بوتان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.16 71.34 71.73 72.13 72.53 73.32
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00 4.9 4.9 4.9 4.9 6.9
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
نرخ تورم 3.20 3.8 4.3 4.5 4.6 4.8
موازنه تجاری -7470.80 -8900 -10100 -8300 -5000 -9000
حساب جاری -36341.50 -32500 -32500 -32500 -32500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 110 110 110 110 105
بودجه دولت -4.10 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.3
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
جمعیت 0.81 0.83 0.83 0.83 0.82 0.83
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.20 3.8 4.3 4.5 4.6 4.8
قیمت تولید 124.70 133 135 135 138 144
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 7.1 6.7 6.8 7.2 7.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.96 141 141 145 148 155
تورم مواد غذایی 4.30 4.74 6.6 6.9 6.1 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0 0.1 2.6 1.8 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 2.80 4 4 4 4 4
عرضه پول M1 68022.70 66798 66490 68060 67979 69825
عرضه پول M2 118382.20 111900 114000 115300 117800 121000
ذخایر ارزی 1102.60 1027 1022 1019 1010 1078
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -7470.80 -8900 -10100 -8300 -5000 -9000
حساب جاری -36341.50 -32500 -32500 -32500 -32500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -11
صادرات 9838.60 8200 7500 9550 13100 10500
واردات 17309.40 17100 17600 17850 18100 19500
درآمد گردشگری 17.30 10.9 8.6 6.1 4.5 4.5
ورود توریست 10580.00 1301 1430 1897 3997 3997
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.60 50.8 45.2 50.2 72.3 84.5
بدهی خارجی 2505.40 2920 2920 2920 2920 3200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 110 110 110 110 105
بودجه دولت -4.10 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.3
هزینه های مالی 54380.40 59900 59900 59900 59900 61700
ارزش بودجه دولت -6490.40 1736 1736 1736 1736 1736
درآمدهای دولت 47890.10 50400 50400 50400 50400 52140
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اعتبار بخش خصوصی 15.40 16.2 16.2 16.2 16.2 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.