آروبا

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 2.58 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.60 4.1 3.5 3 2.5 2.9
تورم مواد غذایی 11.00 10 7 6.5 6.4 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.01 122 124 125 125 128
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.60 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -521.90 -512 -513 -507 -561 -551
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بودجه دولت -2.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 59.00 59 59 59 59 59
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی