ارمنستان

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 474.90 475 475 475 475 475
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
نرخ بیکاری 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
نرخ تورم 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی 12.43 13.3 13.3 13.8 13.8 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1241543.50 1753884 1931233 1297413 1296171 2016207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141591.70 276592 425268 147963 147822 443980
تولید ناخالص داخلی سرانه 4406.70 4572 4572 4584 4584 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9177.70 9400 9400 9700 9700 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58353.70 334528 273292 60980 60921 285317
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45705.40 125577 165328 47762 47716 172602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 147141.90 176551 192753 153763 153616 201234
تولید ناخالص داخلی از معادن 42938.50 36391 41445 44871 44828 43269
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47443.70 54652 90667 49579 49531 94656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19282.60 37397 34914 20150 20131 36450
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40575.50 53812 53173 42401 42361 55512
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6266.00 7229 5930 6548 6542 6191
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
افراد بیکار 63.40 67.9 67.8 67.8 67.8 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 62.4 62.6 62.6 62.6 61.7
دستمزد 179519.00 223000 230000 230000 230000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.97 2.93 2.97 2.96 2.96 2.96
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 177218.00 229000 235000 235000 235000 242000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.17 128 132 135 132 136
قیمت مصرف کننده اصلی 99.94 102 103 103 102 105
اندازه اصل تورم 1.50 1.6 1.8 2 1.8 1.6
قیمت تولید 99.00 102 102 104 103 106
نرخ تورم (ماهانه) -1.90 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 1.5 3.2 3.2 4 3.7
تورم مواد غذایی 2.60 2.6 1.3 1.3 1.3 2.4
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 1609563.00 1585000 1620000 1620000 1620000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.25 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
نرخ وام 7.25 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2200.00 2170 2200 2200 2200 2130
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
صادرات 212.30 187 215 219 228 224
واردات 427.90 406 448 417 404 454
بدهی خارجی 11078.96 11292 11429 11578 11566 11932
ورود توریست 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34.40 64.3 72.3 72.3 72.3 120
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 3364.80 3760 4100 4100 4100 4370
هزینه های دولت 139153.30 209654 252388 145415 145276 263493
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 12.80 3.3 6.5 6.5 6.5 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.30 1.1 2.6 2.6 2.6 4.1
تولید صنعتی 1.80 6.4 3.3 3.3 3.3 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 2.6 11.5 11.5 11.5 12.8
استخراج معدن 0.80 6.3 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
تغییرات موجودی انبار 53563.40 112000 114000 114000 114000 115000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70 8.1 3.9 3.9 3.9 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 795409.07 655482 734075 777882 815955 766375
هزینه های مصرف کننده 1080065.80 1314411 1501773 1128669 1127589 1567851
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 0.60 4.7 1.7 1.7 1.7 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.