ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 474 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
نرخ تورم 0.5 2019-09
نرخ بهره 5.5 2019-09
موازنه تجاری -189 2019-08
حساب جاری -279 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 12.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1481772 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192098 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121929 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 91519 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171789 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 51029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 61687 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33910 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47466 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7224 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
افراد بیکار 62 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2019-06
دستمزد 180929 2019-08
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1189 2019-08
دستمزد در تولید 169778 2019-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-09
اندازه اصل تورم 1.3 2019-08
قیمت تولید 101 2019-08
قیمت صادرات 101 2019-08
تورم مواد غذایی -0.3 2019-08
قیمت واردات 104 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-09
عرضه پول M0 1109023 2019-07
عرضه پول M1 849968 2019-07
عرضه پول M2 1629290 2019-07
نرخ بهره سپرده 8.22 2019-07
ذخایر ارزی 2394 2019-09
نرخ وام 7 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -189 2019-08
حساب جاری -279 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 240 2019-08
واردات 429 2019-08
بدهی خارجی 11473 2019-06
گردش سرمایه -114 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.6 2019-06
حواله 344 2019-06
رابطه مبادله 97.6 2019-08
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 161308 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 93147 2019-06
درآمدهای دولت 448757 2019-06
بدهی های دولت 3300 2019-06
هزینه های مالی 355610 2019-06
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 175704 2019-06
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.7 2019-07
تولید صنعتی 1.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 7.6 2019-08
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 32726 2019-06
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن 0.8 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 830269 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1280149 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.