آذربایجان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.69 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 1.9 2019-02
نرخ بهره 9 2019-03
موازنه تجاری 2506266 2018-12
حساب جاری 963 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 40.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11484 2019-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4832 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 897 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 371 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3968 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 724 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1010 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41.7 2018-12
تولید ناخالص ملی 67440 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
افراد شاغل 4822 2017-12
افراد بیکار 252 2017-12
حداقل دستمزد 143 2019-12
جمعیت 9.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 557 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 554 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156 2019-02
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 1 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-02
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-03
قیمت تولید 103 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-03
عرضه پول M0 7328 2019-02
عرضه پول M2 14393 2019-02
نرخ بهره سپرده 8.43 2017-12
ذخایر ارزی 5762 2019-02
عرضه پول M1 11964 2019-02
عرضه پول M3 24560 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2506266 2018-12
حساب جاری 963 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
صادرات 5565045 2018-12
واردات 3058779 2018-12
گردش سرمایه 727 2018-12
تولید نفت خام 788 2018-12
بدهی خارجی 15253903 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1176 2018-12
ذخایر طلا 0 2018-12
حواله 176 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2017-12
ورود توریست 13455 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
درآمدهای دولت 3533 2019-02
هزینه های مالی 2955 2019-02
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 578 2019-02
هزینه های دولت 2324 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.1 2017-12
مخارج نظامی 1479 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.5 2018-12
تولید صنعتی -2 2017-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1147437 2017-12
تغییرات موجودی انبار -120 2018-12
شاخص رقابتی 60.04 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 25 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3 2019-03
استخراج معدن 1.08 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11100 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 44983 2017-12
قیمت گازوئیل 0.53 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.