اتریش

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.14 1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Stock Market 2806.41 3326 3287 3249 3212 3065
Government Bond 10Y 0.50 0.73 0.77 0.82 0.88 1.12
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.40 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3
GDP Annual Growth Rate 2.20 2.1 1.9 2.2 2.3 1.4
Unemployment Rate 7.60 7.4 7 7.3 7.5 7.7
Inflation Rate 2.20 2.3 2.4 2.3 2.2 2
Inflation Rate Mom 0.20 0.7 -0.1 0.1 0.2 0.3
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Balance of Trade -214.00 -696 -535 -820 -404 -736
Current Account 992.00 1220 4150 1318 828 1220
Current Account to GDP 1.90 2.5 2 2 2 1.9
Government Debt to GDP 78.40 75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
Government Budget -0.70 -0.4 0.2 0.2 0.2 0.5
Manufacturing PMI 54.90 53 55.4 55.1 54.8 53.4
Consumer Confidence 9.40 5 3 2 9.39 -2
Retail Sales MoM 1.60 -0.3 1.2 -1.5 0.04 0.1
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 55.00 55 55 55 55 55
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.40 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3
GDP Annual Growth Rate 2.20 2.1 1.9 2.2 2.3 1.4
GDP 416.60 424 448 448 448 464
GDP Constant Prices 83627.52 86071 82645 83333 84269 88847
Gross National Product 369.22 373 372 372 372 385
Gross Fixed Capital Formation 20594.95 21733 17237 20054 20753 22434
GDP per capita 49129.23 49800 50600 50600 50600 51500
GDP per capita PPP 45436.69 46058 43949 43949 46110 46773
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 7.60 7.4 7 7.3 7.5 7.7
Wages 2646.00 2750 2800 2709 2719 2850
Wages in Manufacturing 135.90 140 142 136 136 150
Population 8.82 8.82 8.85 8.85 8.85 8.88
Retirement Age Women 60.00 60 60 60 60 60
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65 65
Wages Low Skilled 1660.00 1759 1759 1762 1767 1784
Wages High Skilled 3590.00 3737 3737 3987 4072 3767
Living Wage Family 1560.00 1750 1800 1574 1573 1800
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.20 2.3 2.4 2.3 2.2 2
Inflation Rate Mom 0.20 0.7 -0.1 0.1 0.2 0.3
Consumer Price Index CPI 106.20 107 107 108 108 111
Harmonised Consumer Prices 106.60 107 108 108 108 112
Producer Prices 103.80 104 105 106 106 108
Producer Prices Change 3.40 3.4 3.1 2.8 2.5 0.9
Food Inflation 0.90 2.3 1.8 1.9 1.9 1.9
CPI Transportation 105.40 104 104 107 108 109
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbank Rate -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -214.00 -696 -535 -820 -404 -736
Current Account 992.00 1220 4150 1318 828 1220
Current Account to GDP 1.90 2.5 2 2 2 1.9
Imports 12629.00 11885 14209 12738 12747 12425
Exports 12415.00 11189 13674 11918 12343 11689
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 78.40 75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
Government Budget -0.70 -0.4 0.2 0.2 0.2 0.5
Government Budget Value -609.00 448 706 940 880 630
Government Spending 16109.97 17029 15643 16126 16234 17578
Government Spending to GDP 49.10 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 55.00 55 55 55 55 55
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Social Security Rate For Companies 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Social Security Rate For Employees 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Manufacturing PMI 54.90 53 55.4 55.1 54.8 53.4
Industrial Production 2.60 4 3.1 3.6 3.2 3
Business Confidence 7.00 6.5 2.1 1.5 1.2 1
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 9.40 5 3 2 9.39 -2
Retail Sales MoM 1.60 -0.3 1.2 -1.5 0.04 0.1
Retail Sales YoY 2.40 0.3 1.1 0.7 -0.31 0.5
Consumer Spending 40833.60 40769 40799 41118 41147 42084
Bank Lending Rate 1.78 1.69 1.69 1.69 1.94 2.44
Households Debt To Income 84.91 83.68 83.86 83.86 83.86 85.34
Gasoline Prices 1.51 1.51 1.48 1.45 1.43 1.32


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.