اتریش

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 2906.62 2860 2823 2785 2748 2675
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.38 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.8 1.8 1.7 1.4
نرخ بیکاری 6.50 6.5 8.5 7.6 7.6 8.2
نرخ تورم 1.40 1.5 1.7 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.9 0.2 0.8 0.2 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -362.00 -200 -300 -600 -600 -500
حساب جاری 5424.00 1318 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 70 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
شاخص PMI تولید 47.00 54.8 54.5 53 53 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.80 -2.2 -2.4 -2 -2 -2.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.8 1.8 1.7 1.4
تولید ناخالص داخلی 455.74 459 459 480 480 480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83280.41 84871 88840 84779 84696 90084
تولید ناخالص ملی 386.09 375 393 393 393 399
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17833.73 20838 22626 18155 18137 22943
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 50600 50600 53500 53500 53500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47000 47000 47500 47500 47500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.5 8.5 7.6 7.6 8.2
دستمزد 2688.92 2709 2800 2800 2800 2850
دستمزد در تولید 107.70 136 146 146 146 150
جمعیت 8.82 8.85 8.87 8.92 8.92 8.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1762 1759 1759 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3987 3737 3737 3737 3767
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1574 1750 1750 1750 1800
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.40 1.5 1.7 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.9 0.2 0.8 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 107 108 108 109 110
قیمت تولید 102.40 106 105 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 1 1.8 1.8 1.6 1.4
تورم مواد غذایی 1.10 1.9 2 2 2 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 107 106 105 107 108
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -362.00 -200 -300 -600 -600 -500
حساب جاری 5424.00 1318 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
واردات 13584.00 13400 12400 14700 14000 13200
صادرات 13222.00 13200 12100 14100 13400 12700
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 70 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
هزینه های دولت 15711.80 16091 17523 15995 15979 17768
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 48 48 47.7 47.7 47.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.38 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 47.00 54.8 54.5 53 53 53.4
تولید صنعتی -0.30 5.3 5.8 4.5 4 3.5
اطمینان کسب و کار -6.90 -1.7 -1.6 -1.2 -1.2 -2.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.80 -2.2 -2.4 -2 -2 -2.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 2.5 1.1 1.3 1.3 0.9
هزینه های مصرف کننده 41165.80 41446 41797 41907 41866 42382
نرخ وام بانکی 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
بدهی خانوار به درآمد 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.44 1.4 1.37 1.33 1.3 1.3
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 15564.00 20540 19740 18100 18100 20360


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.