استرالیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.71 0.72 0.72 0.71 0.71 0.7
بازار سهام 6167.30 5819 5763 5708 5652 5544
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.10 2.24 2.27 2.31 2.34 2.41
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.5 2.4 2.5 2.4
نرخ بیکاری 5.00 5.1 5.1 4.9 4.9 4.8
نرخ تورم 1.80 1.9 1.9 2 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.5 0.44 0.6 1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1 1
موازنه تجاری 3681.00 3100 3100 3100 900 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3 -3 -3 -3 -2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41 41 41 41 38
بودجه دولت -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
اطمینان کسب و کار 4.00 9 5.5 6 7 6
شاخص PMI تولید 52.50 56.2 55.8 54.37 53.2 52
شاخص PMI خدمات 44.30 53.5 53.87 53.87 51.2 52.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 105 104 102 100 104
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.5 2.4 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 1323.42 1580 1580 1580 1580 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 460827.00 461737 465410 466357 472348 483684
تولید ناخالص ملی 447653.00 450623 452297 453025 458844 469857
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111181.00 112000 113000 113000 114000 117000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55925.93 56890 56890 56890 56890 57160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44648.71 45500 45500 45500 45500 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11101.00 11351 11426 11234 11379 11652
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35037.00 36133 36710 35878 35913 36775
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26179.00 26969 26688 26493 26833 27477
تولید ناخالص داخلی از معادن 35800.00 36376 37014 36659 36695 37576
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23769.00 23988 24115 24339 24363 24948
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11189.00 11303 11387 11323 11469 11744
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.00 5.1 5.1 4.9 4.9 4.8
افراد شاغل 12751.81 12820 12900 12910 13120 13500
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.8 65.7 65.58 65.7 66
نرخ بیکاری جوانان 11.50 12.8 12.2 12.2 12.5 13
دستمزد 1207.40 1230 1230 1230 1250 1300
دستمزد در تولید 1304.50 1350 1350 1338 1370 1400
رشد دستمزد 2.30 2.4 2.35 2.27 3.2 3.3
حداقل دستمزد 719.20 740 740 740 740 760
جمعیت 24.70 25.4 25.5 25.32 25.27 25.84
هزینه زندگی خانواده 2790.00 3600 2822 2825 3500 3600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2506 2700 2703 2481 2506
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6200 6151 6144 6200 6300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 1.9 1.9 2 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.5 0.44 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.10 115 116 116 116 119
قیمت مصرف کننده اصلی 115.03 116 116 117 117 119
اندازه اصل تورم 1.80 1.8 1.8 1.9 2.1 2.1
قیمت تولید 110.80 111 111 113 112 114
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 1.7 1.8 2.12 1.6 1.9
تورم مواد غذایی 1.50 1.4 1.5 1.3 1.7 2
انتظارات تورم 3.70 4.1 4 3.79 4 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.60 123 124 124 124 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60 106 108 109 109 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1 1
نرخ بهره بین بانکی 2.20 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
ترازنامه بانک 4278.05 4050 4060 4391 4080 4100
نرخ بهره سپرده 1.85 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.50 196 196 196 196 191
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3681.00 3100 3100 3100 900 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3 -3 -3 -3 -2.9
رابطه مبادله 92.70 88.36 87.9 87.82 88.45 90.91
ورود توریست 802200.00 785600 780800 706900 1050200 1080400
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41 41 41 41 38
بودجه دولت -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
ارزش بودجه دولت -292.00 -4507 -1555 -3287 -782 -295
هزینه های دولت 87057.00 88170 88800 89146 89233 91375
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 4.00 9 5.5 6 7 6
شاخص PMI تولید 52.50 56.2 55.8 54.37 53.2 52
شاخص PMI خدمات 44.30 53.5 53.87 53.87 51.2 52.2
ثبت خودرو 14078.61 14260 14260 14260 14260 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.01 0 -0.2 0 0 0.1
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.6 0.2 0.4 0.5 0.4
پی ام آی مرکب 51.50 53.5 53.8 52.7 56 56.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 105 104 102 100 104
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 3.92 3.97 4.02 2.9 2.6
هزینه های مصرف کننده 260656.00 261226 263204 263784 263299 269618
نرخ وام بانکی 8.66 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65
قیمت گازوئیل 0.94 0.93 0.9 0.88 0.86 0.86
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
فروش خانه جدید 4622.00 4900 5371 5369 5490 5550
شاخص مسکن -1.50 -0.4 -0.57 -0.54 0.5 2.1
میزان ساخت و ساز -2.80 0.6 0.45 1.33 1 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 43.10 46.6 45 47 51 50
نرخ مالکیت مسکن 65.00 63.5 63.5 64.38 63.5 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.