بوتان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 69.81 70.12 70.51 70.92 71.32 72.14
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 5.8 5.8 5.8 6.1 6.1
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم 3.40 3.5 3.7 3.9 4.5 4.1
موازنه تجاری -9251.80 -10100 -8300 -5000 -5000 -9000
حساب جاری -36341.50 -32500 -32500 -32500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -17 -17 -17 -13.5 -13.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 110 110 110 105 105
بودجه دولت -1.10 2 2 2 -0.5 -0.5
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
جمعیت 0.81 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.40 3.5 3.7 3.9 4.5 4.1
قیمت تولید 125.30 135 135 138 138 144
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 6.7 6.8 7.2 7.2 7.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.80 141 145 148 148 155
تورم مواد غذایی 3.70 6.6 6.9 6.1 6.1 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 2.6 1.8 1.8 1.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
عرضه پول M2 117191.00 114000 115300 117800 117800 121000
ذخایر ارزی 972.50 1022 1019 1010 1010 1078
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -9251.80 -10100 -8300 -5000 -5000 -9000
حساب جاری -36341.50 -32500 -32500 -32500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -17 -17 -17 -13.5 -13.5
صادرات 8830.60 7500 9550 13100 13100 10500
واردات 18082.40 17600 17850 18100 18100 19500
درآمد گردشگری 7.10 8.6 6.1 4.5 4.5 4.5
ورود توریست 5441.00 1430 1897 3997 3997 3997
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 237.80 45.2 50.2 72.3 72.3 84.5
بدهی خارجی 2505.40 2920 2920 2920 3200 3200
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 110 110 110 105 105
بودجه دولت -1.10 2 2 2 -0.5 -0.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اعتبار بخش خصوصی 15.40 16.2 16.2 16.2 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.