بوتان

بازارها آخرین مرجع
پول 69.86 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
نرخ تورم 3.4 2019-03
نرخ بهره 7.04 2019-05
موازنه تجاری -9252 2018-12
حساب جاری -36342 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.51 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2956 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8709 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9980 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5453 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6564 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
جمعیت 0.81 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2019-03
تورم مواد غذایی 3.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
قیمت تولید 125 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.04 2019-05
نرخ بهره سپرده 2.8 2017-12
ذخایر ارزی 972 2018-12
عرضه پول M1 68307 2018-12
عرضه پول M2 117191 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9252 2018-12
حساب جاری -36342 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
صادرات 8831 2018-12
واردات 18082 2018-12
درآمد گردشگری 7.1 2019-03
بدهی خارجی 2505 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 2018-12
شاخص تروریسم 0.02 2017-12
ورود توریست 5441 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 54380 2017-12
ارزش بودجه دولت -1847 2018-12
درآمدهای دولت 47890 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2018-12
رتبه فساد مالی 25 2018-12
آسانی کسب و کار 81 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.