ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 480 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ بهره 5.75 2019-03
موازنه تجاری -204 2019-03
حساب جاری -390 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1844540 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 406178 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 261024 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157906 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184100 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 39585 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86597 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33346 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50786 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5664 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
افراد بیکار 65.1 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-09
دستمزد 176874 2019-02
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 770 2019-02
دستمزد در تولید 169877 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-01
قیمت تولید 102 2019-02
قیمت صادرات 102 2019-02
تورم مواد غذایی 3.4 2019-03
قیمت واردات 98.5 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-03
عرضه پول M0 1114791 2019-02
عرضه پول M1 864959 2019-02
عرضه پول M2 1563144 2019-02
نرخ بهره سپرده 9.01 2017-12
ذخایر ارزی 2149 2019-03
نرخ وام 7.5 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -204 2019-03
حساب جاری -390 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 206 2019-03
واردات 410 2019-03
بدهی خارجی 10916 2018-12
گردش سرمایه -299 2018-12
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70.7 2018-12
حواله 390 2018-09
رابطه مبادله 104 2019-02
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 61173 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -92429 2018-12
درآمدهای دولت 411253 2018-12
بدهی های دولت 3341 2018-12
هزینه های مالی 503682 2018-12
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 241058 2018-12
مخارج نظامی 437 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.2 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.8 2018-11
تولید صنعتی 11.4 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 6.2 2019-03
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 51844 2018-12
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن -29.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 726282 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1434358 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.