بوتان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 70.80 72.14 72.54 72.94 73.34 74.15
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 5.8 6.1 6.1 6.1 6.1
نرخ بیکاری 2.40 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم 3.40 3.9 4.1 4.5 3.9 4.1
نرخ بهره 7.04 7.04 7.04 7.04 6.8 8
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -5000 -5000 -9000
حساب جاری -31306.95 -32500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -17 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 110 105 105 105 105
بودجه دولت -1.10 2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2
جمعیت 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.40 3.9 4.1 4.5 3.9 4.1
قیمت تولید 121.20 138 138 138 138 144
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 2.5 3 3 3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.20 148 148 148 148 155
تورم مواد غذایی 3.80 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.04 7.04 7.04 7.04 6.8 8
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2 2 1.76 2.96
عرضه پول M2 117816.40 117800 117800 117800 117800 121000
ذخایر ارزی 1066.60 1010 1010 1010 1010 1078
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -5000 -5000 -9000
حساب جاری -31306.95 -32500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -17 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
صادرات 8571.50 13100 13100 13100 13100 10500
واردات 17259.00 18100 18100 18100 18100 19500
درآمد گردشگری 3.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ورود توریست 3411.00 3997 3997 3997 3997 3997
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2773.80 72.3 72.3 72.3 72.3 84.5
بدهی خارجی 2642.10 2920 3200 2803 2803 3200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 110 105 105 105 105
بودجه دولت -1.10 2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اعتبار بخش خصوصی 15.70 16.2 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.