ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 486 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
نرخ بیکاری 15.3 2018-09
نرخ تورم 0.6 2019-01
نرخ بهره 5.75 2019-01
موازنه تجاری -235 2018-12
حساب جاری -251 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -5.6 2016-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1844540 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265443 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 261024 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157906 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184100 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 39585 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86597 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33346 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50786 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5664 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.3 2018-09
افراد بیکار 64.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-09
دستمزد 208868 2018-12
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 865 2018-12
دستمزد در تولید 161585 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-11
اندازه اصل تورم 2.8 2018-11
قیمت تولید 98.8 2018-12
قیمت صادرات 100 2018-12
تورم مواد غذایی 1.6 2018-12
قیمت واردات 97.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-01
عرضه پول M0 1085776 2018-11
عرضه پول M1 836587 2018-11
عرضه پول M2 1495603 2018-11
نرخ بهره سپرده 9.01 2017-12
ذخایر ارزی 1989 2019-01
نرخ وام 7.5 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -235 2018-12
حساب جاری -251 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2016-12
صادرات 208 2018-12
واردات 443 2018-12
بدهی خارجی 10837 2018-09
گردش سرمایه -22.5 2018-09
ذخایر طلا 0 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 75.5 2018-09
حواله 390 2018-09
رابطه مبادله 103 2018-12
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 44595 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -5.6 2016-12
ارزش بودجه دولت -8867 2018-09
درآمدهای دولت 347514 2018-09
بدهی های دولت 3246 2018-09
هزینه های مالی 356381 2018-09
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 241058 2018-12
مخارج نظامی 437 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.8 2018-11
تولید صنعتی 11.4 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 6.4 2018-12
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 51844 2018-12
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن -29.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 701123 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1434358 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.