% 2018-12-14
هلند 0.41 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.01% 2018-12-14
اسلوونی 1.04 0.04 -0.04% -0.02% -0.04% 0.30% 2018-12-14
اتریش 0.52 0.03 -0.03% -0.01% -0.08% 0.05% 2018-12-14
ایتالیا 2.95 0.01 -0.01% -0.18% -0.54% 1.14% 2018-12-14
ایتالیا 2Y 0.55 0.01 -0.01% -0.19% -0.81% 0.85% 2018-12-14
ایتالیا 3Y 1.10 0.02 -0.02% -0.24% -0.86% 1.15% 2018-12-14
ایتالیا 5Y 2.00 0.01 -0.01% -0.22% -0.76% 1.47% 2018-12-14
ایتالیا 7Y 2.53 0.01 -0.01% -0.21% -0.66% 1.37% 2018-12-14
فرانسه 1M -0.87 0.02 -0.02% -0.03% -0.27% 0.37% 2018-12-13
فرانسه 52W -0.60 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% 0.06% 2018-12-13
فرانسه 2Y -0.43 0.01 -0.01% 0.04% -0.03% 0.14% 2018-12-13
فرانسه 3M -0.83 0.06 -0.06% -0.15% -0.15% 0.06% 2018-12-13
فرانسه 3Y -0.28 0.01 -0.01% 0.02% -0.05% 0.19% 2018-12-13
فرانسه 6M -0.63 0.00 0.00% -0.04% 0.01% 0.15% 2018-12-13
مجارستان 3.25 0.00 0.00% 0.03% -0.51% 1.02% 2018-12-13
بلغارستان 0.90 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.25% 2018-12-13
کرواسی 2.13 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.20% 2018-12-13
Euro Area EFSF -0.44 0.06 -0.06% -0.15% -0.09% 0.09% 2018-12-13
ایتالیا 1M -0.36 0.01 0.01% -0.04% 0.04% 0.05% 2018-12-13
ایتالیا 3M -0.05 0.10 0.10% 0.30% 0.32% 0.82% 2018-12-13
پرتغال 52W -0.32 0.00 0.00% 0.01% -0.09% 0.02% 2018-12-13
پرتغال 2Y -0.24 0.07 0.07% -0.01% -0.14% 0.05% 2018-12-13
پرتغال 3M -0.61 0.01 0.01% -0.03% -0.10% 0.10% 2018-12-13
پرتغال 3Y -0.14 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -0.09% 2018-12-13
پرتغال 6M -0.47 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.03% 2018-12-13
سوئیس -0.03 0.13 -0.01% 0.14% -0.03% 0.15% 2018-12-13
ایسلند 5.50 0.09 -0.09% -0.19% -0.34% 0.52% 2018-12-13
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-12-13
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 2018-12-13
روسیه 1M 7.45 0.01 0.01% 0.05% 0.06% -0.43% 2018-12-13
روسیه 3M 7.64 0.01 0.01% 0.06% 0.09% -0.17% 2018-12-13
روسیه 6M 7.86 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.09% 2018-12-13
ترکیه 17.49 0.19 0.79% 0.92% 1.11% 5.51% 2018-12-13
جمهوری چک 1.97 0.04 -0.04% -0.06% -0.13% 0.53% 2018-12-14
پرتغال 1.67 0.01 -0.01% -0.14% -0.31% -0.15% 2018-12-14
پرتغال 7Y 1.11 0.01 -0.01% -0.13% -0.33% 0.10% 2018-12-14
بلژیک 0.73 0.03 -0.03% -0.01% -0.07% 0.24% 2018-12-14
فرانسه 7Y 0.26 0.02 -0.02% 0.01% -0.04% 0.11% 2018-12-14
پرتغال 30Y 2.84 0.01 -0.01% -0.14% -0.24% -0.24% 2018-12-14
هلند 3M -0.82 0.02 -0.04% -0.02% -0.07% 0.17% 2018-12-14
هلند 6M -0.74 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.15% 2018-12-14
اسپانیا 52W -0.31 0.00 -0.01% -0.01% 0.03% 0.12% 2018-12-14
اسپانیا 3M -0.47 0.02 0.00% 0.01% 0.08% 0.08% 2018-12-14
اسپانیا 6M -0.39 0.00 0.00% -0.01% 0.05% 0.04% 2018-12-14
اسپانیا 3Y -0.01 0.03 -0.02% -0.04% -0.16% 0.02% 2018-12-13
اسپانیا 5Y 0.36 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% 0.02% 2018-12-14

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.88 0.03 -0.03% 0.03% -0.24% 0.52% 2018-12-14
1M 2.37 0.09 0.09% 0.03% 0.17% 1.13% 2018-12-14
3M 2.43 0.01 0.01% 0.03% 0.06% 1.11% 2018-12-14
6M 2.55 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% 1.08% 2018-12-14
52W 2.69 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.98% 2018-12-14
2Y 2.73 0.03 -0.03% 0.02% -0.13% 0.89% 2018-12-14
3Y 2.72 0.04 -0.04% 0.00% -0.20% 0.77% 2018-12-14
5Y 2.71 0.04 -0.04% 0.02% -0.23% 0.55% 2018-12-14
7Y 2.79 0.04 -0.04% 0.03% -0.24% 0.51% 2018-12-14
20Y 3.16 0.03 -0.03% 0.01% -0.23% 0.46% 2018-12-14
30Y 3.14 0.03 -0.03% -0.01% -0.23% 0.45% 2018-12-14
کلمبیا 7.09 0.25 0.25% 0.23% 0.00% 0.66% 2018-12-14
کانادا 3Y 2.06 0.03 -0.03% 0.05% -0.21% 0.47% 2018-12-14
کانادا 7Y 2.08 0.04 -0.04% 0.04% -0.27% 0.34% 2018-12-14
برزیل 3M 6.39 0.08 -0.08% -0.03% 0.02% -0.57% 2018-12-14
برزیل 6M 6.41 0.09 -0.09% -0.10% -0.04% -0.34% 2018-12-14
کانادا 2.16 0.03 0.03% 0.07% -0.28% 0.30% 2018-12-13
کانادا 1M 1.59 0.00 0.01% 0.01% 0.04% 0.75% 2018-12-13
کانادا 2Y 2.07 0.00 0.00% 0.08% -0.21% 0.52% 2018-12-13
کانادا 30Y 2.33 0.04 0.04% 0.09% -0.14% 0.18% 2018-12-13
کانادا 5Y 2.09 0.02 0.02% 0.08% -0.28% 0.41% 2018-12-13
برزیل 9.83 0.21 -0.21% -0.20% -0.62% -0.52% 2018-12-13
برزیل 52W 6.64 0.09 -0.09% -0.27% -0.32% -0.12% 2018-12-13
برزیل 2Y 7.70 0.18 -0.18% -0.38% -0.41% -0.31% 2018-12-13
برزیل 3Y 8.42 0.15 -0.15% -0.29% -0.45% -0.47% 2018-12-13
برزیل 5Y 8.87 0.14 -0.14% -0.23% -0.50% -1.05% 2018-12-13
مکزیک 8.98 0.12 -0.08% -0.19% -0.13% 1.50% 2018-12-13
پرو 9y 5.43 0.00 0.00% % % 0.34% 2018-12-13
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% % % 0.00% 2018-12-13
شیلی 4.59 0.01 -0.01% 0.02% -0.18% -0.07% 2018-12-14
کانادا 52W 2.00 0.01 -0.01% 0.05% -0.13% 0.59% 2018-12-14
کانادا 3M 1.64 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% 0.71% 2018-12-14
کانادا 6M 1.83 0.01 -0.01% 0.06% -0.07% 0.70% 2018-12-14
کانادا 20Y 2.31 0.01 -0.01% 0.08% -0.14% 0.24% 2018-12-14

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.04 0.02 -0.02% -0.02% -0.07% 0.00% 2018-12-14
ژاپن 1M -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.10% -0.07% 2018-12-14
ژاپن 3M -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.08% 2018-12-14
ژاپن 6M -0.18 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% -0.04% 2018-12-14
ژاپن 52W -0.17 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 2Y -0.15 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 2018-12-14
ژاپن 3Y -0.16 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 5Y -0.13 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.02% 2018-12-14
ژاپن 7Y -0.11 0.02 -0.02% -0.02% -0.08% -0.05% 2018-12-14
ژاپن 20Y 0.55 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.03% 2018-12-14
ژاپن 30Y 0.79 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.02% 2018-12-14
قطر 3.99 0.04 -0.04% -0.09% -0.34% 0.43% 2018-12-14
اندونزی 3M 6.00 0.01 -0.01% -0.29% 0.09% 1.15% 2018-12-14
اندونزی 6M 6.26 0.01 -0.01% 0.10% 0.12% 1.26% 2018-12-14
اندونزی 20Y 8.44 0.00 0.00% 0.09% -0.08% 1.17% 2018-12-14
هند 52W 7.01 0.03 0.03% -0.11% -0.38% 0.60% 2018-12-14
هند 7Y 7.43 0.03 0.03% -0.03% -0.31% 0.28% 2018-12-14
هند 7.44 0.03 0.03% -0.02% -0.31% 0.31% 2018-12-14
هند 6M 6.94 0.02 -0.02% -0.07% -0.18% 0.64% 2018-12-14
مالزی 4.10 0.00 0.00% 0.02% -0.06% 0.12% 2018-12-14
پاکستان 12.70 0.00 0.00% 0.20% 0.50% 4.77% 2018-12-14
تایلند 2.62 0.03 -0.03% 0.05% -0.09% 0.20% 2018-12-14
ویتنام 5.20 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 2018-12-14
کره جنوبی 2Y 1.82 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -0.22% 2018-12-14
کره جنوبی 52W 1.74 0.02 0.02% -0.01% -0.06% -0.11% 2018-12-14
کره جنوبی 30Y 1.93 0.00 0.00% 0.03% -0.18% -0.47% 2018-12-14
چین 20Y 3.62 0.03 0.03% 0.01% -0.17% -0.58% 2018-12-14
چین 2Y 2.76 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% -1.10% 2018-12-14
کره جنوبی 3Y 1.78 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -0.30% 2018-12-14
کره جنوبی 5Y 1.90 0.01 -0.01% 0.01% -0.18% -0.37% 2018-12-14
کره جنوبی 2.00 0.02 -0.02% 0.02% -0.23% -0.43% 2018-12-14
کره جنوبی 20Y 1.98 0.01 -0.01% 0.02% -0.20% -0.46% 2018-12-14
چین 30Y 3.84 0.04 0.04% 0.01% -0.16% -0.54% 2018-12-14
چین 3Y 2.90 0.03 0.03% 0.00% -0.13% -0.89% 2018-12-14
چین 5Y 3.07 0.02 0.02% -0.02% -0.12% -0.82% 2018-12-14
چین 7Y 3.28 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -0.72% 2018-12-14
چین 3.37 0.02 0.02% 0.04% -0.07% -0.56% 2018-12-14
هنگ کنگ 2.18 0.03 0.03% 0.09% -0.17% 0.35% 2018-12-14
Philippine 7.13 0.07 -0.07% 0.04% -0.31% 1.45% 2018-12-14
هند 30Y 7.66 0.06 -0.06% -0.12% -0.38% 0.21% 2018-12-13
هند 5Y 7.34 0.03 -0.03% -0.03% -0.25% 0.37% 2018-12-13
2.41 0.03 -0.03% 0.00% -0.02% 0.67% 2018-12-13
تایوان 0.90 0.00 0.00% -0.03% -0.02% -0.06% 2018-12-13
چین 52W 2.62 0.01 0.01% 0.01% 0.09% -1.18% 2018-12-14
هند 3M 6.72 0.02 0.02% 0.03% -0.12% 0.56% 2018-12-14
اندونزی 8.07 0.06 -0.06% 0.02% -0.04% 1.59% 2018-12-14
اندونزی 3Y 7.60 0.01 -0.01% -0.04% -0.11% 1.68% 2018-12-14