بحرین

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1404.84 1210 1210 1150 1150 1080
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.3 0.8 2.1 2.1 2.8
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
نرخ تورم 1.40 3.1 3.1 3.2 3.2 3.5
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -263.20 -200 -200 -200 -200 500
حساب جاری -522.10 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 99 99 99 99 102
بودجه دولت -13.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
افراد شاغل 647655.00 680000 687000 691000 705000 735000
جمعیت 1.50 1.62 1.62 1.62 1.58 1.66
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.40 3.1 3.1 3.2 3.2 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.30 136 137 136 136 140
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.26 103 103 103 103 104
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 1.7 0.15 0.16 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 119.20 122 122 123 123 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.90 139 140 141 142 147
تورم مواد غذایی 1.00 1.5 2.9 3.2 3.5 2.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M0 535.60 624 636 675 698 745
نرخ بهره بین بانکی 3.92 3.95 4.2 4.2 4.45 4.45
عرضه پول M2 10732.00 10720 10755 10780 10800 10900
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1.25 1.25 1.5 1.5
میزان رشد وام 9.00 10.2 10.3 10.3 10.4 11.2
وام به بخش خصوصی 5052.10 5500 5700 5900 6100 6750
عرضه پول M3 12504.00 12570 12620 12690 12760 12850
عرضه پول M1 3362.00 3400 3430 3460 3490 3550
ذخایر ارزی 654.20 745 826 613 654 850
ترازنامه بانک مرکزی 2424.60 2610 2680 2720 2790 2910
ترازنامه بانک 192140.70 190700 190800 190760 191000 192500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -263.20 -200 -200 -200 -200 500
حساب جاری -522.10 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
واردات 6044.60 7200 7200 7200 7200 6500
صادرات 5781.40 7000 7000 7000 7000 7000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.10 275 275 275 275 310
گردش سرمایه 362.90 -185 -185 -185 -185 -330
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 99 99 99 99 102
بودجه دولت -13.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6
هزینه های دولت 1833.00 1857 1848 1871 1871 1924
بدهی های دولت 11501.00 11300 11800 12000 12300 13500
مخارج نظامی 1384.03 1351 1330 1330 1330 1290
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1565 -1565 -1565 -1565 -1640
درآمدهای دولت 2371.60 2295 2295 2295 2295 2350
هزینه های مالی 3687.20 3860 3860 3860 3860 3990
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 197.00 223 223 223 223 253
ثبت خودرو 428.00 478 478 478 478 508
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 4798.90 4830 4818 4849 4900 5037
تسهیلات اعتباری خریدار 4132.30 4000 4020 4045 4065 4500
قیمت گازوئیل 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34
نرخ وام بانکی 5.35 5.35 5.6 5.6 5.85 5.85


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.