بولیوی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.84 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.14 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.27 2018-12
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 1.92 2019-07
نرخ بهره 3.41 2019-06
موازنه تجاری -30.15 2019-03
حساب جاری -542 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.14 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی 40.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12808532 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3921684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2560 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367906 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 721087 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2138278 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1311707 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 903183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1442840 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 304153 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.3 2018-12
افراد شاغل 5396338 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2017-12
افراد بیکار 191469 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.92 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
CPI مسکن آب و برق 106 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-07
تورم مواد غذایی 3.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.41 2019-06
عرضه پول M1 63324816 2019-04
عرضه پول M2 108936463 2019-04
عرضه پول M3 192481868 2019-04
ذخایر ارزی 5805 2019-07
وام به بخش خصوصی 154697 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 129183 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.15 2019-03
حساب جاری -542 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 617 2019-04
واردات 755 2019-04
گردش سرمایه -705 2019-03
حواله 291 2016-06
ذخایر طلا 42.5 2019-06
تولید نفت خام 59 2019-04
بدهی خارجی 10166 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.4 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 21136 2018-12
ارزش بودجه دولت -11020 2018-12
درآمدهای دولت 10116 2018-12
هزینه های دولت 1607705 2018-12
مخارج نظامی 598 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1718612 2018-12
شاخص رقابتی 51.4 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 156 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.89 2019-05
هزینه های مصرف کننده 9912937 2018-12
قیمت گازوئیل 0.54 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.