بولیوی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.84 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.84 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.84 2019-06
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 2.54 2019-10
نرخ بهره 3.49 2019-10
موازنه تجاری 75.76 2019-07
حساب جاری -428 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.84 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.84 2019-06
تولید ناخالص داخلی 40.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12531060 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2277733 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2560 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1999498 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 403172 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2067394 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1227971 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1083334 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1358000 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 269515 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.3 2018-12
افراد شاغل 5396338 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2017-12
افراد بیکار 191469 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.54 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-10
تورم مواد غذایی 6.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.49 2019-10
عرضه پول M1 64920238 2019-07
عرضه پول M2 111170179 2019-07
عرضه پول M3 195934239 2019-07
ذخایر ارزی 4497 2019-10
وام به بخش خصوصی 159275 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 128744 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 75.76 2019-07
حساب جاری -428 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 840 2019-07
واردات 765 2019-07
گردش سرمایه -468 2019-06
حواله 330 2019-06
ذخایر طلا 42.51 2019-12
تولید نفت خام 58 2019-07
بدهی خارجی 10549 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56 2019-06
شاخص تروریسم 3.39 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 40 2019-12
هزینه های مالی 9886 2019-04
ارزش بودجه دولت 1731 2019-04
درآمدهای دولت 13799 2019-04
هزینه های دولت 1464345 2019-06
مخارج نظامی 598 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 883363 2019-06
شاخص رقابتی 51.8 2019-12
رتبه رقابتی 107 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 150 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.94 2019-10
هزینه های مصرف کننده 8374746 2019-06
قیمت گازوئیل 0.54 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.