بلیز

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.00 6 6 6 6 6
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.10 0.4 0.6 0.7 0.9 0.8
تورم مواد غذایی 0.30 0.5 0.6 0.8 1 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 105 106 106 105 106
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
ترازنامه بانک مرکزی 1013920.00 123000 124000 124000 124000 120000
ترازنامه بانک 3236322.00 319000 318000 320000 320000 321000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -144.30 -113 -112 -117 -117 -105
حساب جاری -52.60 25 -80 55 55 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.2 -5.2
صادرات 21.30 47 50 45 45 55
واردات 165.60 160 162 162 162 160
بدهی خارجی 1255.80 1285 1285 1285 1280 1280
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.40 67.6 67.6 67.6 67.2 67.2
بودجه دولت -3.00 -6 -6 -6 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 1198.90 1249 1232 1242 1229 1273
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.