بحرین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 1567.41 1480 1480 1500 1490 1500
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2 2.2 2.9 3 3.1
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4 4
نرخ تورم 1.90 2 2.5 2.7 2.5 3.1
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
موازنه تجاری -320.30 -200 500 500 700 500
حساب جاری -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 102 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4 4
جمعیت 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.5 2.7 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 100 103 102 102 103
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 97.32 98.31 103 103 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.52 100 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 4.30 3.5 3.1 3.3 3 2.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
نرخ بهره بین بانکی 2.72 2.92 2.92 2.67 2.67 2.67
عرضه پول M2 11940.00 11810 11900 12025 12125 12225
میزان رشد وام 3.50 4.1 10 10 11 11.2
وام به بخش خصوصی 5194.20 5164 5205 5394 5326 5324
ذخایر ارزی 1357.40 920 1100 1300 1050 1200
ترازنامه بانک مرکزی 3043.30 2890 2990 3000 2790 2910
ترازنامه بانک 203711.50 203100 208000 210200 212700 215500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -320.30 -200 500 500 700 500
حساب جاری -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
واردات 7185.40 7200 6500 6500 6500 6500
صادرات 6865.10 7000 7200 7200 7200 7200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 8500 9700 9700 9700 9700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 102 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 1890.00 1915 1932 1945 1947 1975
بدهی های دولت 12045.40 12300 12800 12850 13000 13500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 300 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 478 508 508 508 508
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4793 4834 4867 4872 4941
تسهیلات اعتباری خریدار 4341.60 4218 4316 4428 4473 4349
قیمت گازوئیل 0.37 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29
نرخ وام بانکی 4.98 5.07 5.07 4.82 4.82 4.82


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.