بولیوی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.86 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 2018-09
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 1.43 2019-01
نرخ بهره 3.14 2019-01
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -238 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12
بودجه دولت -7.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 2018-09
تولید ناخالص داخلی 37.51 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12136521 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2365758 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2523 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6886 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1336155 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 571849 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2107466 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1255675 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958572 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1458726 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 233304 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
حداقل دستمزد 2060 2018-12
جمعیت 11.15 2017-12
افراد شاغل 5396338 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2017-12
افراد بیکار 191469 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.43 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
CPI مسکن آب و برق 105 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-01
تورم مواد غذایی 0.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.14 2019-01
عرضه پول M1 65307254 2018-11
عرضه پول M2 109244660 2018-11
عرضه پول M3 191102654 2018-11
ذخایر ارزی 6630 2019-01
وام به بخش خصوصی 148704 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.47 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 128159 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -238 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2017-12
صادرات 790 2018-10
واردات 993 2018-10
گردش سرمایه -498 2018-09
حواله 291 2016-06
ذخایر طلا 42.5 2019-03
تولید نفت خام 62 2018-08
بدهی خارجی 9830 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179 2018-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2017-12
بودجه دولت -7.4 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 10373 2018-04
ارزش بودجه دولت 1672 2018-04
درآمدهای دولت 12046 2018-04
هزینه های دولت 1493100 2018-09
مخارج نظامی 638 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 582365 2018-09
شاخص رقابتی 51.4 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 156 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.59 2018-12
هزینه های مصرف کننده 7990039 2018-09
قیمت گازوئیل 0.54 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.