آذربایجان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.8 3.2 3.5 3.1 2.6
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 4.5
نرخ تورم 1.70 3.8 3.1 2.5 3.3 3
نرخ بهره 9.25 9 8 7.5 7 7
موازنه تجاری 2316121.00 2137000 2172500 2407500 2419000 2108900
حساب جاری 1565.00 1315 1309 1300 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 8.2 8.2 8.2 8.2 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 47.5 47.5 47.5 47.5 50.1
بودجه دولت -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 4.5
افراد شاغل 4822.10 4946 4946 4946 4946 5008
افراد بیکار 251.70 249 249 249 249 245
حداقل دستمزد 143.00 143 143 143 143 151
جمعیت 9.80 10 10 10 9.9 10
هزینه زندگی خانواده 940.00 772 772 772 772 775
هزینه زندگی انفرادی 865.00 482 482 482 482 485
دستمزد 540.10 553 555 557 560 570
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 666.00 670 670 670 670 680
دستمزد در تولید 554.00 590 590 590 590 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 341.00 415 415 415 415 440
سن بازنشستگی مردان 63.50 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
سن بازنشستگی زنان 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 61
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 3.8 3.1 2.5 3.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.4 0.7 0.9 1
تورم مواد غذایی 0.70 3.9 4.3 4.7 5 4.5
قیمت صادرات 127.10 91 91 91 91 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.00 123 125 122 118 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156.21 159 157 159 161 165
قیمت واردات 123.40 103 104 103 104 102
قیمت تولید 89.70 134 133 136 134 154
تغییر قیمت تولید کننده 28.60 33 35 31 29 15
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.25 9 8 7.5 7 7
عرضه پول M0 7601.40 7520 7600 7660 7700 7860
عرضه پول M2 14643.60 13900 14000 14150 14190 14500
نرخ بهره سپرده 8.43 7.68 6.68 6.18 5.68 5.68
عرضه پول M1 11747.20 10850 10920 10980 11050 11100
ذخایر ارزی 5534.50 5600 5610 5630 5650 5750
عرضه پول M3 23727.50 22800 22820 22855 22864 22950
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2316121.00 2137000 2172500 2407500 2419000 2108900
حساب جاری 1565.00 1315 1309 1300 1315 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 8.2 8.2 8.2 8.2 8.7
واردات 2994870.00 2423000 2497500 2319500 2380000 2791100
صادرات 5310991.00 4560000 4670000 4727000 4799000 4900000
گردش سرمایه 675.00 250 280 310 290 350
تولید نفت خام 797.00 795 801 803 805 803
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1036.00 895 870 845 830 815
ورود توریست 13455.00 17500 17500 17500 17500 19000
حواله 184.00 140 137 132 128 160
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 47.5 47.5 47.5 47.5 50.1
بودجه دولت -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
درآمدهای دولت 22411.20 5000 10000 13170 17420 17510
هزینه های مالی 22718.90 4600 9700 13500 17700 18100
مخارج نظامی 1478.58 1515 1515 1515 1515 1490
هزینه های دولت 2192.30 1760 2262 2269 2260 2319
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.10 26.4 26.4 26.4 26.4 26.1
ارزش بودجه دولت 307.70 400 300 -330 -280 -590
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 1.8
تولید صنعتی -2.00 5.3 5.3 5.3 5.3 4.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.90 1.8 1.8 1.9 2 3.1
استخراج معدن 5.16 6.8 6.5 6.2 6 5.8
ثبت خودرو 1147437.00 1154000 1157000 1159000 1160000 1170000
تغییرات موجودی انبار 93.80 35.1 38.2 41.1 36.6 22.9
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 5.8 5.8 5.8 5.8 5.5
قیمت گازوئیل 0.53 0.52 0.51 0.5 0.48 0.48
درآمد قابل تصرف شخص 44983.30 44200 44200 44200 44200 45000
هزینه های مصرف کننده 10931.40 10884 11281 11314 11270 11563


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.