ارمنستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 477.40 479 479 479 479 479
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 3.2 4.2 4.7 4.5 4.4
نرخ بیکاری 16.90 17 17.1 17.1 17.1 16.6
نرخ تورم 2.80 2.8 2 2.6 2.5 3.1
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -235.70 -176 -219 -212 -212 -211
حساب جاری -389.80 -136 -98.7 -275 -275 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48 48 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 3.2 4.2 4.7 4.5 4.4
تولید ناخالص داخلی 11.54 13.3 13.3 13.3 13.8 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1241543.50 1382861 1726111 1922010 1914632 2004657
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141591.70 193678 272212 423237 421613 441437
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219.40 4572 4572 4572 4584 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8787.60 9400 9400 9400 9700 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58353.70 127763 329231 271987 270943 283683
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45705.40 96051 123588 164538 163906 171613
تولید ناخالص داخلی از ساخت 147141.90 147203 173755 191833 191096 200081
تولید ناخالص داخلی از معادن 42938.50 37926 35815 41247 41089 43021
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47443.70 57369 53786 90234 89888 94114
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19282.60 24897 36805 34747 34614 36241
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40575.50 45887 52960 52919 52716 55194
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6266.00 6317 7115 5901 5879 6155
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 16.90 17 17.1 17.1 17.1 16.6
افراد بیکار 64.60 63.82 67.9 67.8 67.8 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 61.2 62.4 62.6 62.6 61.7
دستمزد 179002.00 215000 223000 230000 230000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.97 2.93 2.93 2.97 2.96 2.96
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 163269.00 221000 229000 235000 235000 242000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.80 2.8 2 2.6 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.11 129 128 132 135 136
قیمت مصرف کننده اصلی 99.93 101 102 103 103 105
اندازه اصل تورم 1.10 1.3 1.6 2.99 2.99 1.6
قیمت تولید 96.50 107 104 103 105 107
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.8 0.28 0.2 0.2 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 4.6 4.3 4.2 4.2 3.7
تورم مواد غذایی 5.30 2.5 2.6 1.3 1.3 2.4
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 1570161.00 1560000 1585000 1620000 1620000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
نرخ وام 7.25 7.25 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2090.81 2150 2170 2200 2200 2130
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -235.70 -176 -219 -212 -212 -211
حساب جاری -389.80 -136 -98.7 -275 -275 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2
صادرات 207.90 222 187 215 219 224
واردات 443.60 398 406 448 417 454
بدهی خارجی 10916.02 11500 11750 12000 12000 12800
ورود توریست 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70.70 74.5 64.3 72.3 72.3 120
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48 48 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 3364.80 3690 3760 4100 4100 4370
هزینه های دولت 139153.30 193284 206334 251183 250218 261984
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 13.20 5.4 3.3 6.5 6.5 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.10 1.2 1.1 2.6 2.6 4.1
تولید صنعتی 1.80 9.1 6.4 3.3 3.3 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 9.20 4.2 2.6 11.5 11.5 12.8
استخراج معدن 0.80 9.8 6.3 -2.9 -2.9 2.4
تغییرات موجودی انبار 53563.40 110000 112000 114000 114000 115000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00 8.1 8.1 3.9 3.9 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 776609.36 595375 645102 730570 753881 761984
هزینه های مصرف کننده 1080065.80 1077144 1293597 1494601 1488864 1558869
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 1.80 2.3 4.7 1.7 1.7 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.