ارمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 475 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
نرخ تورم 1.7 2019-07
نرخ بهره 5.75 2019-07
موازنه تجاری -216 2019-06
حساب جاری -277 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 12.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1481772 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192098 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121929 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 91519 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171789 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 51029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 61687 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33910 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47466 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7224 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
افراد بیکار 63.4 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-09
دستمزد 179519 2019-06
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1198 2019-06
دستمزد در تولید 177218 2019-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 99.94 2019-06
اندازه اصل تورم 1.5 2019-07
قیمت تولید 99 2019-06
قیمت صادرات 99 2019-06
تورم مواد غذایی 2.6 2019-07
قیمت واردات 98.2 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -1.9 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-07
عرضه پول M0 1188113 2019-05
عرضه پول M1 864886 2019-05
عرضه پول M2 1609563 2019-05
نرخ بهره سپرده 8.25 2019-06
ذخایر ارزی 2200 2019-07
نرخ وام 7.25 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -216 2019-06
حساب جاری -277 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 212 2019-06
واردات 428 2019-06
بدهی خارجی 11079 2019-03
گردش سرمایه -234 2019-03
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34.4 2019-03
حواله 254 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-06
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 61268 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 40422 2019-03
درآمدهای دولت 330933 2019-03
بدهی های دولت 3365 2019-03
هزینه های مالی 290511 2019-03
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 175704 2019-06
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.8 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.3 2019-06
تولید صنعتی 1.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 2019-06
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 32726 2019-06
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن 0.8 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 795409 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1280149 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.