بنگلادش

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 84.64 85.2 85.5 85.81 86.12 86.74
بازار سهام 4498.49 4687 4643 4599 4556 4471
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
نرخ تورم 5.47 5.7 6 5.9 6 6
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -96.60 -135 -135 -110 -60 -160
حساب جاری -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی 274.03 286 305 305 305 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055.14 10950 10940 11073 11073 11717
تولید ناخالص ملی 11550.46 11450 11439 11578 11578 12251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005.33 7544 7537 7629 7629 8072
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203.20 1253 1336 1336 1336 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739.10 11212 11202 11338 11630 11997
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068.14 7882 7875 7970 8738 8434
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730.30 24019 23997 24288 27866 25701
تولید ناخالص داخلی از معادن 1876.60 1871 1870 1892 2032 2002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881.40 3905 3902 3949 4204 4179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147461.80 146635 146498 148278 159701 156899
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11671.90 11696 11685 11827 12641 12515
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844.00 161603 161452 163414 180692 172915
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
دستمزد 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
جمعیت 163.70 165 165 165 165 165
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.47 5.7 6 5.9 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 273.60 273 278 276 288 289
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
تورم مواد غذایی 5.50 6 6 6 4.2 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 247.72 249 251 257 262 263
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.12 4.36 4.36 3.46 3.46 4.36
عرضه پول M2 12518.81 12700 12700 12700 12700 13500
ذخایر ارزی 31729.00 32400 32400 32400 33000 33500
وام به بخش خصوصی 9662.57 11500 9846 10070 10389 12800
نرخ بهره سپرده 6.66 5.61 5.61 6.66 6.66 5.61
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -96.60 -135 -135 -110 -60 -160
حساب جاری -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 356.82 385 400 310 395 400
صادرات 260.20 245 290 250 380 255
حواله 1639.62 1330 1430 1430 1320 1500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583.00 1850 1900 1900 1900 1900
بدهی خارجی 33.11 35 37 37 37 37
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
هزینه های دولت 1597.68 1549 1547 1566 1566 1657
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 6.60 8.3 8.3 8.3 8 5.5
استخراج معدن 2.60 -2 -2 -2 2.5 0.9
تولید الکتریسیته 7063.00 4600 5700 6500 6800 5000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 19293.84 18313 18296 18519 18519 19595
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 69979 69914 70763 70763 74878
اعتبار بخش خصوصی 9929.70 9950 9950 9950 9950 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 11832.25 11571 11560 11872 12421 12380


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.