بحرین

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 1449.85 1210 1150 1150 1150 1080
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2.5 1.6 1.8 2 3.1
نرخ بیکاری 3.70 3.9 3.9 3.9 4 4
نرخ تورم 1.00 1.1 1.7 2.2 2.5 3.1
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 -200 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -490 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 99 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.9 3.9 3.9 4 4
جمعیت 1.50 1.62 1.62 1.58 1.66 1.66
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.00 1.1 1.7 2.2 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.30 134 134 134 137 138
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.6 0.4 0.1 0.4 0.3
CPI مسکن آب و برق 123.50 120 121 122 127 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.80 137 139 139 142 144
تورم مواد غذایی 2.30 1.7 3.2 3.5 3.1 2.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 3.18 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
عرضه پول M2 11513.00 10755 10780 10800 10800 10900
میزان رشد وام 6.70 10.3 10.3 10.4 10.4 11.2
وام به بخش خصوصی 5131.10 5700 5900 6100 6100 6750
ذخایر ارزی 918.30 826 613 654 654 850
ترازنامه بانک مرکزی 2969.30 2680 2720 2790 2790 2910
ترازنامه بانک 201155.50 190800 190760 191000 191000 192500
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 -200 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -490 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5
واردات 7185.40 7200 7200 7200 6500 6500
صادرات 6865.10 7000 7000 7000 7200 7200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 275 275 275 310 310
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 99 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 1890.00 1848 1862 1866 1870 1918
بدهی های دولت 11457.00 11800 12000 12300 12300 13500
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 223 223 223 253 253
ثبت خودرو 428.00 478 478 478 508 508
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4837 4876 4885 4895 5022
تسهیلات اعتباری خریدار 4279.30 3964 4123 4237 4278 4356
قیمت گازوئیل 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
نرخ وام بانکی 5.22 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.