آذربایجان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.69 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-06
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 1.7 2019-01
نرخ بهره 9.25 2019-02
موازنه تجاری 2316121 2018-09
حساب جاری 1565 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -1.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.75 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 79797 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2706 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5805 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15847 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 450 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 550 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 304 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2450 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 629 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 831 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29.9 2018-06
تولید ناخالص ملی 67440 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
افراد شاغل 4822 2017-12
افراد بیکار 252 2017-12
حداقل دستمزد 143 2019-12
جمعیت 9.8 2017-12
هزینه زندگی خانواده 940 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 865 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.5 2018-12
دستمزد 540 2018-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666 2018-12
دستمزد در تولید 554 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156 2018-12
قیمت صادرات 127 2017-12
تورم مواد غذایی 0.7 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-11
قیمت واردات 123 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-01
قیمت تولید 89.7 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 28.6 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-02
عرضه پول M0 7601 2018-12
عرضه پول M2 14644 2018-12
نرخ بهره سپرده 8.43 2017-12
ذخایر ارزی 5534 2018-09
عرضه پول M1 11747 2018-11
عرضه پول M3 23728 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2316121 2018-09
حساب جاری 1565 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
صادرات 5310991 2018-09
واردات 2994870 2018-09
گردش سرمایه 675 2018-09
تولید نفت خام 797 2018-08
بدهی خارجی 15253903 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1036 2018-06
ذخایر طلا 0 2018-09
حواله 184 2018-09
شاخص تروریسم 0.96 2017-12
ورود توریست 13455 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -1.6 2017-12
درآمدهای دولت 22411 2018-12
هزینه های مالی 22719 2018-12
ارزیابی اعتبار 55
ارزش بودجه دولت 308 2018-12
هزینه های دولت 2192 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.1 2017-12
مخارج نظامی 1479 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.5 2018-12
تولید صنعتی -2 2017-12
سرعت اینترنت 5672 2017-03
آدرس های IP 319679 2017-03
ثبت خودرو 1147437 2017-12
تغییرات موجودی انبار 93.8 2018-06
شاخص رقابتی 60.04 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 25 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2019-01
استخراج معدن 5.16 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2017-12
هزینه های مصرف کننده 10931 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 44983 2017-12
قیمت گازوئیل 0.53 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آذربایجان - شاخص های اقتصادی.