ارمنستان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 474.50 475 475 475 475 475
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
نرخ بیکاری 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
نرخ تورم 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1481771.90 1922010 1914632 1297413 1296171 2004657
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192098.30 423237 421613 147963 147822 441437
تولید ناخالص داخلی سرانه 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121929.30 271987 270943 60980 60921 283683
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 91519.10 164538 163906 47762 47716 171613
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171789.00 191833 191096 153763 153616 200081
تولید ناخالص داخلی از معادن 51029.00 41247 41089 44871 44828 43021
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 61686.90 90234 89888 49579 49531 94114
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33909.90 34747 34614 20150 20131 36241
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47465.60 52919 52716 42401 42361 55194
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7224.40 5901 5879 6548 6542 6155
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
افراد بیکار 62.00 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
دستمزد 180929.00 230000 230000 230000 230000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 169778.00 235000 235000 235000 235000 242000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.92 127 135 132 129 130
قیمت مصرف کننده اصلی 100.17 103 103 103 102 105
اندازه اصل تورم 1.30 1.8 2 1.8 1.8 1.6
قیمت تولید 101.40 103 106 104 103 107
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 3.2 3.2 4 4 3.7
تورم مواد غذایی -0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.22 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
نرخ وام 7.00 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2393.96 2200 2200 2200 2200 2130
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
حساب جاری -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
صادرات 239.60 215 219 228 228 224
واردات 428.80 448 417 404 404 454
بدهی خارجی 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
ورود توریست 161308.00 77400 44700 44900 44900 46100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
بودجه دولت -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 3300.20 4100 4100 4100 4100 4370
هزینه های دولت 175704.20 251183 250218 145415 145276 261984
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 16.80 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.70 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
تولید صنعتی 1.80 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 7.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
استخراج معدن 0.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
تغییرات موجودی انبار 32726.00 114000 114000 114000 114000 115000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00 11 11 5.9 5.2 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 830269.41 730570 753881 777882 815955 761984
هزینه های مصرف کننده 1280149.30 1494601 1488864 1128669 1127589 1558869
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 3.90 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.