آروبا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.58 2011-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2018-12
CPI مسکن آب و برق 132 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2018-12
تورم مواد غذایی 11 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.6 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -522 2018-09
صادرات 30 2018-09
واردات 552 2018-09
ذخایر طلا 3.1 2019-03
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -2.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 59 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی