بولیوی

بازارها آخرین مرجع
پول 6.86 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 2018-09
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 1.35 2019-04
نرخ بهره 3.42 2019-04
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -1052 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 2018-09
تولید ناخالص داخلی 37.51 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12808532 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3921684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2523 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6886 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367906 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 721087 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2138278 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1311707 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 903183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1442840 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 304153 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
حداقل دستمزد 2122 2019-12
جمعیت 11.15 2017-12
افراد شاغل 5396338 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2017-12
افراد بیکار 191469 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.35 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
CPI مسکن آب و برق 105 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-05
تورم مواد غذایی 1.4 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.42 2019-04
عرضه پول M1 65855274 2019-02
عرضه پول M2 111938909 2019-02
عرضه پول M3 194017925 2019-02
ذخایر ارزی 6374 2019-04
وام به بخش خصوصی 148704 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.47 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 128159 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -41.64 2018-08
حساب جاری -1052 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 618 2019-02
واردات 799 2019-02
گردش سرمایه -498 2018-09
حواله 291 2016-06
ذخایر طلا 42.5 2019-06
تولید نفت خام 61 2019-02
بدهی خارجی 10178 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179 2018-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2018-12
بودجه دولت -8.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 14550 2018-12
ارزش بودجه دولت 1672 2018-04
درآمدهای دولت 12046 2018-04
هزینه های دولت 1607705 2018-12
مخارج نظامی 598 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.92 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2689 2017-03
آدرس های IP 220795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1718612 2018-12
شاخص رقابتی 51.4 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 156 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 5.59 2018-12
هزینه های مصرف کننده 9912937 2018-12
قیمت گازوئیل 0.54 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بولیوی - شاخص های اقتصادی.