ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 477 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-03
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
نرخ تورم 2.8 2019-05
نرخ بهره 5.75 2019-06
موازنه تجاری -236 2019-04
حساب جاری -390 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 11.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1241544 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141592 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58354 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45705 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 147142 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 42938 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47444 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19283 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40576 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6266 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
افراد بیکار 64.6 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-09
دستمزد 179002 2019-04
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1092 2019-04
دستمزد در تولید 163269 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 99.93 2019-04
اندازه اصل تورم 1.1 2019-04
قیمت تولید 96.5 2019-04
قیمت صادرات 96.6 2019-04
تورم مواد غذایی 5.3 2019-05
قیمت واردات 98.9 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-06
عرضه پول M0 1156139 2019-03
عرضه پول M1 859509 2019-03
عرضه پول M2 1570161 2019-03
نرخ بهره سپرده 8.57 2018-12
ذخایر ارزی 2091 2019-05
نرخ وام 7.25 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -236 2019-04
حساب جاری -390 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 208 2019-04
واردات 444 2019-04
بدهی خارجی 10916 2018-12
گردش سرمایه -299 2018-12
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70.7 2018-12
حواله 390 2018-09
رابطه مبادله 97.7 2019-04
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 61268 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 40422 2019-03
درآمدهای دولت 330933 2019-03
بدهی های دولت 3365 2019-03
هزینه های مالی 290511 2019-03
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 139153 2019-03
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 13.2 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.1 2019-03
تولید صنعتی 1.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 9.2 2019-04
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 53563 2019-03
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن 0.8 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 776609 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1080066 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.