باهاما

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ بیکاری 10.70 12.75 13 13 13 13
نرخ تورم 1.80 2.5 2.9 2.6 2.4 2.4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.5 3.5
موازنه تجاری -538.50 -635 -635 -635 -635 -630
حساب جاری -5.10 -400 -400 -400 -400 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -11 -9 -9 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 76 70 70 70 70
بودجه دولت -3.30 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 12.16 13 13.6 13.6 13.6 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 27484.38 26900 27100 27100 27100 27100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705.28 27850 28000 28000 28000 28000
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.70 12.75 13 13 13 13
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.80 2.5 2.9 2.6 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 109 111 111 112 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 0.85 0.85 0.85 0.85 0.35 0.35
ذخایر ارزی 1557.40 1960 1960 1960 1960 1980
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -538.50 -635 -635 -635 -635 -630
حساب جاری -5.10 -400 -400 -400 -400 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -11 -9 -9 -9 -9
واردات 789.90 780 780 780 780 785
صادرات 251.40 145 145 145 145 155
ورود توریست 553.50 610 750 680 690 610
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 76 70 70 70 70
بودجه دولت -3.30 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ وام بانکی 12.73 11.92 11.92 11.92 11.42 11.42


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.