بلاروس

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.14 2.16 2.17 2.19 2.2 2.23
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.7 3.2 2.4 2.7 2.2
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.2 0.5 0.6 1.1
نرخ تورم 5.80 5 5 5.2 5.1 4.8
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9
موازنه تجاری -498.40 -220 -230 -55 -510 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4 -4 -4 -4 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.5 0.2 0.5 0.6 1.1
دستمزد 1115.30 870 1072 1099 1100 1160
حداقل دستمزد 330.00 330 330 330 330 341
جمعیت 9.49 9.47 9.47 9.47 9.47 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00 56.5 56 56 56.5 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 61.5 61 61 61.5 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 670 508 508 508 670
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 595 602 607 595 610
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 397 368 368 397 410
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.80 5 5 5.2 5.1 4.8
قیمت تولید 101.00 105 105 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 4.6 4.4 4.5 4.2 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.44 0.6 0.7 0.6
تورم مواد غذایی 6.20 4.9 4.6 4.7 4.8 4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9
نرخ بهره سپرده 8.50 8 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ وام 11.50 11.5 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -498.40 -220 -230 -55 -510 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -4 -4 -4 -4 -2.5
واردات 3161.20 3340 3280 3010 3740 4350
صادرات 2662.80 3120 3050 2955 3230 4050
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6
ارزش بودجه دولت -975561.00 24944 226878 136977 331509 506004
هزینه های دولت 2722.10 2769 2789 2767 2775 2836
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 31.4 31.4 31.4 31.4 33
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 0.90 6.3 6.2 6.1 6 4.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 2.8 2.6 2.5 2.4 2.6
استخراج معدن 3.90 2.9 3.1 3 2.8 3.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 11822.00 10704 11718 11627 11661 11917
قیمت گازوئیل 0.71 0.7 0.68 0.67 0.65 0.65


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.