بوتان

بازارها آخرین مرجع
پول 71.03 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 3.9 2019-04
نرخ بهره 7.04 2019-09
موازنه تجاری -9054 2019-03
حساب جاری -31307 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.53 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3173 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9348 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8060 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4642 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7185 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10080 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 0.75 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2019-04
تورم مواد غذایی 4.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-04
قیمت تولید 123 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.04 2019-09
نرخ بهره سپرده 2 2018-12
ذخایر ارزی 1036 2019-05
عرضه پول M1 67750 2019-05
عرضه پول M2 119277 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9054 2019-03
حساب جاری -31307 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
صادرات 5753 2019-03
واردات 14806 2019-03
درآمد گردشگری 2.6 2019-07
بدهی خارجی 2642 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2019-03
شاخص تروریسم 0.02 2017-12
ورود توریست 2419 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 56514 2018-12
ارزش بودجه دولت -1847 2018-12
درآمدهای دولت 54667 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2018-12
رتبه فساد مالی 25 2018-12
آسانی کسب و کار 81 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.