آروبا

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 2.58 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.70 3.3 3 2.5 2.7 2.9
تورم مواد غذایی 12.10 10 8 6.4 6.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.05 125 126 126 128 130
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 1.60 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -521.90 -513 -507 -561 -561 -551
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بودجه دولت -2.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.3 -3.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 59.00 59 59 59 59 59
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


Aruba Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی