اتریش

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 3301 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 7.4 2019-03
نرخ تورم 1.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -397 2019-01
حساب جاری 1907 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
شاخص PMI تولید 50 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-02
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 417 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 87198 2018-12
تولید ناخالص ملی 386 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22089 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-03
افراد شاغل 3776 2019-03
افراد بیکار 304411 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 8.3 2019-02
هزینه های کار 114 2018-12
پست های خالی شغلی 76421 2019-03
دستمزد 2689 2017-12
دستمزد در تولید 138 2019-03
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 73.8 2018-09
استخدام تمام وقت 3103 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2018-12
بهره وری 110 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-12
قیمت تولید 103 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-02
تورم مواد غذایی 1.5 2019-03
CPI مسکن آب و برق 107 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-03
عرضه پول M1 253362 2019-02
عرضه پول M2 350290 2019-02
عرضه پول M3 351074 2019-02
ترازنامه بانک 824656 2015-12
ذخایر ارزی 20880 2019-03
وام به بخش خصوصی 770437 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 151708 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -397 2019-01
حساب جاری 1907 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 12873 2019-01
واردات 12970 2019-01
بدهی خارجی 565352 2018-12
گردش سرمایه -2419 2018-09
حواله 57 2018-09
ورود توریست 4198 2019-02
ذخایر طلا 280 2019-03
تولید نفت خام 12 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2252 2018-12
شاخص تروریسم 1.85 2017-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 1773 2019-02
هزینه های دولت 16993 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 8095 2019-02
هزینه های مالی 6321 2019-02
درخواست پناهندگی 755 2018-12
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 2881 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 50 2019-03
تولید صنعتی 8.2 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2019-01
تولید صنعتی 6 2019-01
استفاده از ظرفیت 87 2019-03
میزان سفارشات جدید 117 2019-01
ثبت خودرو 44372 2019-03
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار -5.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 1084 2017-12
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 5660 2019-02
استخراج معدن 10.8 2019-01
تولید فولاد 632 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2019-02
هزینه های مصرف کننده 41058 2018-12
پس انداز های شخصی 13.07 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 166272 2019-02
نرخ وام بانکی 1.79 2019-02
قیمت گازوئیل 1.4 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.9 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.4 2018-12
شاخص مسکن 122 2018-12
جواز ساختمان 20027 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 55 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتریش - شاخص های اقتصادی.