ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 476 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-09
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
نرخ تورم 1 2019-11
نرخ بهره 5.5 2019-11
موازنه تجاری -300 2019-10
حساب جاری -279 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 12.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1823763 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 275607 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339989 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120808 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203543 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57705 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 70264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46696 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57397 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6619 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
افراد بیکار 61.9 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2019-06
دستمزد 179415 2019-10
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1061 2019-09
دستمزد در تولید 169315 2019-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-10
اندازه اصل تورم 0.7 2019-10
قیمت تولید 99.1 2019-10
قیمت صادرات 104 2019-09
تورم مواد غذایی 0.5 2019-11
قیمت واردات 98.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-11
عرضه پول M0 1109023 2019-07
عرضه پول M1 849968 2019-07
عرضه پول M2 1629290 2019-07
نرخ بهره سپرده 7.37 2019-09
ذخایر ارزی 2460 2019-10
نرخ وام 7 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -300 2019-10
حساب جاری -279 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 234 2019-10
واردات 534 2019-10
بدهی خارجی 11473 2019-06
گردش سرمایه -114 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.6 2019-06
حواله 344 2019-06
رابطه مبادله 106 2019-09
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 161308 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 93147 2019-06
درآمدهای دولت 448757 2019-06
بدهی های دولت 3300 2019-06
هزینه های مالی 355610 2019-06
ارزیابی اعتبار 14 2019-12
هزینه های دولت 201203 2019-09
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.7 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-09
تولید صنعتی 2.5 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 7.7 2019-10
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 86254 2019-09
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 70.1 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 875336 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1465723 2019-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.1 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.