بحرین

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-04
بازار سهام 1438 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
نرخ تورم 1.2 2019-03
نرخ بهره 2.75 2019-03
موازنه تجاری -263 2017-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 35.31 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3212 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22112 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43291 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9.03 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 233 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 460 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 603 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1805 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 230 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44.7 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
افراد شاغل 647655 2018-09
جمعیت 1.5 2017-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2016-12
CPI مسکن آب و برق 124 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 2019-03
تورم مواد غذایی 2.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 3.58 2019-04
عرضه پول M0 534 2019-02
عرضه پول M2 11064 2019-02
نرخ بهره سپرده 1 2015-12
ترازنامه بانک 198177 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 2818 2019-02
ذخایر ارزی 836 2019-02
میزان رشد وام 7.7 2019-02
وام به بخش خصوصی 5127 2019-02
عرضه پول M1 3450 2019-02
عرضه پول M3 12929 2019-02
نرخ بهره معکوس 2.75 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -263 2017-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2017-12
صادرات 5781 2017-12
واردات 6045 2017-12
ذخایر طلا 4.7 2019-03
گردش سرمایه 363 2017-12
تولید نفت خام 40 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 2017-12
شاخص تروریسم 3.88 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1833 2016-12
بدهی های دولت 11457 2018-12
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1384 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 2016-12
ثبت خودرو 428 2017-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 63.63 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4216 2019-02
نرخ وام بانکی 5.19 2018-12
قیمت گازوئیل 0.37 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.