برمودا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 2194.83 2021 1964 1908 1854 1750
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 2194.83 2021 1964 1908 1854 1750
تورم مواد غذایی 2.10 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 105 105 106 105 106
نرخ تورم 1.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تورم مواد غذایی 2.10 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 105 105 106 105 106
نرخ تورم 1.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی