بولیوی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.85 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 -7 5.5 -0.7 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 3.9 3.8 3.9 3.5 3.8
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8
نرخ تورم 1.35 1.5 2.3 2.6 2.9 3.5
نرخ بهره 3.42 3.5 3.5 3.5 3.5 3
موازنه تجاری -41.64 -30 -75 -215 -215 -220
حساب جاری -1052.50 -460 -475 -520 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 50 50 50 55 55
بودجه دولت -8.30 -7.1 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 -7 5.5 -0.7 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 3.9 3.8 3.9 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 37.51 39 39 39 41 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12808532.00 12609769 12597709 12609845 12561299 13089019
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3921684.00 2428484 2455657 2458023 2448560 2551427
تولید ناخالص داخلی سرانه 2522.79 2680 2680 2680 2710 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6885.83 7200 7200 7200 7400 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367906.00 1929245 1386929 1388265 1382920 1441019
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 721087.00 404348 593579 594151 591864 616729
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2138278.00 2083153 2187550 2189657 2181227 2272864
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1311707.00 1189651 1303391 1304646 1299624 1354223
تولید ناخالص داخلی از خدمات 903183.00 1072755 994998 995956 992122 1033803
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1442840.00 1354962 1514158 1515616 1509781 1573210
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 304153.00 268808 242170 242403 241470 251614
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8
حداقل دستمزد 2122.00 2200 2200 2200 2400 2400
جمعیت 11.15 11.4 11.4 11.31 11.47 11.47
افراد بیکار 191469.00 193000 193000 193000 193000 190000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.35 1.5 2.3 2.6 2.9 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.05 102 105 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.3 0.33 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 105.42 106 107 108 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40 102 104 105 105 109
تورم مواد غذایی 1.40 1.6 1.8 2 2.3 2.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.42 3.5 3.5 3.5 3.5 3
ذخایر ارزی 6374.50 7600 7200 7500 7500 7350
نرخ بهره سپرده 2.47 2.55 2.55 2.55 2.55 2.25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -41.64 -30 -75 -215 -215 -220
حساب جاری -1052.50 -460 -475 -520 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5 -5
واردات 799.42 800 860 875 875 920
صادرات 618.01 770 785 660 660 700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179.40 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 10177.90 9720 9780 8000 8000 7800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 50 50 50 55 55
بودجه دولت -8.30 -7.1 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5
هزینه های دولت 1607705.00 1439040 1549838 1551331 1545358 1610281
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 9912937.00 8273605 8293660 8301651 8269690 8617113
نرخ وام بانکی 5.59 5.67 5.67 5.67 5.67 5.37
قیمت گازوئیل 0.54 0.52 0.51 0.5 0.48 0.48


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.