آروبا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.7 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.78 2019-09
تورم مواد غذایی 15.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -518 2019-06
صادرات 42.4 2019-06
واردات 560 2019-06
ذخایر طلا 3.11 2019-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -0.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 60 2019-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 59 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 1.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 10426 2017-03
آدرس های IP 28076 2017-03


آروبا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی