اتریش

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 3048.27 2969 2929 2889 2849 2771
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.31 0.03 0.06 0.1 0.14 0.17
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6
نرخ بیکاری 6.70 8.5 7.1 6.2 6.3 8.2
نرخ تورم 1.20 1.7 1.9 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -889.00 -300 -600 -600 -600 -500
حساب جاری -416.00 1190 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 67 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص PMI تولید 45.10 49.7 51.2 51.9 52.2 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -5.2 -4 -3.8 -3.6 -2.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 0.3 1.5 0.8 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی 455.74 459 480 480 480 480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83280.41 88767 88505 84530 84446 90010
تولید ناخالص ملی 386.09 393 392 392 392 399
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17833.73 22487 22420 18101 18083 22801
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 50600 53500 53500 53500 53500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47000 47500 47500 47500 47500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.70 8.5 7.1 6.2 6.3 8.2
دستمزد 2688.92 2800 2800 2800 2800 2850
دستمزد در تولید 107.70 146 146 146 146 150
جمعیت 8.82 8.85 8.89 8.89 8.89 8.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1759 1759 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3737 3737 3767
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1750 1750 1800
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.20 1.7 1.9 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 108 108 109 108 110
قیمت تولید 102.30 105 105 105 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.4 1.1 1.3 1.5 1.8
تورم مواد غذایی 0.80 2 2 2 2 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 106 105 107 106 108
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -889.00 -300 -600 -600 -600 -500
حساب جاری -416.00 1190 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
واردات 14334.00 12400 14700 14000 14000 13200
صادرات 13445.00 12100 14100 13400 13400 12700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 67 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 15711.80 17299 17248 15947 15932 17541
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 48 47.7 47.7 47.7 47.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.38 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 45.10 49.7 51.2 51.9 52.2 52.5
تولید صنعتی 2.30 5.8 4.5 4 3.7 3.5
اطمینان کسب و کار -4.80 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -2.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -5.2 -4 -3.8 -3.6 -2.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 0.3 1.5 0.8 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.30 1.1 1.3 1.3 1.3 0.9
هزینه های مصرف کننده 41165.80 41797 41674 41783 41742 42382
نرخ وام بانکی 1.81 1.75 2 1.76 1.76 2
بدهی خانوار به درآمد 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.39 1.29 1.26 1.21 1.17 1.26
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 17721.00 19740 18100 18100 18100 20360


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.