بولیوی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.14 5.5 -0.7 -0.7 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.27 3.8 3.9 3.5 3.5 3.8
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 1.92 2.3 2.6 2.9 3.1 3.5
نرخ بهره 3.41 3.5 3.5 3.5 3.3 3
موازنه تجاری -30.15 -75 -215 -215 -215 -220
حساب جاری -542.10 -475 -520 -520 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5.1 -5.1 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 50 50 55 55 55
بودجه دولت -8.30 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.14 5.5 -0.7 -0.7 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.27 3.8 3.9 3.5 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 40.29 39 39 41 41 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12808532.00 12597709 12609845 12561299 13256831 13089019
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3921684.00 2455657 2458023 2448560 4058943 2551427
تولید ناخالص داخلی سرانه 2559.51 2680 2680 2710 2710 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986.05 7200 7200 7400 7400 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367906.00 1386929 1388265 1382920 1415783 1441019
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 721087.00 593579 594151 591864 746325 616729
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2138278.00 2187550 2189657 2181227 2213118 2272864
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1311707.00 1303391 1304646 1299624 1357617 1354223
تولید ناخالص داخلی از خدمات 903183.00 994998 995956 992122 934794 1033803
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1442840.00 1514158 1515616 1509781 1493339 1573210
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 304153.00 242170 242403 241470 314798 251614
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8
حداقل دستمزد 2122.00 2200 2200 2400 2400 2400
جمعیت 11.30 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5
افراد بیکار 191469.00 193000 193000 193000 193000 190000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.92 2.3 2.6 2.9 3.1 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.44 102 102 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
CPI مسکن آب و برق 105.57 109 109 109 108 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.02 105 107 107 105 112
تورم مواد غذایی 3.80 3.4 3 2.7 2.5 2.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.41 3.5 3.5 3.5 3.3 3
ذخایر ارزی 5805.21 7200 7500 7500 7500 7350
نرخ بهره سپرده 3.03 2.32 2.32 2.32 2.12 2.12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -30.15 -75 -215 -215 -215 -220
حساب جاری -542.10 -475 -520 -520 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5.1 -5.1 -5 -5 -5
واردات 755.01 860 875 875 875 920
صادرات 617.21 785 660 660 660 700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.40 -157 -171 -177 -177 -176
بدهی خارجی 10166.20 9780 8000 10575 10534 7800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 50 50 55 55 55
بودجه دولت -8.30 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5 -6.5
هزینه های دولت 1607705.00 1549838 1551331 1545358 1663975 1610281
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 9912937.00 8293660 8301651 8269690 10259890 8617113
نرخ وام بانکی 5.89 5.74 5.74 5.74 5.54 5.54
قیمت گازوئیل 0.54 0.53 0.51 0.5 0.49 0.49


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.