آروبا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.58 2011-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-07
CPI مسکن آب و برق 103 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.68 2019-07
تورم مواد غذایی 14.3 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.6 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -522 2018-09
صادرات 30 2018-09
واردات 552 2018-09
ذخایر طلا 3.11 2019-09
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -2.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 59 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی