ارمنستان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 476.50 477 477 477 477 477
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
نرخ بیکاری 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
نرخ تورم 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1823763.30 1974367 1301342 1552610 1904009 2061239
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 275607.40 440105 149571 202374 287734 459469
تولید ناخالص داخلی سرانه 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339988.80 280081 60980 127294 354948 292405
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120807.80 164685 47762 95546 126123 171931
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203543.00 205972 153554 179348 212499 215035
تولید ناخالص داخلی از معادن 57704.60 44266 44871 53274 60244 46214
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 70264.50 91590 49829 64925 73356 95620
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46695.50 34530 20150 35402 48750 36050
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57396.60 54995 42401 49554 59922 57415
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6619.10 7060 6548 7542 6910 7371
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
افراد بیکار 61.90 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
دستمزد 179415.00 230000 230000 230000 230000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 169341.00 235000 235000 235000 235000 242000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.15 129 135 132 129 133
قیمت مصرف کننده اصلی 100.07 103 103 103 102 105
اندازه اصل تورم 0.70 1.8 2 1.8 1.8 1.6
قیمت تولید 99.10 102 104 103 105 106
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 3.2 3.2 4 4 3.7
تورم مواد غذایی 0.50 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
نرخ بهره سپرده 7.37 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
نرخ وام 7.00 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2367.71 2200 2200 2200 2200 2130
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
صادرات 233.80 215 219 228 228 224
واردات 534.20 448 417 404 404 454
بدهی خارجی 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
ورود توریست 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 3352.70 4100 4100 4100 4100 4370
هزینه های دولت 201203.20 262860 145743 184105 210056 274425
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 2.70 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
تولید صنعتی 2.50 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 7.70 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
استخراج معدن 70.10 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
تغییرات موجودی انبار 86253.90 114000 114000 114000 114000 115000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.20 11 11 5.9 5.2 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 875335.99 750201 777882 830407 883237 783210
هزینه های مصرف کننده 1465723.40 1563411 1128785 1336565 1530215 1632201
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 5.10 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.