بلیز

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.00 6 6 6 6 6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.10 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5
تورم مواد غذایی -0.60 -0.4 -0.7 -0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 105 105 106 106 107
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
ترازنامه بانک مرکزی 1013920.00 125000 123000 124000 124000 120000
ترازنامه بانک 3236322.00 320000 319000 318000 320000 321000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -144.30 -115 -113 -112 -117 -105
حساب جاری -52.60 9.12 25 -80 55 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.2
صادرات 21.30 45 47 50 45 55
واردات 165.60 160 160 162 162 160
بدهی خارجی 1255.80 1285 1285 1285 1285 1280
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.40 67.6 67.6 67.6 67.6 67.2
بودجه دولت -3.00 -6 -6 -6 -6 -5.1
ارزش بودجه دولت -113.10 -15 -15 -15 -15 -105
هزینه های دولت 1198.90 1222 1220 1222 1223 1250
درآمدهای دولت 1032.00 1085 1085 1085 1085 1095
هزینه های مالی 1004.20 1100 1100 1100 1100 1200
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.