بولیوی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 5.4 -7 5.5 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8
نرخ تورم 1.43 2.4 3.1 3.6 4 4.3
نرخ بهره 3.14 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -41.64 -60 -30 -75 -215 -220
حساب جاری -238.10 -600 -460 -475 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 50 50 50 50 55
بودجه دولت -7.40 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.91 5.4 -7 5.5 -0.7 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 37.51 39 39 39 39 41
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12136521.00 11352274 12609769 12597633 12609769 13088941
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2365758.00 2303207 2428484 2426146 2428484 2520766
تولید ناخالص داخلی سرانه 2522.79 2680 2680 2680 2680 2710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6885.83 7200 7200 7200 7200 7400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1336155.00 1474423 1929245 1927389 1929245 2002557
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 571849.00 276023 404348 403958 404348 419713
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2107466.00 1749783 2083153 2081148 2083153 2162313
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1255675.00 1171785 1189651 1188506 1189651 1234858
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958572.00 860352 1072755 1071723 1072755 1113520
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1458726.00 1245040 1354962 1353658 1354962 1406451
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 233304.00 221329 268808 268549 268808 279023
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8
حداقل دستمزد 2060.00 2200 2200 2200 2200 2400
جمعیت 11.15 11.4 11.4 11.4 11.31 11.47
افراد بیکار 191469.00 193000 193000 193000 193000 190000
افراد شاغل 5396338.00 545000 545000 545000 545000 540000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.43 2.4 3.1 3.6 4 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.61 102 102 105 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.3 0.3 0.33 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 105.00 109 109 109 109 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.91 105 105 105 106 110
تورم مواد غذایی 0.90 1.5 1.7 1.7 1.6 1.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.14 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ذخایر ارزی 6630.01 7700 7600 7200 7500 7350
نرخ بهره سپرده 2.47 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -41.64 -60 -30 -75 -215 -220
حساب جاری -238.10 -600 -460 -475 -520 -530
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5
واردات 993.22 780 800 860 875 920
صادرات 790.42 720 770 785 660 700
گردش سرمایه -497.80 -660 -590 -665 -640 -635
حواله 290.98 1450 1450 1450 1450 1480
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -179.40 -100 -157 -171 -177 -176
بدهی خارجی 9830.00 9650 9720 9780 8000 7800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 50 50 50 50 55
بودجه دولت -7.40 -4 -4 -4 -4 -3.5
هزینه های دولت 1493100.00 1240896 1439040 1437655 1439040 1493723
مخارج نظامی 638.47 650 650 650 650 630
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 7990039.00 8136777 8273605 8265642 8273605 8588002
نرخ وام بانکی 5.59 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18
قیمت گازوئیل 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.49


بولیوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.