باهاما

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
نرخ بیکاری 10.10 12.75 11 11.35 12.75 13
نرخ تورم 3.70 2.7 2.3 2.1 1.9 2.2
موازنه تجاری -586.00 -622 -635 -640 -635 -630
حساب جاری -638.60 -420 -375 -588 -400 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.40 -10 -10 -10 -10 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.80 76 76 76 76 70
بودجه دولت -5.80 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 12.16 13 13 13 13 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 26538.95 26900 26900 26900 26900 27100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27717.85 27850 27850 27850 27850 28000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.10 12.75 11 11.35 12.75 13
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.70 2.7 2.3 2.1 1.9 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.92 107 107 109 109 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
ذخایر ارزی 1181.70 1920 1940 1960 1960 1980
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -586.00 -622 -635 -640 -635 -630
حساب جاری -638.60 -420 -375 -588 -400 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.40 -10 -10 -10 -10 -7
واردات 731.60 750 820 765 780 785
صادرات 145.50 128 185 125 145 155
ورود توریست 400.50 745 790 810 860 880
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.80 76 76 76 76 70
بودجه دولت -5.80 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05


باهاما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.