ارمنستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 486.50 485 485 485 485 485
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.8 3.3 5.1 4.6 4.3
نرخ بیکاری 15.30 16.9 17 17.1 17.1 16.6
نرخ تورم 0.60 2.9 2.7 3.1 3.4 1.9
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -234.90 -200 -201 -205 -212 -211
حساب جاری -251.10 -206 -136 -98.7 -275 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 50.2 50.2 50.2 50.2 52.9
بودجه دولت -5.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.8 3.3 5.1 4.6 4.3
تولید ناخالص داخلی 11.54 13.3 13.3 13.3 13.3 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1844539.80 1133301 1380843 1719287 1727955 1802257
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265443.30 130849 192592 272212 273584 285349
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219.40 4572 4572 4572 4572 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8787.60 9400 9400 9400 9400 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 261024.10 54692 127763 329231 330890 345119
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157906.00 44929 97610 126661 126059 131479
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184100.30 131323 147203 173755 174631 182140
تولید ناخالص داخلی از معادن 39584.90 41676 38542 36700 36525 38096
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86596.90 48597 58680 54798 54537 56883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33346.50 15820 24897 36805 36991 38581
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50785.90 40071 45887 52960 53227 55516
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5663.50 5858 6317 7115 7151 7458
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 15.30 16.9 17 17.1 17.1 16.6
افراد بیکار 64.60 67.9 63.82 67.9 67.8 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 60.8 61.2 62.4 62.6 61.7
دستمزد 208868.00 213000 215000 223000 230000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.97 2.93 2.93 2.93 2.97 2.96
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 161585.00 215000 221000 229000 235000 242000
افراد شاغل 865.00 870 890 915 940 975
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 2.9 2.7 3.1 3.4 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.67 133 129 129 131 133
قیمت مصرف کننده اصلی 100.19 103 101 102 103 105
اندازه اصل تورم 2.80 2.9 1.3 1.6 2.99 1.6
قیمت تولید 98.80 103 107 104 106 110
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.5 0.8 0.28 0.2 0.7
قیمت واردات 97.30 102 102 103 102 102
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 4.9 4.6 4.3 4.2 3.7
تورم مواد غذایی 1.60 2.3 2.5 2.6 1.3 2.4
قیمت صادرات 100.30 102 105 101 102 101
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M0 1085776.00 1035000 1010000 990000 1040000 1060000
عرضه پول M1 836587.00 810000 825000 831000 845000 870000
عرضه پول M2 1495603.00 1510000 1560000 1585000 1620000 1750000
نرخ بهره سپرده 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01
نرخ وام 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ذخایر ارزی 1989.25 2020 2150 2170 2200 2130
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -234.90 -200 -201 -205 -212 -211
حساب جاری -251.10 -206 -136 -98.7 -275 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9
صادرات 208.00 189 191 194 196 200
واردات 442.90 390 392 400 408 411
بدهی خارجی 10836.59 11300 11500 11750 12000 12800
گردش سرمایه -22.50 -251 -233 -153 -358 -335
رابطه مبادله 103.10 100 103 98.05 100 98.72
ورود توریست 44595.00 46100 77400 44700 44900 46100
حواله 389.50 274 350 452 530 545
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 75.50 83.4 74.5 64.3 72.3 120
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 50.2 50.2 50.2 50.2 52.9
بودجه دولت -5.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت -8866.80 -20000 -21500 -57600 -180000 -190000
درآمدهای دولت 347513.90 270000 335000 339000 380000 390000
بدهی های دولت 3245.60 3610 3690 3760 4100 4370
هزینه های مالی 356380.70 290000 356500 396600 560000 580000
هزینه های دولت 241058.20 143388 177334 213414 212399 221532
مخارج نظامی 437.45 449 449 449 449 451
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 5.50 7.9 5.4 3.3 6.5 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.80 0.9 1.2 1.1 2.6 4.1
تولید صنعتی 11.40 8.6 9.1 6.4 3.3 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 6.40 7.8 4.2 2.6 11.5 12.8
استخراج معدن -29.10 7.4 9.8 6.3 -2.9 2.4
تغییرات موجودی انبار 51844.50 109000 110000 112000 114000 115000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80 7.62 8.1 8.1 3.9 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 701122.73 615000 622000 639000 660000 710000
هزینه های مصرف کننده 1434358.30 900164 1064088 1261758 1268119 1322648
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.20 1.8 2.3 4.7 1.7 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.