آروبا

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 2.70 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.40 3.8 3.6 3.3 3 2.9
تورم مواد غذایی 15.50 8.5 8.1 7.7 7.1 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00 100 102 103 103 103
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره سپرده 1.20 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -518.10 -561 -561 -561 -561 -551
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بودجه دولت -0.80 -3.4 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 59.00 59 59 59 59 59
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی