اتریش

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 3031.04 2943 2901 2860 2819 2740
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.39 0.42 0.45 0.47 0.53
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.9 2.2 2.3 1.8 1.4
نرخ بیکاری 9.00 7.7 6.5 6.5 8.5 8.2
نرخ تورم 1.70 2.4 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 -0.1 0.1 0.2 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -703.00 -535 -820 -404 -676 -736
حساب جاری 850.00 4150 1318 828 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 72.3 72.3 72.3 72.3 70.2
بودجه دولت -0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
شاخص PMI تولید 52.70 55.4 55.1 54.8 54.5 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.80 3 2 9.39 -1 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1.2 -1.5 0.04 -0.5 0.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.9 2.2 2.3 1.8 1.4
تولید ناخالص داخلی 416.60 448 448 448 448 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83627.52 82645 83333 84269 85133 86325
تولید ناخالص ملی 369.22 372 372 372 376 381
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20594.95 17237 20054 20753 20966 21259
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129.23 50600 50600 50600 50600 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45436.69 45900 45900 45900 45900 46350
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.00 7.7 6.5 6.5 8.5 8.2
دستمزد 2688.92 2800 2709 2719 2800 2850
دستمزد در تولید 138.20 142 136 136 146 150
جمعیت 8.82 8.85 8.85 8.85 8.87 8.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1762 1767 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3987 4072 3737 3767
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1800 1574 1573 1750 1800
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 2.4 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 -0.1 0.1 0.2 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 107 107 108 108 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.60 108 108 108 109 111
قیمت تولید 102.80 104 105 106 113 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 3.1 2.8 2.5 2.1 0.9
تورم مواد غذایی 1.20 1.8 1.9 1.9 2 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00 104 107 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -703.00 -535 -820 -404 -676 -736
حساب جاری 850.00 4150 1318 828 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
واردات 14104.00 14209 12738 12747 12165 12425
صادرات 13402.00 13674 11918 12343 11489 11689
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 72.3 72.3 72.3 72.3 70.2
بودجه دولت -0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
ارزش بودجه دولت -2657.00 706 940 880 761 630
هزینه های دولت 16109.97 15840 16360 16480 16400 16630
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10 48.4 48.4 48.4 48.4 48
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 52.70 55.4 55.1 54.8 54.5 53.4
تولید صنعتی 1.00 3.1 3.6 3.2 2.8 3
اطمینان کسب و کار -0.40 -1.1 1.5 1.1 1.5 1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.80 3 2 9.39 -1 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1.2 -1.5 0.04 -0.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 0.7 1.8 2.5 1.1 0.9
هزینه های مصرف کننده 40833.60 40799 41118 41147 41569 42151
نرخ وام بانکی 1.69 1.78 1.78 1.83 1.88 1.88
بدهی خانوار به درآمد 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.38 1.36 1.33 1.29 1.26 1.26
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 20027.00 17600 19370 20540 19740 20360


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.