باربادوس

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8
تولید ناخالص داخلی 4.67 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16839.00 17450 17900 17900 17900 17900
تولید ناخالص داخلی سرانه 16611.64 16550 16250 16250 16250 16250
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.10 10.4 10.5 10.6 10.5 10.5
افراد بیکار 14.10 16 16.4 16.8 17.2 18
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.50 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6
تورم مواد غذایی 8.90 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194.40 191 191 192 194 196
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -198645.29 -200020 -200020 -200020 -200020 -200020
حساب جاری -355.70 -535 -550 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
ورود توریست 36861.00 68600 68600 68600 68600 69000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بودجه دولت -4.20 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ تامین اجتماعی 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.75 11.25 11.25 11.25 12.75 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.10 10.1 10.1 10.1 11.1 10.1
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -9.20 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4


باربادوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.