بلاروس

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 2.09 2.14 2.15 2.17 2.18 2.21
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.2 2.4 2.7 2.2 2.2
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.5 0.6 0.6 1.1
نرخ تورم 5.80 5.4 5.1 4.9 5 5.1
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 9.5 9
موازنه تجاری -208.70 -230 -50 -510 -160 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -4 -4 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.8 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.2 0.5 0.6 0.6 1.1
دستمزد 977.60 1087 1096 1267 1110 1436
حداقل دستمزد 330.00 330 330 330 341 341
جمعیت 9.49 9.47 9.47 9.47 9.45 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00 56 56 56.5 57 57
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61.5 62 62
هزینه زندگی خانواده 515.00 570 568 585 585 663
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 649 648 669 669 758
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 428 428 449 449 509
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 5.80 5.4 5.1 4.9 5 5.1
قیمت تولید 100.60 105 105 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 7.10 4.4 4.5 4.2 4.1 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.44 0.6 0.7 0.7 0.6
تورم مواد غذایی 6.60 4.6 4.7 4.8 4.8 4
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 9.5 9
نرخ بهره سپرده 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ وام 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -208.70 -230 -50 -510 -160 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -4 -4 -2.5 -2.5
واردات 2678.30 3280 3010 3740 3290 3820
صادرات 2469.60 3050 2960 3230 3130 3350
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.00 27.8 27.8 27.8 27.5 27.5
بودجه دولت 2.90 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6
هزینه های دولت 2690.20 2789 2787 2763 2749 2824
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 31.4 31.4 31.4 33 33
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 0.90 6.2 6.1 6 6 4.5
شاخص اقتصادی مقدم 1.10 2.6 2.5 2.4 2.4 2.6
استخراج معدن 1.70 3.1 3 2.8 2.8 3.7
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 11402.50 11718 12106 11710 11653 11968
قیمت گازوئیل 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.65


بلاروس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.