بلیز

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1.93 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7810 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 782 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 86.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 50.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 80.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4310 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9 2017-12
افراد شاغل 150 2017-12
افراد بیکار 16.14 2018-04
جمعیت 0.39 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
تورم مواد غذایی 0.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.54 2019-06
عرضه پول M0 360 2018-10
عرضه پول M1 1579 2018-10
عرضه پول M2 2982 2018-10
ذخایر ارزی 312 2017-12
وام به بخش خصوصی 1578 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.1 2017-12
ترازنامه بانک 3236322 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 1013920 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -144 2018-11
حساب جاری -52.6 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2017-12
صادرات 21.3 2018-11
واردات 166 2018-11
بدهی خارجی 1256 2017-12
حواله 87.9 2017-12
تولید نفت خام 2 2019-04
ورود توریست 1301967 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.4 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -113 2017-12
هزینه های دولت 1199 2017-12
درآمدهای دولت 1032 2017-12
هزینه های مالی 1004 2017-12
مخارج نظامی 22.8 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 125 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2013 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 440 2017-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی