برمودا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 2233.13 2089 2031 1975 1921 1817
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 2233.13 2089 2031 1975 1921 1817
تورم مواد غذایی 2.90 1.4 1.2 1.4 1.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 105 106 105 105 106
نرخ تورم 0.90 0.5 0.6 0.8 1.1 1.7
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تورم مواد غذایی 2.90 1.4 1.2 1.4 1.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 105 106 105 105 106
نرخ تورم 0.90 0.5 0.6 0.8 1.1 1.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی