بنین

بازارها آخرین مرجع
پول 580 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-03
نرخ بیکاری 2.1 2018-12
نرخ تورم -0.9 2019-05
نرخ بهره 4.5 2019-06
موازنه تجاری -337 2019-03
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 10.36 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 896 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2152 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4324 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 944 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2018-12
جمعیت 11.5 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.9 2019-05
تورم مواد غذایی 0.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-05
CPI مسکن آب و برق 96.6 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 4.12 2019-06
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -337 2019-03
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11 2017-12
صادرات 151 2019-03
واردات 488 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 84 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 60.4 2019-03
شاخص رقابتی 44.4 2018-12
رتبه رقابتی 123 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 153 2018-12
تولید صنعتی -8.4 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.4 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.