بنگلادش

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 84.49 84.6 84.94 85.29 85.64 86.34
بازار سهام 5227.26 5141 5095 5049 5004 4914
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -152.00 -154 -135 -135 -135 -160
حساب جاری -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
تولید ناخالص داخلی 274.03 286 286 305 305 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10152 10950 10940 10940 11717
تولید ناخالص ملی 11550.46 10574 11450 11439 11439 12251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 6456 7544 7537 7537 8072
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 11212 11212 11202 11202 11997
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 7882 7882 7875 7875 8434
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 24019 24019 23997 23997 25701
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 1871 1871 1870 1870 2002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 3905 3905 3902 3902 4179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 146635 146635 146498 146498 156899
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 11696 11696 11685 11685 12515
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 161603 161603 161452 161452 172915
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
دستمزد 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
جمعیت 163.70 165 164 166 166 166
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260.44 272 273 278 276 289
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
تورم مواد غذایی 5.40 5.9 6 6 6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242.76 245 249 251 257 263
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 3.46 4.36 4.36 4.36 4.54 4.36
عرضه پول M2 12051.58 11760 12700 12700 12700 13500
ذخایر ارزی 31344.80 30778 32400 32400 32400 33500
وام به بخش خصوصی 9489.72 10000 11500 9755 9949 12800
نرخ بهره سپرده 6.66 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -152.00 -154 -135 -135 -135 -160
حساب جاری -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
صادرات 268.88 229 235 235 235 240
واردات 420.86 383 370 370 370 400
حواله 1368.20 1285 1330 1330 1330 1500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
بدهی خارجی 33.11 34 34 37 37 37
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
هزینه های دولت 1597.68 1269 1549 1547 1547 1657
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 13.00 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
استخراج معدن 2.70 0.7 -2 -2 -2 0.9
تولید الکتریسیته 4174.00 4970 5100 5100 5100 5500
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 19293.84 15801 18313 18296 18296 19595
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 64640 69979 69914 69914 74878
اعتبار بخش خصوصی 9765.50 9860 9950 9950 9950 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 11384.10 11075 11571 11560 11560 12380


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.