بلیز

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1.93 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7810 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 688 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 83.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 84.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 165 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4310 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2018-12
افراد شاغل 156 2018-12
افراد بیکار 13.49 2019-04
جمعیت 0.4 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-10
تورم مواد غذایی 0.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.3 2019-10
عرضه پول M0 383 2019-08
عرضه پول M1 1643 2019-09
عرضه پول M2 3127 2019-09
ذخایر ارزی 294 2018-12
وام به بخش خصوصی 1669 2018-12
نرخ بهره سپرده 2 2018-12
ترازنامه بانک 3426866 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1103504 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -107 2019-09
حساب جاری -69 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
صادرات 35 2019-09
واردات 142 2019-09
بدهی خارجی 1281 2018-12
حواله 90.2 2018-12
تولید نفت خام 2 2019-08
ورود توریست 1525547 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -38.4 2018-12
هزینه های دولت 1209 2018-12
درآمدهای دولت 1120 2018-12
هزینه های مالی 1048 2018-12
ارزیابی اعتبار 20 2019-12
مخارج نظامی 22.8 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2069 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 451 2018-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی